Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Σκοπός του Κανονισμού
Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3: Ορισμοί
Άρθρο 4: Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους
Άρθρο 5: Οδεύσεις διαφυγής
Άρθρο 6: Δομική Πυροπροστασία
Άρθρο 7: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
Άρθρο 8: Πρότυπα – τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιητικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Κατοικία
Άρθρο 2: Προσωρινή Διαμονή
Άρθρο 3: Συνάθροιση Κοινού
Άρθρο 4: Εκπαίδευση
Άρθρο 5: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Άρθρο 6: Σωφρονισμός
Άρθρο 7: Εμπόριο
Άρθρο 8: Γραφεία
Άρθρο 9: Βιομηχανία – Βιοτεχνία
Άρθρο 10: Αποθήκευση
Άρθρο 11: Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:
Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις – Εξουσιοδοτήσεις
Άρθρο 2: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 3: Κυρώσεις
Άρθρο 4: Παραρτήματα

 

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα εδώ:  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ