Ειδική Μεταχείριση Φορτίων Σουσαμιού

Με ανακοίνωση του ο ΕΦΕΤ  ενημερώνει :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ειδική Μεταχείριση Φορτίων Σουσαμιού

 

Σύντομη Περιγραφή:
Ειδική Μεταχείριση Φορτίων Σουσαμιού

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν ειδική μεταχείριση φορτίων σουσαμιού αναφέρονται στον σύνδεσμο: http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/authorities_control/control_guides

 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Δημ. Τσαγκαλάκης
Τηλέφωνο : 210 6987 444
Fax : 210 6987 459
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url : http://www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΩΜΗΥΗ-ΤΑΗ
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1120922 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Ασφάλεια τροφίμων – Ειδική μεταχείριση κατ’ αρχάς ακατάλληλων/απορριφθέντων φορτίων σπόρων σουσαμιού – Παροχή οδηγιών

ΣΧΕΤ. : α. Η με Α.Π. Τ.2703/232/Α0019/26-5-2009 ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού 882/2004…»

            β. Η με Α.Π. Δ19Α 5003461 ΕΞ 2010 / 25-1-2010 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΚ) 669/2009…»

           γ. Η με Α.Π. Δ19Α 5035045 ΕΞ 2011 / 17-8-2011 «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Καν.
669/2009…»
           δ. Η με Α.Π. ΔΤΔ Γ 1110936 ΕΞ 2017 / 17-7-2017 (ΑΔΑ: 6266Η-Θ5Γ) διαταγή «Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Τροποποίηση του  Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 669/2009…» ε. Το με Α.Π. 1882/27-7-2017 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με την ανωτέρω (γ) σχετική, τα τρόφιμα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 669/2009 τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον όταν συνοδεύονται από Κοινό Έγγραφο Εισόδου (ΚΕΕ) με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΟ για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» στο πεδίο ΙΙ.14 του Μέρους ΙΙ του εν λόγω εγγράφου. Βάσει της αυτής σχετικής, η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 669/2009 ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στα καθορισμένα σημεία εισόδου, με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

Με το ανωτέρω (ε) σχετικό, το οποίο και επισυνάπτεται, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίδει τη δυνατότητα – υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις – σε εισαγωγείς φορτίων σπόρων σουσαμιού (κωδικός Σ.Ο. 12074090) τα οποία αρχικά έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, να τα μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις τους, όπου θα τα υποβάλλουν σε ειδική μεταχείριση προς εξυγίανσή τους, προκειμένου κατόπιν να είναι επιτρεπτή η θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η εν λόγω έγκριση των κατά τόπους αρμοδίων περιφερειακών Αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμφαίνεται στη θέση ΙΙ.16 του ΚΕΕ, με τη συμπλήρωση των πεδίων «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ» και «3. Μετατροπή».

Ως εκ τούτου, όταν εισαγόμενα φορτία σπόρων σουσαμιού προσκομίζονται σε Τελωνείο εισαγωγής συνοδευόμενα από ΚΕΕ με τις ανωτέρω ενδείξεις συμπληρωμένες, το Τελωνείο δεν επιτρέπει τη θέση των εν λόγω φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία, παρά μόνο την υπαγωγή τους στο εκάστοτε ενδεδειγμένο τελωνειακά επιτηρούμενο καθεστώς αποθήκευσης ή μεταποίησης (για παράδειγμα προσωρινή εναπόθεση, τελωνειακή αποταμίευση, ενεργητική τελειοποίηση), αναλόγως του βαθμού και της φύσης της επεξεργασίας την οποία πρόκειται να υποστούν τα εισαγόμενα φορτία και βάσει των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων που διέπουν τα ανωτέρω καθεστώτα.

Προς τούτο, οι εισαγωγείς φορτίων σπόρων σουσαμιού που προτίθενται να κάνουν χρήση της ειδικής μεταχείρισης, παρακαλούνται όπως προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσουν τις – βάσει των αναγκών τους και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα – απαιτούμενες άδειες.

Μετά το πέρας της ειδικής μεταχείρισης και εφόσον έχει διαπιστωθεί από τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές η επιτυχής εξυγίανση των κατ’ αρχάς ακατάλληλων φορτίων, αυτά δύνανται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά τη θέση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, η προσκόμιση του ΚΕΕ συνοδευόμενου από έγγραφο της εκάστοτε περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ, με το οποίο θα δηλώνεται ότι το προϊόν που αναφέρεται στο συγκεκριμένο ΚΕΕ υπέστη ειδική μεταχείριση και είναι πλέον αποδεκτό για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη προκειμένου να επιτραπεί η υπαγωγή στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

Το εν λόγω έγγραφο της περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ θα επισυνάπτεται στην τελωνειακή διασάφηση για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και θα δηλώνεται στη θέση 44-1 αυτής ως αναπόσπαστο μέρος του ΚΕΕ, με χρήση του κωδικού πιστοποιητικού C678.

Συνημμένα: -1-
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ