Νόμος 4582/2018 Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1 Σκοπός – στόχοι

Άρθρο 2 Βασικές αρχές

Άρθρο 3 Ορισμός θεματικού τουρισμού

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 4 Τουρισμός υπαίθρου

Άρθρο 5 Επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου

Άρθρο 6 Αθλητικός τουρισμός

Άρθρο 7

Άρθρο 8 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Υπαίθριων

Άρθρο 9 Μητρώο Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής Περιπέτειας – Γενικό Μητρώο Σημάτων Αθλητικού Τουρισμού

Άρθρο 10Διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού Τουρισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11 Αεροπορικός τουρισμός

Άρθρο 12 Θαλάσσιος τουρισμός

Άρθρο 13 Πολιτιστικός τουρισμός

Άρθρο 14 Τουρισμός γαστρονομίας

Άρθρο 15Θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός – ορισμός

Άρθρο 16 Συνεδριακός τουρισμός – ορισμός

Άρθρο 17 Διοργάνωση συνεδρίων

Άρθρο 18 Μητρώο Συνεδρίων – Διοργανωτών Συνεδρίων

Άρθρο 19 Εκπαιδευτικός τουρισμός

Άρθρο 20 Τουρισμός υγείας

Άρθρο 21 Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουρισμού Υγείας

Άρθρο 22 Ιατρείο Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας

Άρθρο 23 Αιγίδα Υπουργείου Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 393/1976 (Α΄ 199)

Άρθρο 24 Παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα – τουριστικός συνοδός – έκδοση εισιτηρίων

Άρθρο 25 Τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών

Άρθρο 26 Μετατροπή τουριστικού γραφείου

Άρθρο 27

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.2

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)

Άρθρο 28 Ρύθμιση της υπηρεσίας μεταφοράς χωρίς κόμιστρο με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό από τουριστικά γραφεία που εκτελούν οργανωμένο προπληρωμένο πρόγραμμα διακοπών

Άρθρο 29 Kυρώσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4276/2014 (Α΄155)

Άρθρο 30 Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Άρθρο 31 Καταχώριση γνωστοποίησης

Άρθρο 32 Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων – έγκριση διακριτικών τίτλων ΕΕΔΔ

Άρθρο 33 Κυρώσεις

Άρθρο 34 Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων Ορισμοί – Έκταση Εφαρμογής

Άρθρο 35 Διοίκηση – διαχείριση – εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων

Άρθρο 36 Δημιουργία τουριστικών λιμένων πρωτοβουλία – διαδικασία – εκμετάλλευση

Άρθρο 37 Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων

Άρθρο 38 Παραχώρηση προστατευόμενων όρμων

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 39 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 40 Αρμοδιότητες Τμήματος Νομοθετικών, Ρυθμίσεων και Μέτρων – Κατοχύρωση σήματος

Άρθρο 41 Αρμοδιότητες Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού – Ιαματικός τουρισμός

Άρθρο 42 Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

Άρθρο 43 Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης

Άρθρο 44 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων –Χορήγηση αιγίδας

Άρθρο 45 Θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού

Άρθρο 46 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 47

Άρθρο 48 Αρχεία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

Άρθρο 49 Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Άρθρο 50 Πρόγραμμα σπουδών των Α.Σ.Τ.Ε.

Άρθρο 51 Διευθυντές και υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60 Ετήσια επιθεώρηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης από περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού

Άρθρο 61 Υπαγωγή στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου

Άρθρο 62 Παρατηρητήριο Τουρισμού

Άρθρο 63 Ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels)

Άρθρο 64 Σύνθεση Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

Άρθρο 65 Απαλλοτριώσεις Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 66 Τροποποιήσεις του ν. 3498/2006 (Α΄ 230)

Άρθρο 67 Παράταση προθεσμίας κατάταξης για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Άρθρο 68 Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων

Άρθρο 69 Ρυθμίσεις για Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 70 Ρυθμίσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 71 Υπόχρεοι σε δήλωση

Άρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 73 Τροποποιήσεις του ν.3986/2011

Άρθρο 74 Τροποποίηση του π.δ. 100/2016

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ

Άρθρο 75 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 76 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 77

Άρθρο 78 Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 79

Άρθρο 80 Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Τμήματος IB΄ του ν. 4512/2018

Άρθρο 81 Τροποποίηση διάταξης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 82 Κατάργηση διάταξης του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

Άρθρο 83 Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 20, 76 και 77 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117)

Άρθρο 84 Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

Άρθρο 85 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4575/2018

Άρθρο 86 Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

Άρθρο 93 Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 94 Μετονομασία Δήμων Κάσου και Ψαρών σε

Δήμους «Ηρωικών Νήσων Κάσου και Ψαρρών»

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97 Έναρξη ισχύος

Για το Νόμο 4582/2018 πατήστε εδώ