Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων

Aριθμ. Φ.61/5542/72

(ΦΕΚ Β’ 62/18-1-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4442/2016 (Α’230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48ΙΑ όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 160 του υποκεφαλαίου Β΄ του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5).

2. Το ν. 4302/2014 (Α’ 225) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3982/2011 (Α’143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 17 έως 40.

4. Το ν. 4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ226/2016 όμοια (Β’ 4233).

10. Την υπ’ αριθμ. Υ186/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).

11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

12. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 160).

14. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’180).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία α) χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης β) της γνωστοποίησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τις δραστηριότητες που ασκούνται εντός αυτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 48ΣΤ του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το περιεχόμενο και η διαδικασία που περιγράφονται στη παρούσα εφαρμόζονται και για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Διανομής Τσιμέντου και Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής του ν. 4442/2016 και των δραστηριοτήτων εντός αυτών

1. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), που ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, απαιτείται έγκριση εγκατάστασης η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, πλην της δραστηριότητας των πρατηρίων καυσίμων. Έγκριση Εγκατάστασης απαιτείται και στην περίπτωση Κ.Α.Δ. που ανήκει στη κατηγορία Β και εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

2. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, για να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος II. H Αρμόδια Αρχή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο προσδιορίζοντας την περιβαλλοντική κατάταξη, τον βαθμό όχλησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στα άρθρα 3 και 7 για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης και την λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Κατόπιν της υποβολής του ερωτηματολογίου, ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της Αρμόδιας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) του άρθρου 3 της παρούσης, στην Αρμόδια Αρχή και αιτείται την χορήγησης άδειας εγκατάστασης από την Αρμόδια Αρχή.

3. Στην έγκριση εγκατάστασης πρέπει να αναγράφεται ο φορέας και η θέση της εγκατάστασης, το είδος των προς αποθήκευση εμπορευμάτων και οι τυχόν δευτερεύουσες ή λοιπές δραστηριότητες, καθώς επίσης και τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής κατά την λειτουργία του.

4. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι προβλέψεις και οι διαδικασίες του άρθρου 5 της με αριθμ. οικ. 483/35/ Φ. 15/2012 (Β’158) υπουργικής απόφασης. Όπου σε αυτό το άρθρο γίνεται αναφορά σε μέση όχληση εννοείται η υποκατηγορία Α1 και Α2.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι τα ακόλουθα:

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα II). β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

δ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

ε. Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού.

Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων η Αρμόδια Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χορηγηθεί η έγκριση εγκατάστασης.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με τον Α.Π. της, αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για χορήγηση,

στα) είτε έγκρισης απότμησης υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4302/2014, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως,

στβ) είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί εθνικής ή επαρχιακής οδού,

στγ) είτε έγκρισης εισόδου εξόδου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 του υπ’ αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί δημοτικής κοινοτικής οδού.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και ασκούνται εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 48Ζ του ν. 4442/2016. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

2. Η γνωστοποίηση για την λειτουργία ενός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής περιλαμβάνει:

α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

β. Πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

γ. Πληροφορίες σχετικά με τις ασκούμενες δραστηριότητες.

δ. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των ασκούμενων δραστηριοτήτων, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό τους.

ε. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

3. Υπόδειγμα της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται συμπλήρωση της περίπτωσης Ζ. «Λοιπές Πληροφορίες» του Παραρτήματος III, ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 5
Διαδικασία γνωστοποίησης και καθορισμός των αρχών στις οποίες κοινοποιείται

1. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν έχει προηγηθεί έγκριση εγκατάστασης, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένα τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος II. Η Αρμόδια Αρχή εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών υποχρεούται να απαντά στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο, προσδιορίζοντας τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (όπου απαιτείται), την όχληση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 7 που πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

2. Μετά την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης, για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος http://www.notifybusiness.gov.gr που υποστηρίζει τη διαδικασία, γνωστοποίηση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος του Παραρτήματος III. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μετά την απάντηση της Αρμόδιας Αρχής επί του ερωτηματολογίου, είτε αυτοτελώς μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου με ευθύνη του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω αυτού.

3. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 φυλάσσονται στο χώρο της εγκατάστασης από τον φορέα.

4. Η Αρμόδια Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, βάσει του είδους των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, στην αρμόδια, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Χημική Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Υπηρεσία Υδάτων, Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην αρμόδια υπηρεσία για την συντήρηση της οδού, περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Άρθρο 6
Διαδικασία μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη γνωστοποίηση με την ένδειξη «μεταβολή». Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού της υποβολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρεί στο φάκελό του. Ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής οφείλει να τηρεί στην εγκατάσταση αρχείο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7 επικαιροποιημένα σύμφωνα με τη δηλωθείσα μεταβολή. Η Αρμόδια Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο νέος και ο παλαιός φορέας λαμβάνουν αντίγραφο αποδεικτικού της υποβολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρείται στο φάκελο του νέου φορέα.

Η Αρμόδια Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

3. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη γνωστοποίηση με την ένδειξη «παύση λειτουργίας». Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού της υποβολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Η Αρμόδια Αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στις αρχές της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της παύσης λειτουργίας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

4. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλλει νέα γνωστοποίηση. Η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 και με καταβολή του σχετικού παραβόλου.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση

Ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής οφείλει να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης ξεχωριστό φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Στην περίπτωση άσκησης μόνο κύριας δραστηριότητας εφοδιαστικής σύμφωνα με την περίπτωση β άρθρο 1 του ν. 4302/2014 (Α’225).

αα. Αποδεικτικό Γνωστοποίησης

αβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπου απαιτείται. αγ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

αδ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην κατηγορία Α και Β του ν. 4014/2011, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό με περιεχόμενο:

• Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.

• Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).

• Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε. σύμφωνη με την εν ισχύ γνωστοποίηση. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου κι εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης

αε. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων.

αστ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 (Β’1586) Πυροσβεστική Διάταξη, για το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV.

αζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιβλεπόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών Π.Ε. ή Μηχανικών TE, ότι:

1. η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και οι εντός αυτού κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν την έγκριση εγκατάστασης εφόσον υπάρχει,

2. βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουργία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης αναφέροντας την ημερομηνία σφράγισης της (δικαιολογητικό αδ).

αη. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρισης εισόδου εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

αθ. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Α.Δ. από τον κάτοχό του και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP) ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.

αι. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται.

αια. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

Β) Στην περίπτωση άσκησης εκτός της κύριας και τυχόν δευτερευουσών δραστηριοτήτων.

βα. Στη Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των Εγκαταστάσεων υπό αδ. ανωτέρω, περιλαμβάνεται και περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση της δευτερεύουσας δραστηριότητας.

ββ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90), εφόσον απαιτείται. βγ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.

βδ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.

βε. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

βστ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου στην περίπτωση χρήσης του, εφόσον απαιτείται.

Γ) Άδειες-Βεβαιώσεις ειδικών δραστηριοτήτων του άρθρου 11 του ν. 4302/2014:

γα. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, για τον ανεφοδιασμό φορτηγών αυτοκινήτων με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α’150) ή του π.δ. 1224/1981 (Α’303), όπως ισχύουν.

γβ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α’ 218)όπως ισχύει.

γγ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγούς ή μικτού πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Κυρώσεις για παράλειψη γνωστοποίησης

1. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, ή παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 με βάση την ακόλουθη εξίσωση προσδιορισμού ύψους προστίμου:
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = Τιμή βάσης x Συντελεστής επιπέδου παράβασης x Συντελεστής μεγέθους x Συντελεστής όχλησης
Όπου:
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ = 1 έως 5, αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως ακολούθως:

α) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5

β) Αν πρόκειται για ανακριβή/αναληθή δήλωση σχετικά με περισσότερα στοιχεία ή παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων

γ) Αν πρόκειται για ανακριβή/ αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ = 0,5 έως 2 αναλόγως με το μέγεθος της εγκατάστασης ως ακολούθως:

α) Εγκατάσταση με εργαζομένους: έως 10 0,5

β) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 11 έως 50 1

γ) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 51 έως 150 1,5 δ) Εγκατάσταση με εργαζομένους: από 151 και άνω 2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ= 1 έως 3 αναλόγως του επιπέδου της όχλησης ως ακολούθως:

α) Χαμηλή: 1

β) Μέση: 2

γ) Υψηλή: 3

2. Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως εξής: α) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσό έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσό έως και δύο χιλιάδες ευρώ.

β) Εάν διαπιστώνεται η ίδια παράβαση ή παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.

γ) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειούται κατά 25%. Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειούται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειούται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας.

3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας.

4. Εάν η παράλειψη κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και εφόσον απαιτείται να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δε συμμορφωθεί εντός ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται το πρόστιμο (σύμφωνα με την παράγραφο 1), προσαυξημένο κατά 500 €.

5. Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.

6. Πριν την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου και χωρίς τις απόψεις του φορέα.

7. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης από την Αρμόδια Αρχή ή άλλη αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά λοιπά ως προς την επιβολή κυρώσεων εφαρμόζεται το άρθρο 29 του ν. 3982/2011.

9. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου η διαπίστωση παραβάσεων περί γνωστοποίησης της παραγράφου 1 δεν επιφέρει αφ’ εαυτής το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 9
Λοιπές Διατάξεις

1. Για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης υποβάλλεται το παράβολο της παραγράφου Α του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. οικ. 14684/914/Φ. 15/12 (Β’3533) κοινής υπουργικής απόφασης

2. Για την υποβολή γνωστοποίησης υποβάλλεται το παράβολο που προβλέπεται στην υποπερίπτωση i περίπτωση Β’παράγραφος 2 άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.

Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση διακοπής εργασιών της εγκατάστασης της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016.

3. Μετά την υποβολή γνωστοποίησης η Αρμόδια Αρχή διενεργεί ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων της γνωστοποίησης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

4. Για τον προσδιορισμό των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/ 266/2012 (Β’1275) κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει και εφόσον βρίσκει εφαρμογή και η υπουργική απόφαση οικ. 170613/7.10.2013 (Β’ 2505).

5. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 τηρούνται στο σύνολό τους, εφόσον απαιτούνται, ανάλογα με το είδος των ασκούμενων δραστηριοτήτων στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

6. Όπου στην παρούσα αναφέρεται Αρμόδια Αρχή νοείται η κατά τόπους Περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Άρθρο 10 Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV.

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

 

 

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο και τα σχετικά Παραρτήματα εδώ