Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων

Άρθρο 3: Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων

Άρθρο 4: Περιεχόμενο προγραμμάτων – Ομάδες εκπαιδευομένων

_ Προγράμματα διάρκειας 35 ωρών σε 7 ημέρες.

_ Πρόγραμμα διάρκειας 10 ωρών σε δύο ημέρες

_ Ο αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά ημέρα ορίζεται στις 5 ώρες.

_ Ο μέγιστος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5. Στις ώρες αυτές συνυπολογίζονται και οι ώρες αναπλήρωσης.

Άρθρο 5: Προσόντα εκπαιδευτών

Άρθρο 6: Περιεχόμενο αιτήσεων – Διαδικασία έγκρισης – Λοιπές προϋποθέσεις

Άρθρο 7: Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων-Κυρώσεις

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ