Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Υποχρεωτική πληροφορία

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις του Άρθρου 3

Άρθρο 5: Παρουσίαση υποχρεωτικής πληροφορίας στον τελικό καταναλωτή

Άρθρο 6: Τεκμηρίωση της παροχής της πληροφορίας για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που δεν διατίθενται απ’ ευθείας στον τελικό καταναλωτή

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Κυρώσεις

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

Για την Απόφαση πατήστε εδώ.