Νόμος 4633/2019

Νόμος 4633/2019 (ΦΕΚ 161/τ.Α’/16-10-2019)

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)

Άρθρο 1: Σύσταση – επωνυμία – έδρα

Άρθρο 2: Σκοπός και στόχοι του ΕΟΔΥ

Άρθρο 3: Όργανα Διοίκησης του ΕΟΔΥ

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΔΥ

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Άρθρο 6: Πόροι του ΕΟΔΥ

Άρθρο 7: Ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε κατεπείγουσα και απρόβλεπτη περίσταση

Άρθρο 8: Διοικητική διάρθρωση του ΕΟΔΥ

Άρθρο 9: Προσωπικό του ΕΟΔΥ

Άρθρο 10: Υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων και τήρηση αρχείου επιδημιολογικών δεδομένων

Άρθρο 11: Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα δημόσιας υγείας

Άρθρο 12: Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 13: Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Άρθρο 14: Κατάργηση ΕΟΔΥ

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Άρθρο 16: Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού

(1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,

(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

(στ) στα παντός είδους κυλικεία, […].)

Άρθρο 17: Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους

(1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:

α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,

β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,

γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016,

δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,

ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και

στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων […].

ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα […].

η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.)

Άρθρο 18: Καπνικά μασώμενα προϊόντα

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Άρθρο 19: Εθελούσια μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 20: Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Άρθρο 22: Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

Άρθρο 23: Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 24: Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Άρθρο 25: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Άρθρο 26: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Άρθρο 27: Όροι και διαδικασία τακτοποίησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. – Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 28: Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 29: Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 30: Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 31: Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών

Άρθρο 32: Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 33: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β.

Άρθρο 34: Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 35: Σύμβαση αποδοτικότητας

Άρθρο 36: Επικουρικό προσωπικό

Άρθρο 37: Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Ιατρικών Συλλόγων

Άρθρο 38: Προγράμματα ενημέρωσης για θέματα άμεσου κινδύνου υγείας πολιτών

Άρθρο 39: Αναγνώριση των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων

Άρθρο 40: Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Άρθρο 41: Επιλογή σημαιοφόρων στα δημοτικά σχολεία

Άρθρο 42: Τροποποίηση του ν. 4492/2017 (Α΄ 156)

Άρθρο 43: Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3566/2007

Άρθρο 44: Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)

Άρθρο 45: Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 46: Κατάργηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του ν. 4238/2014 (Α΄ 38)

Άρθρο 47: Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63)

Άρθρο 48: Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)

Άρθρο 49: Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών

Άρθρο 50: Διαδικασία προσλήψεων στον ΕΟΔΥ

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53: Έναρξη ισχύος

 

 

 

Διαβάστε τον Νόμο εδώ:  Νόμος 4633/2019.