ΘΕΜΑ : «Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού».

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

  1. Ν. 4419/2016 άρθρο 18 παρ. 5
  2. Ν. 3730/2008 άρθρο 2
  3. ΚΥΑ Υ1/Γ.Π. οικ. 81348/2005 «Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ (EEL 152/20.6.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»
  4. Ν. 1943/1991
  5. ΠΔ 109/2010 (ΦΕΚ Α΄ 190/ 05.11.2010) «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.1989) του Συμβουλίου, όπως ίσχυε μετά την τελευταία τροποποίηση της από την Οδηγία 2007/65/ ΕΚ (ΕΕ L 332 της 18.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.»
  6. ΠΔ 100/2000, άρθρο 5, παρ. 2 : στ) Η αναγραφή του σήματος προϊόντος ή υπηρεσίας ή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου επιχείρησης, ή η αναγγελία γεγονότος καλλιτεχνικού και εμπορικού χαρακτήρα στην οθόνη κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκπομπής, συνιστά διαφήμιση που εμπίπτει σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκειά της.

Υπ. αρ. 5338/ 18-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο. (ΦΕΚ 40/ τ. ΄Β/2018)»

 

 

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  1. Ν. 1802/1988, άρθρο 12
  2. Ν. 4419/2016, άρθρο 24, παρ. 4
  3. Ν. 3730/2008 (όπως ισχύει), άρθρο 6, παρ. 5
  4. Υπ. αρ. πρωτ. ΚΥΑ 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ. ΄Β/ 2010) «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010».

Υπ. αρ. 5338/ 18-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο. (ΦΕΚ 40/ τ. ΄Β/2018)»

 

Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ