Γ1β/Γ.Π/48419 – 5/7/2017 Λειτουργία Καντίνας σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο

α) Οι υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004,

β) Ο ν. 4264/2014(ΦΕΚ 118/τ.Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».. .

γ) Η Κ.Υ.Α οικ. 16228/2017(ΦΕΚ 1723/τ.Β΄) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»

δ) Η Κ.Υ.Α με αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/τ.Β) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ‘όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Η υπ αριθμ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄) Υ.Α «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

στ) Το με αριθμ. πρωτ. 10359/15-5-2017 διαβιβαστικό της Γεν. Γραμμ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης με συνημμένο ερώτημα πολίτη.

ζ) Το με αριθμ πρωτ. 21419/29-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με συνημμένα ερωτήματα των Δήμων Άνδρου & Χίου.

Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ