Υπ.Αποφ. 99/2017 Τροποποίηση του αρθ. 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών – Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 99/2017

ΦΕΚ 4288/Β/8-12-2017

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β) όπως ισχύει και τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 366/97 (ΦΕΚ 597/Β).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τα υπ’ αριθμ. οικ. 30/003/000/2514/30.06.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/ 1929 (ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α΄ 391).

4. Των άρθρων 122 και 89 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 517).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

7. Τις διατάξεις του κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παράγραφος 2 εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3.

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

9. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (/Α΄ 98).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 99/2017 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2017, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει, ως εξής:

1. Στην παράγραφο 1 διαγράφεται η λέξη «επεξεργασία -».

2. Η πρώτη και η τρίτη παύλα της παραγράφου 1 καταργούνται.

3. Στην παράγραφο 6 διαγράφεται η φράση «εκτός από τις περιπτώσεις των προσθέτων τροφίμων και υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, για τα οποία ισχύουν οι προθεσμίες και γενικά προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 και της παραγράφου 5 του άρθρου 21 αντιστοίχως, του παρόντα Κώδικα».

4. Μετά το τέλος της παραγράφου 7, προστίθενται παράγραφοι 8 έως 13, ως εξής:

«8. Απαιτείται έγκριση για διάθεση στην αγορά σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική, κατά περίπτωση, ενωσιακή νομοθεσία, σε κάθε περίπτωση που για την παρασκευή – επεξεργασία – συσκευασία
τροφίμων χρησιμοποιούνται:

– Πρόσθετα τροφίμων, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008, που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο (Παράρτημα ΙΙ) του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 ή πρόσθετα για τα οποία ζητείται η αλλαγή των όρων χρήσης,

– Ένζυμα τροφίμων, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1332/2008, που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο ενζύμων του κανονισμού (ΕΚ) 1332/2208.

– Αρωματικές ύλες και πρώτες ύλες, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008, που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο (Παράρτημα Ι) του κανονισμού (ΕΚ) 1334/2008.

– Ουσίες προς χρήση στην παραγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ή που ενσωματώνονται σε αυτά (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενεργών και νοημόνων υλικών και αντικειμένων), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους επιτρεπόμενων ουσιών των ειδικών ενωσιακών μέτρων, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004.

– Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και προέρχονται από διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικών οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 282/2008.

– Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) για χρήση σε τρόφιμα, τρόφιμα που συνίστανται από, περιέχουν ή παράγονται από ΓΤΟ, ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 1829/2003, που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γενετικώς Τροποποιημένων Τροφίμων και Ζωοτροφών.

– Μετά την 1/1/2018, νέα τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 «σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 258/1997 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1852/2001 της Επιτροπής», που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων νέων τροφίμων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

9. Οι διαδικασίες έγκρισης, οι προθεσμίες και οι περιορισμοί που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων τροφίμων και των αρωματικών υλών και πρώτων υλών είναι αυτές που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1331/2008, καθώς και στους κανονισμούς (ΕΚ) 1333/2008, 1332/2008 και 1334/2008 ως εκάστοτε ισχύουν, αντίστοιχα.

10. Η διαδικασία έγκρισης για τις ουσίες προς χρήση στην παραγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ή που ενσωματώνονται σε αυτά (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενεργών και νοημόνων υλικών και αντικειμένων), οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους επιτρεπόμενων ουσιών των ειδικών ενωσιακών μέτρων, είναι αυτή που περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004. Η διαδικασία ξεκινάει με την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας για νέα ουσία στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Ισχύουν οι προθεσμίες και οι περιορισμοί που περιγράφονται στον κανονισμό 1935/2004, ως ισχύει.

11. Η διαδικασία έγκρισης για τις διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικών από τις οποίες παράγονται πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα είναι αυτή που περιγράφεται στους κανονισμούς (ΕΚ) 282/2008 και 1935/2004. Η διαδικασία ξεκινάει με την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας για τη διεργασία ανακύκλωσης πλαστικών στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. Ισχύουν οι προθεσμίες και οι περιορισμοί που περιγράφονται στον κανονισμό 1935/2004, ως ισχύει.

12. Η διαδικασία έγκρισης, οι προθεσμίες και οι περιορισμοί που εφαρμόζονται στην περίπτωση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών για χρήση σε τρόφιμα και των τροφίμων που συνίστανται από, περιέχουν ή παράγονται από ΓΤΟ είναι αυτοί που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1829/2003, ως ισχύει.

13. Από 1/1/2018, οι διαδικασίες έγκρισης για τα Νέα Τρόφιμα είναι αυτές που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283. Ισχύουν οι προθεσμίες και οι περιορισμοί που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ)2015/2283.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επαληθεύσουν κατά πόσο το τρόφιμο που σκοπεύουν να διαθέσουν στη αγορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, κατατίθεται ερώτημα σχετικά με τον προσδιορισμό του καθεστώτος του νέου τρόφιμου στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., το οποίο εξετάζεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού και τα σχετικά εκτελεστικά μέτρα.».

Η απόφαση ΑΧΣ 366/97 (597/Β’) τροποποιείται ως εξής:

Στην παράγραφο Γ,

Α. διαγράφεται η λέξη «επεξεργασία -» στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.

Β. καταργούνται η πρώτη και η τρίτη παύλα της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

Γ. διαγράφεται η φράση «εκτός από τις περιπτώσεις των προσθέτων τροφίμων και υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, για τα οποία ισχύουν οι προθεσμίες και γενικά προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 και της παραγράφου 5 του άρθρου 21 αντιστοίχως, του παρόντα Κώδικα» στην παράγραφο 6 του άρθρου 5.

Οι διατάξεις του άρθρου 5 (παράγραφος 1, τέταρτη παύλα) εφαρμόζονται έως την 31/12/2017.

Η Πρόεδρος
Δ. ΤΣΙΠΗ – ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

Η Γραμματέας
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη

Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Σ. Σάμιος, Β. Κωσταντίνου, Η. Κουλαδούρος, Ε. Δαφτσής, Ε. Μπαρμπούνης, Γ. Καφήρα

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β΄4288/08.12.2017

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

 

 

Δείτε την Υπ.Απόφαση εδώ