Εγκύκλιος ΕΦΕΤ – Έκδοση πιστοποιητικού για την εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες

Σχετ: Η µε αριθµ. πρωτ. 9558/27-05-2014 εγκύκλιος µας

Τα τρόφιµα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό την διάθεση τους στην αγορά τρίτης χώρας πρέπει να συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.

Οι τρίτες χώρες σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καθορίσει ειδικές απαιτήσεις (νοµοθεσία ή διοικητικές διαδικασίες) µε τις οποίες οι επιχειρήσεις εξαγωγής οφείλουν να συµµορφώνονται.

Στα πλαίσια αυτά προκύπτει η ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικών από τις αρµόδιες αρχές της χώρας µας για τα προς εξαγωγή προϊόντα µε την µορφή πιστοποιητικού υγείας (Health certificate) και πιστοποιητικού ελεύθερης διακίνησης (Free Sale).

Mε την ως άνω σχετική εγκύκλιό, δόθηκαν κατευθύνσεις για την χορήγηση των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα τρόφιµα προς εξαγωγή. Η εµπειρία από την εφαρµογή της εγκυκλίου και η επεξεργασία των στοιχείων κατέδειξαν την αναγκαιότητα για κάποιες πρόσθετες οδηγίες.

Συγκεκριµένα:

• στις κατηγορίες των ειδών τροφίµων που είναι επιφορτισµένες οι υπηρεσίες του ΕΦΕΤ για την χορήγηση πιστοποιητικών, προστίθενται, πέραν των αναφερόµενων στην υπ΄ αριθµ. 9558/27-05-2014 εγκύκλιο µας τα κάτωθι:

– τα ελεύθερα αλκοόλης ποτά

– πρόσθετα τροφίµων

• για τη εξασφάλιση της σύνδεσης µεταξύ πιστοποιητικού και φορτίου όπως προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία η αρµόδια αρχή δεν απαιτείται να πραγµατοποιεί σε κάθε αποστολή φορτίου επιτόπιο έλεγχο. Μπορούν να επιλεχθούν κατά περίπτωση και άλλοι τρόποι διασφάλισης της ακρίβειας των στοιχείων που περιέχονται στο πιστοποιητικό (κατάθεση προτιµολογίου, δείγµατα των προς εξαγωγή προϊόντων κλπ.).

• στις επιχειρήσεις µε εξαγωγική δραστηριότητα η συχνότητα επίσηµου ελέγχου προσαρµόζεται µετά την πρώτη υποχρεωτική επιθεώρηση της εγκατάστασης και δεν εξαρτάται µόνο από τον βαθµό επικινδυνότητας της επιχείρησης.

Τα χορηγούµενα πιστοποιητικά αρχειοθετούνται ανά εταιρεία και σε ετήσια βάση αποστέλλεται λίστα µε τα χορηγηθέντα πιστοποιητικά στην κεντρική αρχή ΕΦΕΤ/∆ΕΕ.

ΑΔΑ: 6Γ3ΙΟΡ9Τ-ΠΒ4

23/02/2018

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ
Ιωάννης Τσιάλτας

 

 

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο εδώ