Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -Κ. Υ. Α. Αριθμ. 1288/2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1288/2017 ΦΕΚ 1763/Β/22-5-2017

Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’1187/31.8.2006).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. Α’ 34), όπως ισχύουν και ιδίως των άρθρων 1 και 2 αυτού.

β. Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’78).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’98).

2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’208).

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων».

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για την υγιεινή των τροφίμων».

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης».

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».

8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και τη καλή διαβίωση των ζώων».

9. Την Οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, «για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των Οδηγιών 89/662/ΕΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου».

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3066/2002 (Φ.Ε.Κ. 252 Α’) και το άρθρο 11 του ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33 Α’) και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 5 αυτού.

12. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύει.

13. Την Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη»(ΦΕΚ Β 3755).

14. Την υπ’αριθ. Υ197/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» (Β’3722) όπως ισχύει.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης (Β’1187/31.8.2006)

Η αριθ. 15523/30-8-2006 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’1187/31.8.2006) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή των Κανονισμών του άρθρου 1 της παρούσας ως αρμόδια κεντρική αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004, νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια των αρμόδιων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόμενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας των επίσημων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων, όπως ορίζονται στον Καν. 178/2002 και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης, σύμφωνα με τον ν. 2741/1999 (Α199).

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Η αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης αφορά στις κάτωθι κατηγορίες παραγωγικών εγκαταστάσεων και σε όλα τα στάδια διανομής και διάθεσης αυτών:

αα. Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος.

ββ. Εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος.

γγ. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας.

δδ. Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών από μη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη με δραστηριότητα μεταπώλησης.

εε. Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.

στστ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.

ζζ. Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης και κολλαγόνου.

ηη. Κέντρα συλλογής γάλακτος.

θθ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος.

ιι. Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

ιαια. Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτού από νωπό γάλα.

ιβιβ. Κέντρα συλλογής, ωοσκόπισης και συσκευασίας αυγών.

ιγιγ. Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.

ιδιδ. Εγκαταστάσεις συσκευασίας μελιού πέραν των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας.

ιειε. Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.

ιστιστ. Πλοία εργοστάσια.

ιζιζ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παρασκευής σαλιγκαριών/ βατραχοπόδαρων.

ιηιη. Εγκαταστάσεις ανασυσκευασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης.

ιθιθ. Ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης.

κκ. Αγορές χονδρικής πώλησης.

β) Ο ΕΦΕΤ στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης έχει αρμοδιότητα μετά την πρωτογενή παραγωγή και την συσκευασία πρωτογενών προϊόντων.

γ) Η αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορά: αα) στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης στις κατηγορίες παραγωγικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο π.δ. 79/2007 (Α’ 95), όπως ισχύει και ββ) στον τομέα των τροφίμων φυτικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας των πρωτογενών προϊόντων.

3. Το άρθρο 4 καταργείται.

4. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Καταχώριση εγκαταστάσεων

1. Η υποχρέωση καταχώρισης αφορά α) σε όλες τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων του άρθρου 2, παραγράφου 2, περίπτωση α, για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 6 της παρούσας και β) στην υποπερίπτωση ιδιδ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Στην περίπτωση που υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης, βάσει του νόμου 4442/2016, η υποχρέωση καταχώρισης ικανοποιείται από την εν λόγω γνωστοποίηση.

Μέχρι να καταστεί πλήρως λειτουργικό το σύστημα ΟΠΣ – ΑΔΕ που προβλέπεται από το ν. 4442/2016, οι γνωστοποιήσεις κοινοποιούνται στον ΕΦΕΤ και στις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές από την αρμόδια για τη γνωστοποίηση αρχή.

3. Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση α, υποπερίπτωση ιδιδ της παρούσας, τα παρασκευαστήρια καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (υπουργική απόφαση αριθμ. 464/92592 ΦΕΚ Β’2111/2014), οι εγκαταστάσεις ιδιοπαραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 3724/162303/ΦΕΚ 3438/τ.Β/22-12-2014, υποχρεούνται σε καταχώριση στην αρμόδια ΔΑΟΚ σύμφωνα με τα ανά περίπτωση οριζόμενα.

Άρθρο 6

Έγκριση εγκαταστάσεων

1. Η απαίτηση έγκρισης αφορά τις εγκαταστάσεις τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 853/2004, ή πρόσθετης Ενωσιακής Νομοθεσίας ή δυνάμει Εθνικού Δικαίου κατά τα οριζόμενα στο ν. 4442/2016.

2. Η απαίτηση έγκρισης στο πεδίο αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, αφορά στις κατηγορίες εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παραγράφου 2, περίπτωση α της παρούσας, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της υποπερ. ιδιδ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Οι εγκαταστάσεις που απαιτούν έγκριση για σχετικές δραστηριότητες εγκρίνονται, εφόσον πληρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και άλλες συναφείς απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων.

4. Για κάθε εγκατάσταση του άρθρου 2, παραγράφου 2, περίπτωση α, για την οποία υφίσταται απαίτηση έγκρισης, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτής, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, όπου ευρίσκεται η εγκατάσταση, αίτηση για έγκριση, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙI.

5. Η αίτηση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙI, περιέχει τα εξής στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου και το ΑΦΜ του φυσικού ή του νομικού προσώπου.,β) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, εάν υπάρχει,

γ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας,

δ) τη δραστηριότητα της επιχείρησης,

και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και του βασικού εξοπλισμού.

β) ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στην δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

γ) Με κάθε αίτηση συνυποβάλλονται τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχείρησης. Νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αναζητούνται αυτεπαγγέλτως.

6. α) Κάθε αίτηση έγκρισης εγκατάστασης, εξετάζεται ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών της παραγράφου 5 από την αρμόδια ΔΑΟΚ στην οποία υποβάλλεται.

β) Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά της παρ. 5 είναι ελλιπή, η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά και τον καλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες να συμπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και τον ενημερώνει για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του.

γ) Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 είναι πλήρη, κλιμάκιο τουλάχιστον δύο επισήμων κτηνιάτρων πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και εισηγείται στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΑΟΚ για την έγκριση ή μη της εγκατάστασης.

δ) Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΑΟΚ τη διαβιβάζει στη Αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

ε) Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιμακίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου και ενημερώνεται αμελλητί ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τους λόγους απόρριψης του αιτήματος.

7. Η Αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ λαμβάνοντας υπόψη:

α) τη θετική εισήγηση του κλιμακίου επισήμων κτηνιάτρων και το συμπληρωμένο ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης έντυπο ελέγχου και

β) τα αποτελέσματα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος από τους κτηνιάτρους των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΕΦΕΤ ή της Αρμόδιας Δ/νσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, χορηγεί τον αριθμό της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή έγκρισης υπό όρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την απόρριψη της έγκρισης με κοινοποίηση στην επιχείρηση τροφίμων. Η χορήγηση ή μη αριθμού έγκρισης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της θετικής εισήγησης της παραγράφου 6δ) του παρόντος άρθρου, από τη Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες αρχές: Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ, η ΔΑΟΚ, η αρχή αρμόδια για τη γνωστοποίηση και ο ενδιαφερόμενος.

9. Η αναστολή ή ανάκληση του αριθμού έγκρισης κοινοποιείται αμελλητί στην αρμόδια για τη γνωστοποίηση αρχή και συνεπάγεται αυτοδικαίως τη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης.

Αντίστοιχα, η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης γνωστοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ για την αναστολή ή ανάκληση του αριθμού έγκρισης.

10. Ο ΕΦΕΤ καταρτίζει και τηρεί κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς του, ο οποίος ενημερώνεται σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη μεταβολή.

11. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος δημοσίευσης των καταλόγων των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων της χώρας, όπου κάθε υπόχρεη αρμόδια αρχή ενημερώνει σε τακτική βάση για κάθε επερχόμενη μεταβολή, σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 7

Έγκριση υπό όρους

1. Αριθμός έγκρισης υπό όρους, χορηγείται από τον ΕΦΕΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Καν.( ΕΚ) 854/2004.

Η χορήγηση του υπό όρους αριθμού έγκρισης, δεν δύναται να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών και μπορεί να παρατείνεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συνολικά.

2. Στην περίπτωση των πλοίων – εργοστασίων, η έγκριση υπό όρους δεν δύναται να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών και μπορεί να παρατείνεται για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες συνολικά.

3. Σε περίπτωση μη χορήγησης παράτασης ή πλήρους έγκρισης ισχύουν τα αναγραφόμενα στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 6 της παρούσης.

Άρθρο 8

Μεταβολές

1. Δεν απαιτείται εκ νέου έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, όταν επέρχονται μεταβολές στην εγκατάσταση, οι οποίες δεν θίγουν το υγειονομικό καθεστώς των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων της.

Ως τέτοιες μεταβολές θεωρούνται: η αλλαγή επωνυμίας ή/και μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η αλλαγή της σύνθεσης της διοίκησης και των υπευθύνων κατά το νόμο, η αλλαγή αριθμού φορολογικού μητρώου ή στοιχείων ταυτότητας.

2. Οι ως άνω μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή, εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν.

3. Για την επέκταση, τον περιορισμό, ή τη διαφοροποίηση των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων μια εγκεκριμένης εγκατάστασης εφαρμόζονται ανάλογα οι περί έγκρισης διατάξεις της παρούσας απόφασης.»

5. Τα Παραρτήματα Ι, III, IV και V καταργούνται, ενώ το Παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 15523/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

(Για το Παράρτημα ΙΙ βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο 2 Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθμ. 088/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός κεντρικών αρμοδίων αρχών για την οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (Β’175).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στην ως άνω καταργούμενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

Άρθρο 3  Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 19η Ιουνίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

Δείτε αναλυτικά την Κ.Υ.Α. και τα σχετικά Παραρτήματα εδώ