Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/τ. Β’/31-8-2006)

Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου… Read more Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/τ. Β’/31-8-2006)