ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2011

Αντικατάσταση του Άρθρου 71 της Αγορανομικής Διάταξης 7/09, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Αγορανομική Διάταξη 4/2011   ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 03/2011

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών   ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 03/2011