Απόφαση 429/22087/2018 – Yλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Στόχοι εθνικής στρατηγικής

Άρθρο 3: Ομάδα στόχος – Δικαιούχοι του Προγράμματος

Άρθρο 4: Περίοδος υλοποίησης

Άρθρο 5: Επιλέξιμα προϊόντα

Άρθρο 6: Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του προγράμματος

Άρθρο 7: Αξιολόγηση Σχολικού Προγράμματος

Άρθρο 8: Φορείς υλοποίησης του Σχολικού Προγράμματος – Σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 9: Αιτήσεις ενίσχυσης, καταβολή της ενίσχυσης, αναστολή και ανάκληση της έγκρισης

Άρθρο 10: Παραλαβή και διάθεση προϊόντων

Άρθρο 11: Παρακολούθηση – έλεγχοι – υποχρεώσεις των αναδόχων – κυρώσεις

Άρθρο 12: Χρηματοδότηση του προγράμματος – κατανομή δαπανών

Άρθρο 13: Κάλυψη δαπάνης

Άρθρο 14: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 15: Παραρτήματα

Για την Εγκύκλιο πατήστε εδώ