Υπ.Αποφ. 1483/74804 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ: 4912/120862/5.11.2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 56 και 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α ́32), τα οποία τροποποιήθηκαν από το άρθρο 46 του ν. 4384/2016 (78 Α ́).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α ́98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 031/1.2.2002, σ.1).
β) (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ.1).

γ) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας

87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ.18).
3. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α ́/2015) « Περί ανασύστασης Υπουργείων».
4. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδι-
αφέροντος», (Β ́199/11.04.2012).
5. Την αριθμ. 3724/162303/22.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών ( ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ ) 853/2004» (ΦΕΚ 3438 Β ́).
6. Τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
7. Τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ της υπ’ αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β ́/31-7-2014) υπουργική απόφαση.
8. Το π.δ 73 (ΦΕΚ 116/Α ́/2015) «Περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. πρωτ: 4912/120862/5.11.2015 υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την αριθμ. πρωτ:345/23924/2.3.2017 υπουργική απόφαση (866 Β ́).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 4912/120862/5.11.2015, απόφασης (ΦΕΚ 2468 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά την περ. δ της παρ 1 του άρθρου 7 της αριθμ. 4912/120862/5.11.2015, απόφασης (ΦΕΚ 2468 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται η περίπτωση ε, ως εξής:
«ε) όσον αφορά τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, επιπλέον των ανωτέρω δήλωση αυτών με την οποία δηλώνουν ότι:
αα) Το γάλα που μεταποιούν δεν υπερβαίνει τις ποσότητες της παρ. 3, του άρθρου 6, της 3724/162303/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3438/Β ́/2014).
ββ) Τα προϊόντα παρασκευάζονται από γάλα, που προέρχεται αποκλειστικά από την εκμετάλλευσή τους.
γγ) Τα τελικά προϊόντα πωλούνται λιανικώς στα σημεία διάθεσης από τους ίδιους».
δδ) Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3724/162303 ( ΦΕΚ 3438/22.12.2014) κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δείτε την Υπ.Απόφαση  εδώ