Ν. 4497 : Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4497/2017

ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.

2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.

3. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.

4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.

5. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.

6. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

7. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.

8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

9. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.

10. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.

11. «Κυριακάτικες αγορές»: οι υπαίθριες αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.

12. «Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το χαρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες διεξάγονται.

13. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.

14. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

15. «Κατανομή – τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.

16. «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένης, οριοθετημένης και αριθμημένης θέσης σε δικαιούχο πωλητή μίας συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.

17. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.

18. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

19. «Λοιπές οργανωμένες αγορές»: υπαίθριες αγορές που διοργανώνονται στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης.

20. «Αγορές Καταναλωτών»: οι αγορές που διοργανώνονται με πρωτοβουλία πολιτών-καταναλωτών για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και της αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών, μετά από έγκριση των δήμων, οι οποίοι παραχωρούν και τους χώρους διεξαγωγής των αγορών αυτών.

21. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

 

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων

1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Β΄ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – υπ’ αριθμ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Β΄2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β΄ 2161/23.6.2017) και τις υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 (L 157). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 2969/2001 (Α΄281).

2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α΄ 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).

3. Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε Δελτία Αποστολής και τηρεί Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A΄, αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις, καθώς και τα Δελτία Αποστολής τηρούνται από τους πωλητές μέχρι την επόμενη ανανέωση της άδειάς τους.

4. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

1. Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄ 151),

β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.

2. Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Οι αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισμοί, καθώς και οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο σε οργανωμένες αγορές, όπως οι λαϊκές αγορές και οι αγορές καταναλωτών.

Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται μία (1) άδεια λαϊκής αγοράς ανά είκοσι (20) μέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και κάθε γυναικείος συνεταιρισμός μία άδεια ανά δέκα (10) μέλη και όχι περισσότερες από δύο (2) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισμούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των μελών του. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της μίας (1) θέσης.

3. Οι παραγωγοί πωλητές μπορούν να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από το σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, χωρίς επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης των προσώπων αυτών στην αρμόδια αρχή, της υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της καταχώρισης των στοιχείων τους στο έντυπο της άδειας του παραγωγού πωλητή. Στις περιπτώσεις απουσίας από τον πάγκο για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο παραγωγός αναπληρώνεται από τον/την σύζυγο ή τα τέκνα. Αν ο παραγωγός δεν έχει σύζυγο ή τέκνα ή τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του παραγωγού από δηλωμένο υπάλληλο.

Στην περίπτωση συνεταιρισμού, ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, όταν ο δηλωμένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων, αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήμο της έδρας του συνεταιρισμού. Τις πωλήσεις μπορεί επίσης να διενεργεί συνεταιριζόμενος παραγωγός.

4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3438), εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης.

 

Άρθρο 5

Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

1. Η άσκηση της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς μετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την αρχική ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.

β. Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας του παραγωγού ή της άδειας διαμονής, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό δημοτολογίου. Όταν πρόκειται για συνεταιρισμό, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του συνεταιρισμού, της ομάδας ή της οργάνωσης παραγωγών και επ’ αυτής αναγράφονται και τα στοιχεία του δηλωμένου υπαλλήλου που διενεργεί τις πωλήσεις.

γ. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής και, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τον ασφαλιστικό φορέα, τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. και τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών του ν. 3874/2010. Για τους αλιείς αναγράφεται και ο αριθμός του αλιευτικού σκάφους στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1224/2009 (L 343) και (ΕΕ) 404/2011 (L 112).

δ. Αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης και, αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως.

ε. Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά τα χρονικά διαστήματα, για τα οποία ανανεώνεται η άδεια, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις τους.

στ. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) των προσώπων που υποβοηθούν ή αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή παραγωγό πωλητή.

ζ. Τον αριθμό του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών του π.δ. 326/1998 (Α΄ 221), για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

2. Ο δικαιούχος ή το άτομο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή του. Για την επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας, λόγω απώλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της αρχής έκδοσης της άδειας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας, το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση επανέκδοσή της ή επανεκτύπωσή της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 6

Χωρική ισχύς άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

1. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 32 για την κατανομή – τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές.

2. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια στάσιμου εμπορίου, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια. Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέση στάσιμου εμπορίου σε δήμο που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση καθορίζονται από το δήμο.

3. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 3.

 

Άρθρο 7

Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι:

α. οπωροκηπευτικά,

β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,

δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την 323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2026),

ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ’ αριθμ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση

(Β΄ 3324) όπως ισχύει, υπ’ αριθμ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1372), υπ’ αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση

(Β΄ 2904), υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2323) όπως ισχύει, υπ’ αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2323),

στ. μέλι τυποποιημένο,

ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (υπουργική απόφαση 2379/82701/2016, Β΄ 2330),

η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,

θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),

ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του,

ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,

ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη μονάδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα τυροκομικά προϊόντα,

ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.

2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 1(α), μπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων.

 

Άρθρο 8

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών

1. Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρμόδιες και για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

2. Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

 

Άρθρο 9

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή

1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β΄ του άρθρου 11.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

στ. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

ζ. Πιστοποιητικό υγείας.

2. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισμούς:

αα. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,

ββ. πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ. κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού,

δδ. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

β. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.

Το μητρώο μελών για τους συνεταιρισμούς και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 601), για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αδειοδοτούσα αρχή.

3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν άδεια υπαίθριου εμπορίου στο όνομα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωμένες αγορές του παρόντος και στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενημερώνουν αμελλητί το πληροφοριακό σύστημα και τα σχετικά μητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέμα σχετικό με την άδεια.

 

Άρθρο 10

Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας

1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως αντικείμενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τη διάθεση αυγών, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α΄ 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008

(L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.

β. Για τη διάθεση μελιού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 642).

γ. Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α΄ 52). Ειδικά, οι παραγωγοί, που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

δ. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

ε. Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

στ. Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).

ζ. Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468), βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.

η. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2679), εκτός των περιπτώσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του

ν. 1564/1985.

θ. Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου, δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β΄2785) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.

ι. Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε.

κ. Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων:

αα. Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

ααα. βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,

βββ. βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την 4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ββ. Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),

βββ. αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS.

γγ. Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:

ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ,

βββ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.

δδ. Για τους ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων – μη κτηνοτρόφους:

ααα. βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης,

βββ. έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της,

γγγ. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν διαθέτει εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.

κα. Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκομίζει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και την 245090/2006 (Β΄ 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του. Τα εν λόγω προϊόντα τοποθετούνται στον πάγκο εμφανώς διακριτά από τα υπόλοιπα, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή. Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες, η οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.

 

Άρθρο 11

Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών

1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 μέχρι και δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή:

α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ,

β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης, μπορεί να δηλώσει στην αρμόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες (π.χ. σπανάκι, μαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή.

2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα.

3. Ο αρμόδιος υπάλληλος, με βάση τη δήλωση του παραγωγού, αναγράφει στο έντυπο της αδείας το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, τα πωλούμενα προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων, ανά νομό, του ΕΛΓΑ. Κατάλογος των αδειών που έχουν ανανεωθεί αποστέλλεται εβδομαδιαίως από τις αρμόδιες αρχές ανανέωσης της άδειας στα Τμήματα Εμπορίου των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση αμελλητί οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12.

4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32.

5. Για την ανανέωση των αδειών τους, οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών υποχρεούνται επιπλέον, να αποδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής τους δραστηριότητας με την υποβολή των ετήσιων φορολογικών τους δηλώσεων και στοιχείων.

 

Άρθρο 12

Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω αυτοψίας, των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και ΕΛΓΑ, καθώς και των αποθηκευτικών χώρων, των ψυγείων και των παραστατικών που έχει εκδώσει κατά τη διάρκεια διάθεσης των προϊόντων του. Αντικείμενο του ελέγχου των τριμελών επιτροπών είναι η διαπίστωση ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, κατά τη δήλωσή του και τα λοιπά δικαιολογητικά, είναι δικής του παραγωγής. Οι αποφάσεις συγκρότησης των τριμελών επιτροπών κοινοποιούνται αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:

α. Έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή έναν κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρο. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι της Περιφέρειας με την ανωτέρω ειδικότητα, ως πρόεδροι των επιτροπών μπορεί να οριστούν υπάλληλοι των δήμων με την ίδιες ειδικότητες. Οι επιτροπές με προεδρεύοντα γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο και εκείνες με προεδρεύοντα κτηνίατρο ή τεχνολόγο ζωικής παραγωγής διενεργούν αυτοψίες αναλόγως του εάν το αντικείμενο της εμπορίας είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης, αντίστοιχα.

β. Έναν υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και, κατά προτεραιότητα, στα Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

γ. Τους προέδρους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των οικείων αγροτικών συλλόγων. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται τόσες επιτροπές όσες οι υφιστάμενοι σύλλογοι και οι αυτοψίες διενεργούνται, κατά περίπτωση, από την επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο πρόεδρος του συλλόγου στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος παραγωγός. Αν στην περιοχή δεν υπάρχει αγροτικός σύλλογος, ως μέλος της επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της Περιφερειακής Ενότητας.

Όλα τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

2. Οι τριμελείς επιτροπές υποχρεούνται να διεξάγουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους παραγωγούς στην αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης και τους έχουν γνωστοποιηθεί, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.

3. Με μέριμνα του προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι έλεγχοι στο ποσοστό της παραγράφου 2 διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με την περίοδο διάθεσης των προϊόντων. Σε περίπτωση επαλήθευσης των καλλιεργειών και της μέχρι τη διενέργεια του ελέγχου διατεθείσας ποσότητας, συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται απ’ όλα τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στην αρχή ανανέωσης προκειμένου να αρχειοθετηθεί. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δηλούμενων και καλλιεργούμενων ειδών ή των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί, συντάσσεται έκθεση και αποστέλλεται ως ανωτέρω. Η διαπίστωση απόκλισης των ποσοτήτων που έχουν διατεθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, γνωστοποιείται αμελλητί στην αρμόδια αρχή ανανέωσης για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 55.

4. Έλεγχος διεξάγεται και ανεξάρτητα από τη διαδικασία τακτικής δειγματοληψίας και: α) αν υπάρχει υπόνοια ότι τα πωλούμενα είδη δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και β) σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας.

Για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου της η επιτροπή εφοδιάζεται από την αρχή ανανέωσης με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού και όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

5. Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.

6. Τα μέλη των επιτροπών δικαιούνται έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και υπερωριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176), τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα που προέρχονται από τα ημερήσια ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 36.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εξειδικεύεται η μέθοδος επιλογής του δείγματος και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις παραγωγών πωλητών

1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα για την αναπλήρωση.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 25, κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του.

3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι συμμετέχουν ως πρόεδροι ή γραμματείς σε αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες μπορούν να αναπληρώνονται από νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπό τους μία μέρα την εβδομάδα. Αν ο παραγωγός πωλητής συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί επίσης να αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραγωγοί πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.

4. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο παραγωγός μπορεί να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει νέα άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιουδήποτε είδους και μορφής.

5. Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια.

6. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιμου εμπορίου ή πλανόδιου εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκαλλιέργειας, δικαιούνται άδειας παραγωγού πωλητή όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι γραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες, και να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

7. Η άδεια χορηγείται μόνον αν οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται για την εμπορία οσπρίων, ρυζιού, ξηρών καρπών και προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

8. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν μέλη συνεταιρισμών, ομάδων και οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγουν, πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εμπορεύονται μόνο το 20% των παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισμό, την ομάδα ή την οργάνωση παραγωγών, όπως προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

9. Ο παραγωγός οίνων ή και γλευκών πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε στη μονάδα και αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.

10. Ο κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, για τις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 14

Δικαιούχοι

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, μετά την έκδοση σχετικής άδειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

 

Άρθρο 15

Στοιχεία άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

1. Η άδεια του άρθρου 14 φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.

β. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό δημοτολογίου του πωλητή.

γ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής. Για την αναγραφή των στοιχείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

δ. Αν ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης και αν δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως.

ε. Τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων.

στ. Στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα στοιχεία του ατόμου που κατά περίπτωση υποβοηθά, εργάζεται ή αναπληρώνει τον πωλητή, όπως αυτά προβλέπονται και για τον κάτοχο της άδειας.

ζ. Τον αριθμό του πωλητή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, ο πωλητής προσκομίζει στην αρμόδια αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1199).

2. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοσή του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας, το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση ή επανέκδοση ή επανεκτύπωσή της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 16

Χωρική ισχύς των αδειών επαγγελματιών πωλητών

1. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στους δήμους της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε.

2. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια στάσιμου εμπορίου, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια.

3. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε.

4. Αν ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας και η νέα κατοικία του, όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της ΔΟΥ, βρίσκεται σε διαφορετική Περιφέρεια, μπορεί να ζητήσει τη δραστηριοποίησή του σε λαϊκές αγορές της νέας Περιφέρειας. Η αίτησή του εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 28, η οποία εισηγείται στονοικείο Περιφερειάρχη για την τοποθέτησή του σε λαϊκές αγορές.

 

Άρθρο 17

Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών

1. Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελματία πωλητή, είναι τα εξής:

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια.

β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α΄.

γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.

β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.

γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης.

Δ. Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

Ε. Βιομηχανικά είδη.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

2. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας η προσκόμιση Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2679), εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 3 της αριθμ. 303206/26.5.1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 461). Για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία η διάταξη της περίπτωσης κα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10.

3. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α΄ έως και ΣΤ΄, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην άδειά τους από την αρμόδια για την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α΄ μπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως τρία (3) προϊόντα της κατηγορίας Γ΄ και αντίστροφα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α΄, Γ΄, Δ΄.

4. Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών μπορεί να αλλάξει κατηγορία πωλούμενων ειδών, ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας. Με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών του άρθρου 28, εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η εν λόγω αίτηση για λόγους πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 για την αναλογία πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση εντός εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούμενα είδη, πέραν των προαναφερομένων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων, καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιμο εμπόριο, πλανόδιο εμπόριο).

 

Άρθρο 18

Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών

Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Ειδικά, για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής παράβολο.

 

Άρθρο 19

Δικαιούχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής:

α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2.

β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.

2. Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται:

α. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50%,

β. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών,

γ. οι τρίτεκνοι,

δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση,

στ. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,

ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών,

η. οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη στερητικής της ελευθερίας ποινής.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν, βάσει επιπλέον κοινωνικών κριτηρίων, να προστίθενται στην παράγραφο 2 κατηγορίες προσώπων, τα οποία, λόγω ιδιαίτερων προσωπικών ή κοινωνικών συνθηκών, συναντούν δυσχέρειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή για τα οποία υφίσταται κοινωνική ανάγκη γρήγορης και μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά κατανομής των θέσεων μεταξύ των Ομάδων 1 και 2 κατά δεκαπέντε (15) το πολύ ποσοστιαίες μονάδες.

4. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν. Η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 18 και το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα μετά από γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. Η ανωτέρω άδεια δεν ανανεώνεται και σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής.

5. Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί:

α. Τα προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ.

β. Ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές πλανόδιου εμπορίου, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σε δύο ακόμη Περιφέρειες, εκτός αυτής που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16.

Με αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους αρμόδιους φορείς, στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, ο αριθμός της άδειας υπαίθριου εμπορίου και ο αριθμός της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, ενεργοποιούνται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ειδικά στην περίπτωση β΄, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος πωλητής, χορηγούν στον τελευταίο σχετική βεβαίωση, προκειμένου να επιδεικνύεται στους φορείς ελέγχου του παρόντος.

 

Άρθρο 20

Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

1. Οι άδειες που αφορούν τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών χορηγούνται ύστερα από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών επαγγελματιών πωλητών και οι λαϊκές αγορές στις οποίες αντιστοιχεί κάθε άδεια ανά ημέρα, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής, η κατανομή των προς διάθεση αδειών στις Ομάδες 1 και 2 του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία έναρξης και κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες της Ομάδας 2, καθώς και κάθε σχετικό με τη διαδικασία θέμα. Στην προκήρυξη ενσωματώνεται επίσης, υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία, στο οποίο αναγράφεται και η σειρά προτίμησης για το είδος της επαγγελματικής άδειας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από το οποίο και διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας για την αξιολόγησή τους. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι αιτήσεις κατατίθενται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.

2. Για την εκτίμηση της ανάγκης έκδοσης προκήρυξης για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών, οι δήμοι της επικράτειας, πλην εκείνων που γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, γνωστοποιούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Περιφέρεια τις κενές θέσεις, το είδος επαγγελματικών αδειών, τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στις οποίες υπάρχουν οι κενές θέσεις, καθώς και τον αριθμό των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

3. Δεν προκηρύσσονται νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, όταν εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την απόδοση θέσης του άρθρου 35, εκτός και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.

4. Η Περιφέρεια προκηρύσσει τόσες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή σε δύο όμορες Περιφερειακές Ενότητες, ο αδειοδοτούμενος μπορεί να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές. Ο ανωτέρω περιορισμός για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμάται σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Άλλα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των προκηρυσσόμενων αδειών, είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται οι νέοι αδειούχοι, λογίζονται ως προσωρινές και υποχρεωτικά υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης και απόδοσης θέσεων του άρθρου 35.

5. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας.

6. Η προκήρυξη για τη στελέχωση λαϊκών αγορών μπορεί να αφορά είτε μία είτε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Η επιτροπή συντάσσει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον της ανωτέρω επιτροπής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

7. Από τους πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει, σύμφωνα με το άρθρο 34, πίνακα επιλεγέντων, κατά του οποίου χωρεί ένσταση ενώπιον της επιτροπής. Η προθεσμία ένστασης λήγει δεκάπεντε (15) ημέρες μετά την ανάρτηση των σχετικών πινάκων.

8. Αρμόδιες αρχές για την έκδοση των αδειών είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 18. Για το σκοπό αυτόν, οι Περιφέρειες, πλην εκείνων της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της αρμοδιότητάς τους, κοινοποιούν στις αρχές του άρθρου 18 τους πίνακες επιλεγέντων, για την έκδοση των αδειών και την καταχώρησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

9. Για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, η προκήρυξη εκδίδεται από την Περιφέρεια και για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Στην τελευταία περίπτωση, η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων συγκροτείται από τον δήμαρχο και αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου. Κατά τα λοιπά, για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8.

10. Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου,

β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,

γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,

δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ζητούνται από την προκήρυξη για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 19.

 

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιονδήποτε τρίτο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια.

2. Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.

3. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας, ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του αδειούχου πωλητού δεν επιτρέπεται να κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο ή πλανόδιο εμπόριο. Επιτρέπεται, ωστόσο, να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές του άρθρου 38.

 

Άρθρο 22

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

1. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

Άρθρο 23

Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

1. Η μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον: α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας.

2. Για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα και για τους λοιπούς αδειούχους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Για άδεια επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η οικεία Περιφέρεια και για άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του.

3. Τα πρόσωπα, στα οποία μπορεί να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα ενήλικα τέκνα, ο σύζυγος και οι αδελφοί του κατόχου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά είναι άνεργα.

4. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών την πιστοποίηση της αναπηρίας, υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2 αίτηση με συνημμένα: α) βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

5. Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4: α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ και γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

6. Για τη μεταβίβαση της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στις αρχές της παραγράφου 2, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5, καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου, β) δελτίο ανεργίας σε ισχύ, γ) πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και

δ) έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Αν η αίτηση μεταβίβασης της άδειας δεν υποβληθεί εντός των προθεσμιών των παραγράφων 4 και 6, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

8. Η άδεια που έχει μεταβιβασθεί φέρει με έντονη γραφή την ονομασία «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ή ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (κατά περίπτωση).

 

Άρθρο 24

Αναπλήρωση επαγγελματιών πωλητών

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, όπως η συγγένεια προκύπτει από βεβαίωση του οικείου δήμου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,

β. πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,

γ. για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος κάθε φορά,

δ. συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μία μέρα την εβδομάδα για τους προέδρους και γραμματείς αναγνωρισμένων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών. Αν ο αδειούχος συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, μπορεί να αναπληρώνεται και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επαγγελματίες πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη.

2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση μόνο από το σύζυγο και από συγγενείς, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, αν ο κάτοχος της άδειας καταστεί, μετά την έκδοσή της, προσωρινά ανίκανος για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %, βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

3. Αν ο κάτοχος επαγγελματικής άδειας στερείται των συγγενικών προσώπων των παραγράφων 1 και 2 ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.

4. Για την έγκριση της προσωρινής αναπλήρωσης, υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στις αρχές του άρθρου 18 αίτηση με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση. Το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο, καταθέτει επίσης αίτηση, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

5. Μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 4 και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της αναπλήρωσης, η υπηρεσία εκδίδει τη βεβαίωση αναπλήρωσης σε δύο πρωτότυπα, ένα για την ίδια και ένα για τον αναπληρωτή, για την οποία ο τελευταίος προσκομίζει δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Η βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει:

α. τα στοιχεία και τη φωτογραφία του αναπληρωτή με σφραγίδα της αρχής του άρθρου 18, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.,

β. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, όπως αναγράφονται σε αυτή, και τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας,

γ. στην περίπτωση συγγενικού προσώπου, το βαθμό συγγένειας μεταξύ του κατόχου της άδειας και του αναπληρωτή,

δ. το λόγο της αναπλήρωσης,

ε. το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

6. Η βεβαίωση της παραγράφου 5 είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον επαγγελματία πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση της άδειας.

7. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση του επαγγελματία πωλητή, με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας, από το σύζυγο και τα τέκνα του με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

 

Άρθρο 25

Πρόσληψη υπαλλήλων από τους κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου

1. Για την υποβοήθηση στην άσκηση της δραστηριότητάς τους, οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να ενημερώσει αυθημερόν για την πρόσληψη στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των άρθρων 8 και 18, υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε φορά αμελλητί και για την τυχόν ανανέωσή της. Στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των άρθρων 8 και 18, υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρχή αναγράφει στο έντυπο της αδείας τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου με σφραγίδα και εκδίδει έντυπο που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Πρόσληψης υπαλλήλου από επαγγελματία/παραγωγό (κατά περίπτωση) πωλητή υπαίθριου εμπορίου». Η βεβαίωση αυτή φέρει τα εξής στοιχεία:

α. την αρχή έκδοσης της βεβαίωσης πρόσληψης και την ημερομηνία πρόσληψης,

β. κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής και τον αριθμό δημοτολογίου του υπαλλήλου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, τον ασφαλιστικό φορέα και τον Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλήλου,

γ. τα στοιχεία του πωλητή-εργοδότη, όπως αναγράφονται στην άδειά του,

δ. φωτογραφία του υπαλλήλου και σφραγίδα της αρχής που εκδίδει τη βεβαίωση πάνω σε αυτή.

2. Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παράλληλα εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.12 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272).

3. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει εντός τριών (3) ημερών την αρμόδια αρχή των άρθρων 8 και 18, για τη διαγραφή του υπαλλήλου από την άδεια και την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 58.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των πωλητών ως εργοδοτών, που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, ιδίως τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες αναγγελίας της πρόσληψης, της απόλυσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται θέματα διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία υποστηρίζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 26

Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων αγορών – Κατηγορίες αυτών

1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι.

Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά.

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 27

Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών

1. Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς φροντίζει για:

α. την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και καταναλωτών,

β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας,

γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,

δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

2. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

3. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του φορέα λειτουργίας, τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος ή ο Διευθυντής Λαϊκών Αγορών για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) μηνών και μετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία.

4. Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής τομείς:

α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων.

β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς.

 

Άρθρο 28

Επιτροπές Λαϊκών Αγορών

1. Στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και η «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με δεκατρία (13) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία. Γραμματειακή υποστήριξη στις εν λόγω Επιτροπές παρέχουν υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών.

2. Η συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών έχει ως εξής:

Α. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής:

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,

ε. τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:

αα. δύο παραγωγούς πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας,

ββ. δύο επαγγελματίες πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας.

Β. Για τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:

α. τον αποκλειστικά αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. έξι μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων εκλέγεται από το σύνολο των συνδυασμών της μειοψηφίας,

γ. ένα μέλος που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ),

δ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας,

ε. τέσσερις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:

αα. δύο παραγωγούς πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,

ββ. δύο επαγγελματίες πωλητές εκπροσώπους της Ομοσπονδίας που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

3. Τα μέλη των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι αναπληρωτές τους προτείνονται από τις οικείες ΠΕΔ και Ομοσπονδίες, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης αναπληρώνει ένας από τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

4. Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Περιφερειών Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορεί να παρίστανται εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επίσης, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να διατυπώσουν απόψεις επί ζητημάτων σχετικών με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που τους αφορούν.

5. Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σε καθεμία από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες συγκροτείται «Επιτροπή Λαϊκών αγορών Περιφερειακής Ενότητας» με εννέα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και τριετή θητεία. Η Επιτροπή συγκροτείται από:

α. έναν θεματικό Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, εφόσον υφίσταται, ή έναν Περιφερειακό Σύμβουλο εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο,

β. τρεις εκπροσώπους που ορίζει η οικεία Περιφερειακή Ένωση Δήμων και προέρχονται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα,

γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης,

δ. έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Α.Ο.Κ.,

ε. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι περισσότερες λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας,

στ. έναν εκπρόσωπο παραγωγών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους παραγωγούς πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας,

ζ. έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται από την Ομοσπονδία ή το Σύλλογο, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους περισσότερους επαγγελματίες πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας.

Η οικεία Περιφερειακή Ενότητα παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη των ανωτέρω Επιτροπών.

Τα στελέχη των ΟΤΑ, που είναι μέλη των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται ως παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.

6. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι αρμόδιες για:

α. την καταγραφή δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους,

β. την εισήγηση στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπως πραγματοποίηση σχετικών ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας των αγορών για την αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας,

γ. τη συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Επο- πτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) και τις άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές,

δ. τη μέριμνα και την εισήγηση μέτρων για την ομαλή ένταξη και λειτουργία των λαϊκών αγορών στον αστικό ιστό,

ε. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρμοδιότητα,

στ. τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση των αγορών και την εισήγηση στις υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας των αγορών για τη μετακίνηση και τη χωροθέτηση αυτών,

ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών κατ’ εφαρμογή του νόμου ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών,

η. την απόφαση για τις μεταβιβάσεις παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών,

θ. την έγκριση των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς και αλλαγής λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 35,

ι. την απόφαση επί ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους, όπως κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση μορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά,

κ. την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η ίδρυση, η επέκταση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών, οι τοποθετήσεις παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές, οι μεταβιβάσεις θέσεων, η αναστολή ισχύος αδειών για οποιονδήποτε λόγο πέραν της μη καταβολής του ημερήσιου τέλους, αναπληρώσεις πωλητών πέραν αυτής για λόγους υγείας και μέχρι ένα (1) μήνα,

κα. την ενημέρωση των υπηρεσιών των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των αγορών και την εισήγηση προς τους φορείς, σχετικά με την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών,

κβ. την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας για την επιβολή κύρωσης για παράβαση που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο η΄ του άρθρου 31,

κγ. την έκδοση γνώμης επί των ετήσιων προϋπολογισμών – απολογισμών οικονομικής διαχείρισης του φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το ημερήσιο τέλος.

7. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί πριν από την έκδοση των ανωτέρω διοικητικών πράξεων (ατομικών και κανονιστικών) των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής για τις κατωτέρω διοικητικές πράξεις, τις οποίες εκδίδουν οι αρχές του άρθρου 8, εκτός αν οι φορείς την ζητήσουν:

α. για την πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,

β. τη διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή,

γ. την ανανέωση της άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών πωλητών- παραγωγών),

δ. την προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή για λόγους υγείας και μέχρι ένα (1) μήνα,

ε. τη διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές,

στ. την αναστολή ισχύος αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, καθώς και την έκδοση απόφασης άρσης αναστολής αδείας σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών.

8. Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), η σχετική δαπάνη προέρχεται από τα έσοδα που εισπράττει η Περιφέρεια από την καταβολή του ημερήσιου τέλους.

 

Άρθρο 29

Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών

1. Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, αποφασίζει για την ίδρυση και την κατάργηση λαϊκής αγοράς. Για τη μετακίνηση, την επέκταση, τη χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών αποφασίζουν οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. Για την επέκταση λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ζητείται και η γνώμη του οικείου δήμου. Αν αυτή δεν παρασχεθεί εντός τριάντα (30) ημερών, οι αρμόδιοι φορείς αποφασίζουν και χωρίς αυτή. Αν οι γνωμοδοτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν παρασχεθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, η σχετική απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτές. Την πρωτοβουλία ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς έχει είτε το Δημοτικό είτε το Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς συνοδεύεται από αίτημα για κάλυψη των νέων θέσεων, οι οποίες χορηγούνται με τη διαδικασία της πρόσκλησης για κάλυψη αυτών είτε για έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών ανά κατηγορία προϊόντων για τη στελέχωση της αγοράς. Στη σχετική απόφαση οριοθετείται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της, ο αριθμός των θέσεων αυτής για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και οι κατηγορίες των αδειών ανά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε κάθε νέα λαϊκή αγορά η αναλογία των θέσεων παραγωγών προς επαγγελματίες πωλητές θα είναι 1 προς 1.

3. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλοι οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών συντάσσουν Κανονισμό Λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα διοικητικά τους όρια, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, οι θέσεις που καλύπτουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες με αρίθμηση και συνακόλουθα το αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου και οι κενές θέσεις. Τα εν λόγω διαγράμματα, εκτός της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 27, τα αποστέλλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών.

 

Άρθρο 30

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.

2. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιομηχανικών ειδών της Κατηγορίας Ε΄ σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς. Τα αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη νέων αδειών και τον καθορισμό του είδους αυτών.

 

Άρθρο 31

Κανονισμός Λειτουργίας

Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δημοσιοποιείται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών (Α΄ έως Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17), δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. Ωστόσο, αν οι Επιτροπές του άρθρου 28 υποβάλουν στο φορέα λειτουργίας πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη των πάγκων έως οκτώ (8) μέτρα ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών και για συγκεκριμένες λαϊκές αγορές, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου, ο φορέας λειτουργίας μπορεί να συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Λειτουργίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.

β. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ειδικότερα, καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

γ. Η υποχρέωση των πωλητών να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων.

δ. Η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

ε. Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

στ. Η υποχρέωση ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς των πωλητών και διευκόλυνσης των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.

ζ. Τα καθήκοντα των εποπτών. Ειδικότερα, οι επόπτες ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

η. Η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Με σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28 καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του φορέα λειτουργίας είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο φορέας παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές μπορούν να εισηγούνται στο φορέα λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Άρθρο 32

Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές

1. Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλει αίτηση στην Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και δηλώνει τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα που επιθυμεί, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Ο παραγωγός μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) λαϊκές αγορές ανά ημέρα. Για λαϊκές αγορές πλην Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο παραγωγός. Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στις οικείες Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό σε σχέση με τα αιτήματα αυτά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις συγκεκριμένες λαϊκές αγορές που ζητεί ο παραγωγός, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού υπερκάλυψης 20% της παραγράφου 4. Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην ίδια λαϊκή αγορά και δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, τότε προκρίνεται αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης. Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στους οικείους δήμους.

2. Ο φορέας λειτουργίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή ή οι λαϊκές αγορές, που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας, του Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.

3. Οι θέσεις που αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στους παραγωγούς -πωλητές, είναι προσωρινές. Συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της λαϊκής, για την οποία έχει εγκριθεί η δραστηριοποίηση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί οι ενδιαφερόμενοι, αποδίδεται μόνο με τη διαδικασία του άρθρου 35. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν, πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία.

4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να ικανοποιεί αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση.

Ο παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.

5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του,

β. αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο συνεχόμενους μήνες,

γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.

 

Άρθρο 33

Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση για καθένα από αυτά:

α. Προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι συνεταιρισμοί / ομάδες παραγωγών έναντι των μεμονωμένων παραγωγών φυσικών προσώπων.

Μεταξύ των συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Β΄.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

αα. Έλλειψη παραβατικότητας.

ββ. Αριθμός Μελών.

γγ. Παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

β. Μεταξύ των παραγωγών φυσικών προσώπων προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος Γ΄.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

αα. Έλλειψη παραβατικότητας.

ββ. Εντοπιότητα.

γγ. Ηλικία δικαιούχου.

δδ. Παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ.λπ.).

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων, κατά μήνα και έτος. Αν η άδεια μεταβιβάσθηκε στον δικαιούχο, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Όσον αφορά το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού στο φορέα λειτουργίας ή στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης προσφυγή λαμβάνεται υπόψη, μόνο αν έχει εκδοθεί απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής.

3. Οι αιτούντες με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη βαθμολογία τους και συνυποβάλλουν απλή φωτοτυπία της άδειας. Δηλώνουν, επίσης, υπεύθυνα ότι μπορούν να βεβαιώσουν με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρουν στην αίτησή τους. Οι φορείς λειτουργίας, εφόσον περιέλθουν σε γνώση τους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στοιχεία που πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαμορφώνουν πλασματικά τη βαθμολογία συγκεκριμένου παραγωγού πωλητή, τότε τον καλούν ενώπιον της Επιτροπής, με βάση το Πρακτικό της οποίας διαμορφώθηκε η βαθμολογία του, να προσκομίσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μοριοδότησή του. Αν προκύψει ότι ο παραγωγός έχει υποβάλει ψευδή δήλωση, τότε η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ανάκληση της άδειάς του και την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων. Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που κλήθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει ψευδή δήλωση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προστίθενται κριτήρια στα Παραρτήματα Β΄ και Γ΄. Στα προστιθέμενα κριτήρια στο Παράρτημα Β΄ μπορούν να αντιστοιχούν συνολικά έως 10 μόρια και στα προστιθέμενα κριτήρια στο Παράρτημα Γ΄ μπορούν να αντιστοιχούν συνολικά έως 20 μόρια.

 

Άρθρο 34

Σύστημα Μοριοδότησης για την επιλογή των επαγγελματιών πωλητών ύστερα από

προκήρυξη – Κατανομή και τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης των αδειών διεξάγεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψήφιων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα μόρια του Παραρτήματος Δ΄. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπόλοιπες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψήφιων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, δεν τους χορηγείται άδεια, προστίθενται στους υποψηφίους της Ομάδας 2.

β. Στο δεύτερο στάδιο διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι υπόλοιπες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά, με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. Ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιλέγεται το είδος της επαγγελματικής άδειας που λαμβάνει κάθε δικαιούχος, οι θέσεις στις οποίες αυτή αντιστοιχεί, οι οποίες λογίζονται ως προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης του άρθρου 35.

2. Από το σύνολο των αδειών που χορηγούνται κατά το δεύτερο στάδιο, ποσοστό 10% λαμβάνουν άνεργα φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία έχει διανυθεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη από την έκδοση της προκήρυξης. Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας αποδίδεται 1 μόριο και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα του προηγούμενου έτους προηγείται.

 

Άρθρο 35

Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης – Αλλαγή λαϊκής αγοράς

1. Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας λαϊκής αγοράς, καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Ως «κενές θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34.

2. Οι φορείς λειτουργίας είτε ύστερα από πρόταση των ομοσπονδιών ή πρωτοβάθμιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση τους μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που ανακατανέμονται είναι μόνο οι κενές και αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελματία). Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Απαραιτήτως πρέπει στην αίτηση να επισυνάπτεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε΄ και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ.. Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών μίας ιδιότητας, παραγωγού ή επαγγελματία, αυτές μπορούν να δοθούν προσωρινά σε πωλητές της άλλης ιδιότητας, τα αιτήματα των οποίων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν οι κενές θέσεις αφορούν θέσεις επαγγελματιών και παραμένουν αδιάθετες σε επαγγελματίες πωλητές μετά το πέρας των διαδικασιών της πρώτης επερχόμενης προκήρυξης νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, τότε οι θέσεις αυτές κατοχυρώνονται ως μόνιμες στους παραγωγούς που τις κατείχαν προσωρινά.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

3. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ίδια λαϊκή αγορά, μπορούν να ζητήσουν από κοινού αμοιβαία αλλαγή θέσης στους φορείς λειτουργίας, αρκεί να μη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

4. Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές λαϊκές αγορές της ίδιας Περιφέρειας, μπορούν να ζητήσουν στην τελευταία αμοιβαία αλλαγή θέσης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές με τις εξής προϋποθέσεις: α) η αλλαγή να αφορά πωλητές με την ίδια ιδιότητα, παραγωγός ή επαγγελματίας, β) το είδος της άδειας ως προς το πωλούμενο είδος να είναι παρόμοιο, γ) να μην ανατρέπεται η αναλογία ως προς τα είδη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων και δ) να μην δημιουργείται πρόβλημα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών αποφασίζει αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και συντάσσει πρακτικό. Για τις περιπτώσεις της παρούσας και της παραγράφου 3, η αμοιβαία αλλαγή θέσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο ένας ή και οι δύο πωλητές είναι άνω των 60 ετών.

5. Αν, με οποιονδήποτε τρόπο, επέρχεται αλλαγή στα στοιχεία της άδειας, ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα και ενημερώνεται η άδεια.

6. Ο πωλητής μπορεί να αλλάξει τη λαϊκή αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται, ύστερα από αίτησή του, την οποία εξετάζει η οικεία επιτροπή λαϊκών αγορών και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία, Δήμος ή Περιφέρεια κατά περίπτωση, εγκρίνει ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφασή της. Η θέση, στην οποία τοποθετείται στη νέα αγορά, είναι προσωρινή και υπόκειται στη διαδικασία βελτίωσης θέσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.

 

Άρθρο 36

Ημερήσιο Τέλος

1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του φορέα λειτουργίας.

2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται:

α. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.

β. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας, των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ύψος ημερήσιου τέλους για κάθε φορέα λειτουργίας (δήμο), πρέπει όμως να εξασφαλίζεται μία σχετική ομοιομορφία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για το λόγο αυτόν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας το ύψος του μέγιστου εγκεκριμένου ημερήσιου τέλους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 50% το αντίστοιχο ελάχιστο εγκεκριμένο τέλος.

Οι προτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες σε κοστολογική βάση και συσχετισμένες με την ανταποδοτική λειτουργία που επιτελείται από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, όπως καθαριότητα, διαγράμμιση, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, διοικητικό κόστος.

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταβολής και είσπραξης ρυθμίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

3. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α΄ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

4. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο φορέας λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς διαπιστώνει την αναστολή με απόφασή του που κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου φορέα λειτουργίας.

5. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής:

α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα:

αα) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ημερήσιου δικαιώματος. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής τους, οι παραγωγοί πωλητές οφείλουν να ενημερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη διάρκεια και το λόγο της απουσίας τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση του ημερήσιου τέλους. Για το αίτημα αυτό του παραγωγού – πωλητή γνωμοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 32.

β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με: αα) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και ββ) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.

6. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου τέλους γίνεται ως εξής:

α. Για έσοδα που εισπράττονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας από λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους, ποσοστό 60% περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες και ποσοστό 40% στους δήμους, στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές, με εγγραφή στους προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την προμήθεια και χρήση κινητών τηλεφώνων για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των υπηρεσιών ελέγχου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η απόδοση του ποσού που περιέρχεται στους δήμους, γίνεται το αργότερο κάθε εξάμηνο με συντελεστές κατανομής που με τη σειρά τους υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των πωλητών που δραστηριοποιήθηκαν στις λαϊκές αγορές κάθε δήμου κατά το προηγούμενο έτος. Οι συντελεστές κατανομής ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το εν λόγω ποσό είναι το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσημο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα.

β. Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους δήμους της λοιπής επικράτειας, ποσοστό 75% περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό 25% στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται το αργότερο κάθε εξάμηνο, με απόφαση του οικείου δήμου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών.

7. Με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ή του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη λοιπή επικράτεια, ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

8. Προς διευκόλυνση των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (ομοσπονδίες) των πωλητών λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου τέλους, συνεισπράττεται και συνδρομή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδρομής δεν αποτελεί δημόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας, δεν αποτελεί κλάσμα και εισπράττεται πέραν του ημερήσιου τέλους. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται με σεβασμό στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας. Έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με ισχύ το επόμενο έτος, οι ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυμούν, καταθέτουν στους φορείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία περιλαμβάνεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής, ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων φορέων – μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια αυτά όργανα. Το ποσό της συνδρομής, που εισπράττεται με τη διαδικασία της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους.

Οι πωλητές που δεν είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών των ομοσπονδιών, με αίτησή τους στο φορέα λειτουργίας, απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδρομής αυτής.

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2

ΑΛΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 37

Αγορές των καταναλωτών

1. Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται, μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών – πολιτών, η οποία παραπέμπει ευθέως στους ανωτέρω σκοπούς των αγορών αυτών.

2. Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση αγορών σε ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, σε συνεταιρισμούς καταναλωτών, καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών – καταναλωτών με νομική υπόσταση, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνονται απαραίτητα:

α. ότι είναι μη κερδοσκοπικοί,

β. ότι αφορούν στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και

γ. ότι έχουν σκοπό που προάγει σαφώς την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.

Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους ωφελούμενους από αυτές. Η παράλειψη υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής της λειτουργίας της αγοράς. Απαγορεύεται ρητώς οι συλλογικοί φορείς να απαιτούν χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές. Η εισφορά των πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:

α. οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος,

β. οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),

γ. οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για τη διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4235/2014 και της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468),

δ. οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

παραγωγικού σκοπού και οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. παραγωγικού σκοπού.

Απαγορεύεται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, να είναι ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν.

4. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα καταναλωτών – πολιτών που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο το πολύ μία φορά το μήνα. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα μπορεί να διενεργείται μία αγορά των καταναλωτών. Ο συλλογικός φορέας πολιτών – καταναλωτών πρέπει να έχει την έδρα του εντός δήμου ή του δημοτικού διαμερίσματος, όπου διενεργείται η συγκεκριμένη αγορά. Ο δήμος από την πλευρά του αναλαμβάνει τη χωροθέτηση της αγοράς, την καθαριότητα και γενικότερα την τήρηση των όρων του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς. Για το σκοπό αυτόν ο δήμος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του είτε μέλος του δημοτικού συμβουλίου είτε υπάλληλο στο συλλογικό φορέα, προκειμένου να συμμετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης της αγοράς.

5. Ο συλλογικός φορέας καταναλωτών – πολιτών υποβάλλει πρόταση στο δήμο, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του, στην οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων μελών του που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της αγοράς, τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, καθώς και τις δράσεις τις οποίες σκοπεύει να αναλάβει στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των καταστατικών του σκοπών. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής-απόρριψης αυτών, ωράριο, καθαριότητας, αιτήσεις ενδιαφερομένων, υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τρόπο εξέτασης αυτών, πωλούμενα προϊόντα, χώρο λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η διενέργεια της αγοράς, ο κανονισμός λειτουργίας αυτής, όπως έχει προταθεί από το φορέα ή με διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες που κρίνονται αναγκαίες από τις Υπηρεσίες του και σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα. Η απορριπτική απόφαση του δήμου αιτιολογείται ειδικά. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου μαζί με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλογικού φορέα και το καταστατικό του.

6. Ο συλλογικός φορέας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν και τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, πρέπει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς να γνωστοποιήσει στο δήμο κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα που διαθέτουν και τις τιμές πώλησης αυτών. Τα προϊόντα που διατίθενται πρέπει να είναι προ-συσκευασμένα και η ποσότητα ανά συσκευασία πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, στην εν λόγω κατάσταση πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή\και οι πιστοποιήσεις κάθε συμμετέχοντος πωλητή. Τέλος, πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη του συλλογικού φορέα που παρίστανται στη συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

7. Ο δήμος και ο διοργανωτής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διενέργεια της αγοράς, ανακοινώνουν την ημέρα και το χώρο που θα διενεργηθεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάσταση με τους πωλητές, τα προϊόντα προς διάθεση και τις τιμές αυτών. Η ημέρα λειτουργίας δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με τη λειτουργία άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Η σχετική κατάσταση είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά. Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στις αγορές αυτές, τη λειτουργία της έως και την αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, φροντίζουν για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας αυτής και επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το δήμο κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας, καθώς και έγγραφο ταυτοποίησής τους. Ως προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στον παρόντα για τις λοιπές μορφές υπαίθριου εμπορίου.

8. Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Ο δήμοι μπορούν να ορίζουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδος για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δράσεών τους, όπως προμήθεια ειδών σε κοινωνικά παντοπωλεία, παιδικούς σταθμούς.

9. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αγορές καταναλωτών μπορεί να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της.

 

Άρθρο 38

Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές

1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως.

Τα πωλούμενα είδη των πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων αγορών πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ). Οι κυριακάτικες αγορές διεξάγονται τις Κυριακές.

Στις περιπτώσεις εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ.

2. Ειδικά, στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών. Επίσης, διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης. Οι αγορές αυτές ανάλογα με το αντικείμενο πώλησης διακρίνονται σε:

(α) κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, λευκών ειδών, καλλιτεχνημάτων –χειροτεχνημάτων, δερμάτινων ειδών, βιομηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, καλλωπιστικών φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής, όπως πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χώμα, (β) κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, αγορές συλλεκτών και (γ) κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων. Επιτρέπεται η λειτουργία μίας (1) κυριακάτικης αγοράς, εντός των ορίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή το πολύ (2) δύο, εφόσον η κάθε μία εξ αυτών αφορά διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του οικείου δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.

3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

4. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση.

Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και

(γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.

5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας: α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.

6. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας.

7. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

8. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 7. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του ύστερα από αίτηση του Συλλόγου.

Η αίτηση αναφέρει το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου και επισυνάπτονται το Καταστατικό του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως τα στοιχεία της παραγράφου 1 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ισχύει για πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

9. Μετά την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της παραγράφου 8 ο Σύλλογος και ο οικείος δήμος υπογράφουν Έγγραφο Δεσμεύσεων, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας και λειτουργίας της αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή, δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Το Σύμφωνο και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

10. Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες Ρομά που έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν νόμιμα μπορούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να συνδιοργανώνουν με τους δήμους της χώρας αγορές του παρόντος άρθρου, σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, εφόσον στους καταστατικούς τους σκοπούς προβλέπεται τουλάχιστον ότι: α) είναι μη κερδοσκοπικοί και β) προάγουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά ιδίως σε θέματα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και εργασίας. Στις αγορές αυτές συμμετέχουν πωλητές Ρομά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 3 έως 7 του παρόντος άρθρου. Οι αγορές αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας των Ρομά, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των μελών της. Για τη λειτουργία των αγορών αυτών λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και οι πολιτιστικές δράσεις που πρόκειται να οργανώσει ο φορέας όπως αυτές περιγράφονται στην αίτησή του.

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.3

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 […]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 40

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη, ελάχιστες αποστάσεις

1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.

2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

3. Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών.

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ..

5. Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.

6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

7. Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται: α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν, β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Για τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης α΄ προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και λεπτομέρειες της διαδικασίας. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης β΄ εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.

Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) ώρες πριν την έναρξη και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.

9. Για τη χορήγηση των αδειών των παραγράφων 7 και 8 λαμβάνεται απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, στην οποία προβλέπονται ειδικά οι παραχωρούμενες θέσεις, οι χρόνοι για τους οποίους αυτές παραχωρούνται εντός του έτους, τα αναλογούντα τέλη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής αν δεν είναι δυνατή η έγκριση όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

10. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά.

11. Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιμου εμπορίου, σε δήμους που υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

12. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 17, μπορεί να αδειοδοτούνται για την πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως κουλούρια, λουκουμάδες, κάστανα, καλαμπόκια.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί.

 

Άρθρο 41

Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου

1. Ο παραγωγός που έχει λάβει άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλει αίτηση στο δήμο, στα όρια του οποίου, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης κατ’ έτος καθώς και οι ημέρες δραστηριοποίησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στο δήμο που απευθύνεται ο παραγωγός. Ο δήμος, αφού εξετάσει τη διαθεσιμότητα των θέσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Εναλλακτικά ο δήμος μπορεί να διενεργεί μία ή περισσότερες φορές το χρόνο διαδικασία για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε προκαθορισμένες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή γίνεται με βάση το Σύστημα Μοριοδότησης και οι παραγωγοί επιλέγουν θέση κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας. Όταν εγκριθεί το αίτημα του παραγωγού, ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα, η σχετική ιστοσελίδα του δήμου, το έντυπο της άδειάς του, ως προς το σημείο, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης και επανεκτυπώνεται.

2. Οι παραγωγοί πωλητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν τη θέση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί πωλητές, που επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν, πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία. Οι δήμοι υποχρεούνται να καθορίζουν και να εισπράττουν το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με βάση το χρόνο που καθορίζεται στην άδεια, ανεξάρτητα από την παρουσία του παραγωγού ή όχι.

3. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο,

β. αν δεν πληρώσει το αναλογούν τέλος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες,

γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.

 

Άρθρο 42

Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος ΣΤ΄ με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

α. έλλειψη παραβατικότητας,

β. εντοπιότητα,

γ. ηλικία δικαιούχου,

δ. παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων στο στάσιμο εμπόριο (ηλικία, παλαιότητα άδειας κ.λπ.).

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των θέσεων προς πλήρωση κατά μήνα και έτος. Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Μπορεί για το κριτήριο αυτό τα μόρια να είναι σε δεκαδικό αριθμό, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος, που κατά τα ανωτέρω έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται 15 μόρια.

 

Άρθρο 43

Τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων και προκηρύσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20. Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα είδη των αδειών ανά κατηγορία, οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι πωλήσεις, τα καταβαλλόμενα υπέρ του δήμου τέλη και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο Δήμαρχος ορίζει πενταμελή επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων και υπάλληλο του δήμου για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, οι λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η ανάγκη για προμήθεια του πληθυσμού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Οι επιλεγέντες αδειούχοι επιλέγουν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύστημα μοριοδότησης, το είδος της άδειας που θα λάβουν.

 

Άρθρο 44

Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση των επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο

Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων διεξάγεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 25. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του Παραρτήματος Ζ΄. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται οι συμμετέχοντες με το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπόλοιπες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.

β. Στο δεύτερο στάδιο διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι υπόλοιπες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και των μεταφερομένων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.

 

Άρθρο 45

Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

[…]

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

Άρθρο 46

Γενικά θέματα

1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου:

α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό τους κατάστημα και στον οικείο διαδικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες όλης της χώρας στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

3. Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η έγκριση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθορίζεται το, καταβαλλόμενο από τους πωλητές πλανόδιου εμπορίου, ετήσιο τέλος ανά άδεια, το οποίο αποτελεί έσοδο της αντίστοιχης Περιφέρειας.

4. Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών εγκαταστάσεων έψησης μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παραγράφου 2 για μια μόνο φορά μέσα στην ίδια ημέρα και το πολύ για δύο (2) ώρες. Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου παραμένουν στάσιμοι, καθώς και από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του Α.Φ.Μ., του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή, της ημερομηνίας και του σημείου στάθμευσης, καθώς και της ώρας προσέλευσης σε αυτό, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Η΄. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης απαγορεύεται να παραμένουν στάσιμοι σε σημεία όπου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από εκατόν πενήντα (150) μέτρα από καταστήματα και επιχειρήσεις που εμπορεύονται ομοειδή προϊόντα, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.

5. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 σχετικά με τη δίωρη παραμονή ισχύουν αναλογικά και για τους κατόχους αδειών πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης την πώληση πτηνών (ζώντων οικόσιτων).

 

Άρθρο 47

Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζεται για κάθε Περιφέρεια ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

2. Κάθε παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

3. Η άδεια πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 13. Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 46, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί στο σχετικό αίτημά του. Η αίτηση για έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού μπορεί να γίνει δεκτή και εν μέρει. Σε κάθε περίπτωση μη έγκρισης δραστηριοποίησης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

Αν εγκριθεί το αίτημα του παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το έντυπο της άδειάς του, ως προς τα γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα και επανεκτυπώνεται αφού ενημερωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.

4. Οι παραγωγοί πωλητές, η δραστηριοποίηση των οποίων έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, κατοχυρώνουν την δυνατότητα της δραστηριοποίησης αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που ορίζεται στην έγκριση. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση της αλλαγής ή επέκτασης του χρονικού διαστήματος δραστηριοποίησης του αδειούχου παραγωγού.

5. Ο παραγωγός πωλητής χάνει την έγκριση δραστηριοποίησης, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο,

β. αν δεν πληρώσει το σχετικό τέλος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες,

γ. αν ανακληθεί, είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η άδειά του.

 

Άρθρο 48

Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο

1. Για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχων παραγωγών στο πλανόδιο εμπόριο λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος Θ΄ με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:

α. έλλειψη παραβατικότητας,

β. ηλικία δικαιούχου,

γ. παλαιότητα άδειας.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

2. Όλα τα κρίσιμα για τη μοριοδότηση των ενδιαφερομένων στοιχεία, λαμβάνονται υπόψη ως έχουν κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του αριθμού και των λοιπών στοιχείων των εγκρίσεων δραστηριοποίησης που θα χορηγηθούν από την οικεία Περιφέρεια.

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης του προηγουμένου εδαφίου, κατά μήνα και έτος. Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων.

 

Άρθρο 49

Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές

1. Οι επαγγελματικές άδειες για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα ύστερα από συμμετοχή σε διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται βάσει σχετικής προκήρυξης. Η προκήρυξη του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

2. Με την προκήρυξη της παραγράφου 1 καθορίζονται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και η κατανομή στις Ομάδες του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα και από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες, η αρμόδια επιτροπή εξέτασης και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση.

3. Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία εκτιμά η Περιφέρεια την ανάγκη έκδοσης αδειών πλανόδιου εμπορίου, είναι ο αριθμός των ήδη χορηγηθεισών αδειών πλανόδιου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών.

4. Η Περιφέρεια καταρτίζει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

5. Μετά την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 4, καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας. Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση ενώπιον του Περιφερειάρχη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του προηγουμένου εδαφίου.

6. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών του παρόντος άρθρου στους δικαιούχους είναι ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων.

 

Άρθρο 50

Σύστημα Μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές

Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων διεξάγεται σε δύο στάδια, ως εξής:

α. Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι΄. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, δεν τους χορηγείται άδεια, προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.

β. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται κατανομή των υπολοίπων αδειών. Κατά το στάδιο αυτό διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και τυχόν μεταφερόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

[…]

Άρθρο 59

Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις άδειες επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4264/2014

(Α΄ 118) διατηρείται σε ισχύ.

Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε εντός του έτους 2016, τα σχετικά αιτήματα μπορεί να εξεταστούν με τις διατάξεις του άρθρου 23, εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή.

3. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή, μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

4. Η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να επιτραπεί η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων, σε μαρίνες του Ε.Ο.Τ, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 (Α΄ 145) γίνεται λόγος για το έργο των Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.

7. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων του άρθρου 36, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.

8. Οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών, που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με το άρθρο 83 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), εντάσσονται στους αντίστοιχους εσωτερικούς Οργανισμούς λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειών και μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

9. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 6, ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ήδη κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου.

10. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ενημερώσουν τους δήμους μόνιμης κατοικίας των παραγωγών, για τους οποίους έχουν εκδώσει άδεια παραγωγού πωλητή, που δεν έχει ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικές καταστάσεις αδειούχων.

11. Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου εξομοιώνονται ως προς την χωρική ισχύ των αδειών στα οριζόμενα στο άρθρο 6.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και η ένταξη στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 κατηγορίες.

13. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του

ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

14. Οι κάτοχοι αδειών για κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως.

15. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 καταλαμβάνουν και τους ήδη υφιστάμενους αδειούχους, ανεξαρτήτως του χρόνου και του νομικού καθεστώτος χορήγησής τους.

16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α΄87). Ειδικότερα, οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος με βάση Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

17. Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

Άρθρο 60

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 59, καταργούνται:

α. τα άρθρα 1 έως 20 και 22 έως 35 του ν. 4264/2014 (Α΄118),

β. τα άρθρα 85 και 92 του ν. 4314/2014 (Α΄265),

γ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 88 του

ν. 4314/2014,

δ. κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 […]

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 100

Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

[…]

 

Άρθρο 115

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός:

α) από την παράγραφο 8 του άρθρου 106, η οποία ισχύει αναδρομικά από 22 Ιουνίου 2016, και

β) από τα άρθρα 65 παράγραφος 3 περιπτώσεις η΄ και θ΄, 75 έως 79 και τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 96, που ισχύουν από 1.1.2018.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017

 

 

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ του Ν.4497 και τα σχετικά παραρτήματα εδώ