Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2014 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση
των υπ’ αριθ. 2/1979 και 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων
»

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2089/2017, δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην τροποποίηση των (ζ) έως (θ) σχετικών και στην κατάργηση των (γ) και (στ) όμοιων. Ειδικότερα:

α. Με το άρθρο 1 καταργείται η (γ) σχετική. Μελέτες πυροπροστασίας που έχουν εγκριθεί με την εν λόγω διάταξη εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, με την υποβολή νέας μελέτης, τα υφιστάμενα ξενοδοχεία υπάγονται στα άρθρα 16-22 (Κεφάλαιο Β΄) του (δ) σχετικού, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες (όπως οικοτροφεία) στο (ε) όμοιο.

β. Με το άρθρο 2 καταργείται η (στ) σχετική. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην ανωτέρω (ι) σχετική.

γ. Με το άρθρο 3 υπάγονται στη (ζ) σχετική, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 49 του (β) όμοιου, κινηματογράφοι και κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και επιπροσθέτως αποσαφηνίζονται και επαναδιατυπώνονται ορισμένα σημεία και επιλύονται ορισμένες διαπιστωμένες δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:

 •  Γίνεται πρόβλεψη για ξεχωριστή εξέταση των κτιρίων από άποψη πυροπροστασίας στις περιπτώσεις χώρων συνάθροισης κοινού που στεγάζονται σε δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια.
 •  Οι συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζεται ο θεωρητικός πληθυσμός είναι κοινοί για τους στεγασμένους και τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού και ανάλογα με το εάν στο χώρο γίνεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή είναι για ορθίους, με γνώμονα την πυροπροστασία χώρων όπου παρατηρείται υψηλός συνωστισμός, όπως τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης.
 • Επαναδιατυπώνεται η αντίστοιχη παρ. του άρθρου 3 όπου συμπεριλαμβάνεται πλέον η περίπτωση παροχής οριζοντίων οδεύσεων διαφυγής και επανακαθορίζεται ο υπολογισμός των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής συναρτήσει των υπερκείμενων ή υποκείμενων ορόφων. Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση εξόδων κινδύνου σε χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο.
 •  Εξαιρούνται από την απαίτηση ελάχιστου πλάτους και ύψους βαθμίδων των κλιμάκων οδεύσεων διαφυγής χώροι συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε εσωτερικό εξώστη ή έναν (1) όροφο εφόσον ο θεωρητικός πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τα 50 άτομα.
 •  Απαλλάσσονται από την απαίτηση να είναι πυράντοχης κατασκευής, οδεύσεις εσωτερικών εξωστών (παταριών), εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως βοηθητικοί χώροι, είτε ως χώροι κύριας χρήσης με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι και 50 άτομα, καθώς και οδεύσεις που εξυπηρετούν υπόγειους χώρους βοηθητικής χρήσης.
 •  Στους κινηματογράφους πραγματοποιείται ειδική αναφορά στη διάταξη καθισμάτων και στον επακόλουθο προσδιορισμό τεχνικών στοιχείων, όπως παροχή των διαμήκων και εγκάρσιων διαδρόμων.
 •  Επιβάλλεται στους κινηματογράφους και τα κέντρα διασκέδασης, λόγω της φύσης των ανωτέρω χώρων, αυξημένη φωτεινότητα του φωτισμού ασφαλείας.
 •  Γίνεται σαφής πρόβλεψη για τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης ή υψηλής τάσης, ηλεκτρικών πινάκων, εξυπηρετητών (server) δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λεβητοστασίων.
 •  Για την επιβολή του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, κριτήριο αποτελεί πλέον ο θεωρητικός πληθυσμός, επειδή η θεώρηση της ανάπτυξης κύριας χρήσης σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους αφορούσε λιγότερες περιπτώσεις.
 •  Επαναδιατυπώνεται το εδ. (γ) της παρ. 5.2 του άρθρου 7, επειδή είχε εκληφθεί σε αρκετές περιπτώσεις από ενδιαφερόμενους μελετητές, ως απαίτηση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης σε χώρους αρχείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών ακόμα και όταν δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος στην επιχείρηση. Ομοίως η ισχύουσα διατύπωση της παρ. 6, είχε παρερμηνευθεί ως απαίτηση εγκατάστασης συστήματος τοπικής κατάσβεσης άνωθεν εστιών παρασκευής φαγητών χαμηλού βαθμού κινδύνου όπως κρεπιέρες, παρά τη σαφή πρόβλεψη της υπ’ αριθ. 15/2014 πυροσβεστικής διάταξης.
 •  Επαναδιατυπώνεται η παρ. Α του άρθρου 8 αναφορικά με τους υπαίθριους χώρους, επειδή η σχετική πρόβλεψη, δεν κάλυπτε ανοικτούς χώρους συνάθροισης κοινού που δραστηριοποιούνται σε δώματα κτιρίων με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να προκύπτει απαίτηση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης ή/και πυρόσβεσης σε μη στεγασμένους χώρους.
 •  Ρυθμίζονται ζητήματα διαδικασίας υποβολής μελετών ή/και σχεδίων κατόψεων ενεργητικής πυροπροστασίας στις περιπτώσεις αποκλίσεων ή ύπαρξης φορητών ή/και μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
 •  Καθιερώνεται η υποχρεωτική υποβολή μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας, σε κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και κινηματογράφους, για τα οποία είχε εγκριθεί μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το β.δ. 15/1956.

δ. Με το άρθρο 4, τροποποιείται το εδ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 11 της (η) σχετικής και παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα, αντί της δεύτερης προσωπίδας, να είναι αποδεκτή διασωστική κουκούλα διαφυγής θετικής πίεσης συγκεκριμένων προδιαγραφών, επειδή κατά τη διενέργεια εκπαίδευσης και ασκήσεων προσωπικού επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων και ομάδων πυροπροστασίας, έχουν διαπιστωθεί δυσχέρειες ως προς τη χρήση και στεγανή εφαρμογή της δεύτερης προσωπίδας σε διασωζόμενα ανήλικα άτομα, καθώς και χρήστες που φορούν γυαλιά ή έχουν γενειάδα.

ε. Τέλος, με το άρθρο 5, επαναδιατυπώνονται τα εδ. α και β της παρ. 3.6.4. του άρθρου 3 της (θ) σχετικής, διότι η ελάχιστη ονομαστική κατασβεστική ικανότητα δοχείου πίεσης κατηγοριών Α, B και F, στην οποία γίνεται αναφορά, δεν αναφέρεται στα ισχύοντα πρότυπα, επειδή αφορά φορητούς πυροσβεστήρες και όχι μέρη συστημάτων τοπικής κατάσβεσης.

3. Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή της (α) σχετικής, την επικαιροποίηση του Α΄ τόμου του εγχειριδίου πυρασφάλειας καθώς και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων που τον έχουν εφοδιασθεί, με έντυπη ή ηλεκτρονική διάθεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αυτής εφόσον ζητηθεί.

4. Συνημμένα σας αποστέλλουμε την (α) σχετική και επικαιροποημένες τις ανωτέρω (ζ) έως και (θ) σχετικές.
Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ Α.Π.Σ.
219-2017

Ο Συντονιστής Υποστήριξης
Ιωάννης T. Ράμφος
Υποστράτηγος ΠΣ

 

Δείτε την Απόφαση εδώ