Υπόδειγμα πιστοποιητικού κατάταξης Ξενοδοχείων-Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Διαμερισμάτων και τις οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις- Διαδικασίες έκδοσης

Υπουργική Απόφαση 7254/2017 – ΦΕΚ 1596/Β/10-5-2017

Συμπλήρωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 219/ 08.01.2015 (14 Β’) απόφασης της Υπουργού Τουρισμού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και ειδικότερα των άρθρων 5,6 και 48 παρ. 4 αυτού,

β. του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α’187) και ιδίως του άρθρου 2 αυτού,

γ. του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3066/2002 (252 Α’) όπως ισχύει,

δ. του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (16 Α’) όπως ισχύει,

ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98),

στ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’112),

ζ. το π.δ. 112/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού » (179 Α’) όπως ισχύει,

η. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». (208 Α’),

θ. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Α’).

2. α. Την υπ’ αριθμ. 219/08.01.2015 (14 Β’) απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

β. Την υπ’ αριθμ. 14129/2015 (1476 Β’) απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.

3. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8179/13-09-2016 έγγραφο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 219/2015 (14 Β’) απόφασης της Υπουργού Τουρισμού, ως ακολούθως:

«Αριθμ. 219

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε κατηγορίες αστέρων, καθώς και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών.

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κατάταξη των ξενοδοχείων της υποπαρ. αα της παρ. α, σε κατηγορίες αστέρων, των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων της υποπαρ. ββ της παρ. α, σε κατηγορίες αστέρων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) της υποπαρ. γγ της παρ. β του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) σε κατηγορίες κλειδιών.

 

Άρθρο 2

Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ

1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε κατηγορίες αστέρων, καθώς και των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

2. Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε κατηγορίες αστέρων, καθώς και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών.

3. Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ

1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, η επιχείρηση του ξενοδοχείου, της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης ή των ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα και καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΤΑΛΥΜΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ, ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ή ΣΟΥΙΤΑ, ή ΑΝΑ ΘΕΣΗ, ή ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΚΟ
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 * 5 ευρώ /δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 * 4 ευρώ /δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 * 3 ευρώ /δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 * 2 ευρώ /δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1 * 2 ευρώ /δωμάτιο
Επιχειρήσεις ενοικιαζομέ- νων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) κατηγορί­ας 2,3,4 κλειδιών 2 ευρώ /δωμάτιο
Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση 5* και 4* 2,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο
Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση 3*, 2* και 1* 1,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου, ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης, ή ΕΕΔΔ, συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου, ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης ή ΕΕΔΔ, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης του ξενοδοχείου, της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης ή των ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης του ξενοδοχείου, της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης, ή των ΕΕΔΔ, η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Η επιχείρηση του ξενοδοχείου, της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης ή των ΕΕΔΔ καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, άλλως ανακαλείται το ΕΣΛ της επιχείρησης.

 

Άρθρο 4

Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη

1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.

2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων, των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου.

 

Άρθρο 5

Μητρώο διακριτικών τίτλων ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ

1. Το ΞΕΕ εγκρίνει τους διακριτικούς τίτλους των ξενοδοχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Εφ’όσον οι επιχειρήσεις των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ επιθυμούν να φέρουν διακριτικό τίτλο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΞΕΕ το οποίο εκδίδει απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης ή ΕΕΔΔ.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκεκριμένοι διακριτικοί τίτλοι των ξενοδοχείων, των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και των ΕΕΔΔ της χώρας καταχωρούνται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων που τηρεί το ΞΕΕ. Επιχειρήσεις οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας φέρουν διακριτικούς τίτλους εγκεκριμένους από το κατά περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο υποχρεούνται να δηλώσουν τον κατά τα ανωτέρω, διακριτικό τους τίτλο στην αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης, ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων του ΞΕΕ.

 

Άρθρο 6

Παράρτημα

Το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάταξης Ξενοδοχειακού Καταλύματος προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

 

 

 

 

Δείτε την Υπ.Απόφαση και το Παράρτημα εδώ