Απόφαση 12528/2018 – Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού – ΕΣΑ

Καθορισμός θεμάτων που αφορούν στην προμήθεια των εντύπων των αδειών μηχανοδηγού, τη διαδικασία εκτύπωσης τους, το ύψος του σχετικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων

Άρθρο 2

Προδιαγραφές αδειών μηχανοδηγού

Άρθρο 3

Διαδικασία εκτύπωσης

Άρθρο 4

Παραλαβή εκτυπωμένων αδειών μηχανοδηγού

Άρθρο 5

Προμήθεια και δαπάνη αναλωσίμων υλικών για την εκτύπωση αδειών μηχανοδηγού

Άρθρο 6

Προσωπικά Δεδομένα

Άρθρο 7

Καθορισμός παραβόλου

Άρθρο 8

Διαδικασία είσπραξης

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

Άρθρο 2

Άσκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού

Άρθρο 3

Διαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήματος

Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)

Άρθρο 4

Κυρώσεις

Άρθρο 5

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 6

Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού

Για την απόφαση πατήστε ΕΔΩ