Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)

Αρ. Πρωτ.: 66896   15 Ιουνίου 2017

 

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

Σχετ: Η υπ’αριθμ.πρωτ.72561/08-07-2016 Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα, επισημαίνουμε τα εξής:

Με το ανωτέρω σχετικό, είχαμε καταστήσει σαφές ότι τα υφιστάμενα προβλήματα που πρόεκυψαν από την διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του ν.4264/14, απαιτούσαν καθιέρωση σαφών και διαφανών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Οι νέες οικονομικές συνθήκες, οδηγούν στην επικαιροποίηση των κοινωνικών κριτηρίων και την ποσόστωση ανά κατηγορία αυτών.

Επίσης, η υφιστάμενη νομοθεσία σε πολλές των περιπτώσεων εφαρμοζόταν λανθασμένα στην απονομή αδιάθετων αδειών.

Σημειώνουμε ότι, οι σχετικές άδειες υπαιθρίου εμπορίου δίνονται κατ΄εξαίρεση και μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε περιορισμένο αριθμό, υποχρεωτικός κανόνας και από το κοινοτικό κεκτημένο.

Η χορήγηση νέων αδειών, απαιτεί τη στάθμιση της κάλυψης ουσιαστικών αναγκών για τροφοδοσία συγκεκριμένων περιοχών, εάν συντρέχει αυτή η περίπτωση, αλλά πάντα σε αρμονική συνύπαρξη με το ανάλογο στεγασμένο εμπόριο και κυρίως με τον υφιστάμενο αριθμό σχετικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου.

Οι αδειοδοτούσες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους, τόσο τα ανωτέρω, όσο και το ότι η χορήγηση επιπλέον αδειών υπαιθρίου εμπορίου, ενδεχόμενα να φέρει σε δυσμενή θέση τους ήδη αδειοδοτηθέντες, καθώς δεν θα διασφαλίζεται ο βιοπορισμός αυτών και των οικογενειών τους.

Τα στοιχεία αυτά, είχαν επισημανθεί τόσο στην ανωτέρω εγκύκλιο μας, όσο και σε απαντήσεις μας σε μεμονωμένα ερωτήματα, που έχουν τεθεί από αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές.

Ωστόσο, έχουν περιέλθει σε γνώση μας, αποφάσεις τόσο Δήμων, όσο και Περιφερειών, «περί καθορισμού αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου» όπου, οι περισσότερες των οποίων, τόσο στο προοίμιο αυτών, όσο και στο διατακτικό, δεν είναι συμβατές με την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει το υπαίθριο εμπόριο(Ν.4264/14, όπως ισχύει).

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο προοίμιο και σε διατάξεις, που είτε έχουν καταργηθεί, όπως π.χ. το Π.Δ.254/2005, είτε στο αποφασιστικό μέρος όπου αναφέρονται σε συνολικό αριθμό αδειών, χωρίς να γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρείται στις σχετικές αποφάσεις «περί καθορισμού αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου» και είναι εσφαλμένο, είναι ότι αναφέρονται αιτήματα Δήμων προηγούμενων ετών, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η καταγραφή των υφιστάμενων ενεργών αδειών και δεν έχει αξιολογηθεί, εάν οι αδειοδοτηθέντες έχουν τους όρους και προϋποθέσεις για τους οποίους είχαν χορηγηθεί οι σχετικές άδειες.
Επίσης, πολλές εξ αυτών, περιέχουν και την κατηγορία «καντίνα» όπου ρητά έχει ανασταλεί η έκδοση σχετικών αδειών (παρ.7β, άρθρο 53, ν.4403/16, [ΦΕΚ Α΄125]).

Όπως έχετε ενημερωθεί, μετά την έναρξη της ανοιχτής διαβούλευσης (07-02-2017),προκειμένου να εφαρμοστούν οι κανόνες περί υπαιθρίου εμπορίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή των υφιστάμενων αδειών και προς τούτο είχαμε αποστείλει και πρόσφατα το υπ.αριθμ.πρωτ.62772(Κ1-636)/06-06-2017 έγγραφό μας.

Προς τούτο, όσες σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί, μετά την 07η -02-2017 (έναρξη ανοιχτής διαβούλευσης) και εφόσον είναι συμβατές με την υφιστάμενη νομοθεσία, η υλοποίηση τους θα ολοκληρωθεί με τις διατάξεις του νέου νόμου, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία.

Μετά τα παραπάνω, καλούμε τις υπηρεσίες σας, να προβούν σε άμεση σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ώστε να γνωρίζουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα και να απέχετε από εσπευσμένες ενέργειες χορήγησης αδειών, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Επίσης επισημαίνουμε ότι, σχετικές ενέργειες που οδηγούν σε αβέβαιες προσδοκίες, δεν συνάδουν με τους κανόνες χρηστής διοίκησης και κοινωνικής ειρήνης.

Τέλος, επισημαίνουμε την αποφυγή έμμεσων τρόπων και αναφορά σε διαφορετική νομοθεσία απ αυτή που διέπει το υπαίθριο εμπόριο για χορήγηση αδειών υπαιθρίου εμπορίου, όπως περιπτώσεις καντινών σε παραθεριστικούς χώρους.

Το έγγραφό μας αυτό, κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την δική της συνδρομή και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν ακολουθούν τις υποχρεωτικές διατάξεις περί υπαιθρίου εμπορίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αντώνης Παπαδεράκης

 

 

Δείτε την Εγκύκλιο αναλυτικά εδώ