Ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας;

Σύμφωνα με την Απόφαση 32205/Δ10.96 (ΦΕΚ 2562/τ.Β’/11-10-2013) την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών που πρέπει να υπάρχουν στους χώρους εργασίας είναι τα ακόλουθα:
α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.
β) Παρακεταµόλη.
γ) Aντιισταµινικά δισκία.
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
στ) Aντιόξινα δισκία.
ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide.
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
ι) Aντισηπτικό κολλύριο.
ια) Aντιϊσταµινική αλοιφή.
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.
ιγ) Γάντια.
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.
ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).
ιζ) Bαµβάκι.
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.
ιθ) Tεµάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωµένη.
κ) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,05 μέτρα.
κα) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,10 μέτρα.
κβ) Tριγωνικός επίδεσµος.
κγ) Aιµοστατικός επίδεσµος.
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
κε) Oξυζενέ.
κστ) Oινόπνευµα καθαρό.
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10%).
κη) Γλωσσοπίεστρα.
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).