Άσκηση Υγειονομικού ελέγχου σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης

ΘΕΜΑ:   «Άσκηση Υγειονομικού ελέγχου σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης ».

Σχετ:   α) Ο Ν. 4442/2016(ΦΕΚ 230/τ.Α¨) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

β) Η Κ.Υ.Α  οικ. 16228/2017(ΦΕΚ 1723/τ.Β΄) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»

γ) Η με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017(ΦΕΚ Β΄2161) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις»

δ) Το με αριθμ πρωτ. ΓΔΔΥΚΜοικ.502869/975/28-11-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νση Δημόσιας Υγείας   & Κοινωνικής Μεριμνας Θεσσαλονίκης.

Σε  συνέχεια  ερωτημάτων  που  τέθηκαν  στην  υπηρεσία  μας(σχετ.δ)  αναφορικά  με  το ποσοστό διενέργειας υγειονομικών ελέγχων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο καθεστώς γνωστοποίησης ,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 της σχετικής (β) Κ.Υ.Α ορίζεται ότι,

«Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων  που  υποβάλλουν  γνωστοποίηση  ή  μεταβολή  της  σύμφωνα  με  την παρούσα ,εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.

Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού  κινδύνου και κατ’ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου»

Ο ανωτέρω δειγματοληπτικός έλεγχος αφορά τις  Δημοτικές αρχές (οι οποίες δέχονται τις γνωστοποιήσεις).

Έως την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου    όπου θα συμπεριλαμβάνονται προτυποποιημένα έντυπα ελέγχου και διαδικασία άσκησης υγειονομικού ελέγχου με κριτήρια την εκτίμηση κινδύνου, οι υγειονομικές υπηρεσίες θα διενεργούν ελέγχους εφαρμόζοντας το άρθρο 5 της  σχετ.(γ) Υ.Α με κύριο γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Στα συναρμόδια Υπουργεία που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούμε για τυχόν ενέργειές τους στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

 

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

 

 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ