Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς»

Άρθρο 1
Τροποποιείται το άρθρο 3 της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785 ΦΕΚ
3758/τ.Β’/25-10-2017 υπουργική απόφαση με θέμα: «Ια-
τρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγι-
εινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και
ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς»

Άρθρο 2
Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 της Υ.1α/Γ.Π.
οικ. 76785 ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017 υπουργική από-
φαση με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή
και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους
δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς»

Για τις αποφάσεις πατήστε ΕΔΩ