Γενικοί Υγειονομικοί Όροι Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012) ισχύουν οι ακόλουθοι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού… Read more Γενικοί Υγειονομικοί Όροι Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος