Εγκύκλιος Δ1γ/Γ.Π/οικ.10223 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο μεταποιητικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας των Υγειονομικών Υπηρεσιών

Σχετ. :

α) Οι Κανονισμοί (ΕΚ) 178/2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, Καν. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων», Καν. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων.

β) Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/9-10-2017 τ.Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

γ) Ο Ν. 3172/2003(ΦΕΚ 197/τ.Α’/06.08.2003), Οργάνωση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

δ) Ο Ν. 4442/2016(ΦΕΚ 230/τ.Α¨) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» κεφ. ΣΤ΄.

ε) Η με αριθμ. πρωτ. 32720/392/Φ.15 (ΦΕΚ 1061/τ.Β) Κ.Υ.Α «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας».

στ) Η Κ.Υ.Α 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Η υπ’ αριθμ. 47829/2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις».

η) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754 / 02.06.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ) Εγκύκλιος της Γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016.

θ) Την ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου στα πλαίσια της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας για τον έλεγχο των τροφίμων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, καθώς επίσης για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Το Υπουργείο Υγείας, ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων λειτουργίας και των μέτρων ελέγχου των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία και ειδικότερα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων συντονισμού δράσεων των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής (σχετ. γ) εκδίδει την παρούσα διευκρινιστική εγκύκλιο (σύμφωνα & με το σχετ.θ) αναφορικά με τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικότερα τα εργοστάσια και τα εργαστήρια που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», οι διατάξεις του νόμου απαιτούσαν τη χορήγηση άδειας των επιχειρήσεων τροφίμων που εμπίπτουν στην υγειονομική νομοθεσία. Επίσης για τη λειτουργία των άνωτέρω επιχειρήσεων, προβλεπόταν η λήψη της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας.

Κατόπιν της έκδοσης του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου (σχετ. δ, ε) εφαρμόζεται εφεξής το σύστημα γνωστοποίησης για τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων & ποτών, όπου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας του [σχετ.(η)].

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ανωτέρω σχετ.(δ) «…δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ.483/35/Φ.15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». Ωστόσο, διατηρείται κατ’ εξαίρεση σε ισχύ η σχετική υποχρέωση για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.

Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου που βασίζεται στις αρχές HACCP (σχετ. δ).

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, ως αρμόδιοι φορείς υγειονομικού ελέγχου στο τομέα των μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων, ασκούν τα καθήκοντα τους στις επιχειρήσεις (πίνακας 1) μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων έναρξης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (σχετ. ε, στ, ζ). Τον Πίνακα μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο υγειονομικός έλεγχος στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε εργοστάσια και εργαστήρια που παράγουν σύνθετα τρόφιμα τα οποία μπορούν να καταναλωθούν χωρίς άλλη επεξεργασία ή να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω παραγωγική διαδικασία.

Ειδικότερα, ο έλεγχος πρέπει να εστιάζεται στις συνθήκες υγιεινής του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, των μεταφορών, των τροφίμων, των χειρισμών και της υγιεινής του προσωπικού, καθώς και της διατήρησης των υλικών συσκευασίας, της καταλληλότητας των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, των διαδικασιών εξυγίανσης και συντήρησης, και των διαδικασιών HACCP στα όρια των ευθύνης των επιχειρήσεων.

Για την αποφυγή και την άρση επικαλύψεων σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, παρατίθεται σχετικός πίνακας (1) που περιλαμβάνει τις μεταποιητικές δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας) στις οποίες ο έλεγχος διενεργείται από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της χώρας.

ΑΔΑ: ΨΥΘΛ465ΦΥΟ-5Λ5

05/02/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

 

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο και τον σχετικό Πίνακα εδώ