Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Εγκύκλιος 78897 αναφορικά με τον . Ν. 4497 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλων διατάξεων

Αριθ. Πρωτ.: 78897 Φ. 701.2


ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Νόμου αναφορικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΤ.:

α. Ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
β. Π.Δ. 12/2005 (Α΄ 10), όπως ισχύει
γ. Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 (Β΄ 529), όπως ισχύει
δ. Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016 (Β΄ 165/2017)
ε. Πυροσβεστική Διάταξη 11/2003 (Β΄ 817)
στ. Πυροσβεστική Διάταξη 13/2013 (Β΄ 1586)
ζ. Η υπ΄ αριθμ. 7600/700/1960 εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ.
1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 171/2017, δημοσιεύθηκε ο Νόμος υπ΄ αριθμ. 4497, το Α΄ Μέρος του οποίου (Άρθρα 1-60), αναφέρεται στην άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:
α. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων που ασκούνται σε ανοικτό χώρο, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν το υπαίθριο, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, τη λαϊκή αγορά, την εμποροπανήγυρη, τις Κυριακάτικες, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, τις κινητές καντίνες, τις αγορές καταναλωτών, λοιπές οργανωμένες αγορές καθώς και υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο. Οι ορισμοί των ανωτέρω δραστηριοτήτων δίνονται στο άρθρο 2.
β. Στα Κεφάλαια Δ έως και ΣΤ΄ (άρθρα 26-50), περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τις υπαίθριες αγορές και δραστηριότητες, όπως η επιλογή χώρου λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, οι κατηγορίες αυτών, ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, η ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας και συναφή θέματα, χωρίς σε αυτά να ανατίθενται αρμοδιότητες στην Υπηρεσία μας. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 «η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά».
γ. Σύμφωνα με το άρθρο 39, για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, για την οποία εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η της παρ. 3 του άρθρου 6 του (β) σχετικού, χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνεται η περίπτωση β΄. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4, ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.
δ. Στο Κεφάλαιο Ζ (άρθρα 51-58), περιγράφονται οι φορείς και η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δραστηριοτήτων και οι κυρώσεις που επιβάλλονται, χωρίς να ανατίθενται αρμοδιότητες στην Υπηρεσία μας.
2. Στο άρθρο 6 παρ. 3 του (β) σχετικού, ως περίπτωση β΄ αναφέρεται η «γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα-πάρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού».
3. Ύστερα από τα παραπάνω:
α. Οι Υπηρεσίες σας δεν νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας- σχεδίων κάτοψης ή/και υπόδειξη μέτρων σύμφωνα με την (ζ) σχετική και την αντίστοιχη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με την (στ) όμοια στις συντρέχουσες περιπτώσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω (γ) έως (ε) σχετικών.
β. Δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου περί θεάτρων και κινηματογράφων, για την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1γ της παρούσας και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιήστε να συμμετέχετε ως μέλη στις περιπτώσεις σύγκλισης αυτών.
γ. Στους φορείς λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων συνιστάται, όπως στο πλαίσιο διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβούν στην προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές. Επίσης στους ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές κινητών καντινών προτείνεται να υφίσταται τουλάχιστον ένας (1) πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ή βάσης νερού ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α-113Β-C, ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατηγορίας F, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F σε περίπτωση χρήσης μαγειρικών ελαίων-λιπών, καθώς και ένας (1) απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων σε περίπτωση χρήσης φιάλης προπανίου σε εσωτερικό χώρο.
4. Από τη λήψη της παρούσας καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα.
5. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ Α.Π.Σ. 339-2017

Ο Συντονιστής Υποστήριξης
Ιωάννης T. Ράμφος
Υποστράτηγος ΠΣ

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ