Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017

ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν.

2. Τις υπ’ αριθμ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του δ/τος της 11/12.11.1929 (399 Α΄) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/27.1.2000 (18 Α΄).

5. Τις υπ’ αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10.4.2012, Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.3.2013 και Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7.4.2015 (ΦΕΚ 578 Β΄), κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/8.5.2015 (828 Β΄) όμοια και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/23.4.2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) παρατάθηκε η ισχύ της έως 30.4.2017.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 (ΦΕΚ 3696 Β), απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

10. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1104503 ΕΞ/2011 (ΦΕΚ 1670 Β΄) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «Έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας».

11. Την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 159/0004/24.2.2017 (ΦΕΚ 91/Υ.Ο.Δ.Δ./28.2.2017) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί διορισμού της Θεοπίστης Πέρκα του Χαραλάμπους στη θέση της μετακλητής Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων όπως αυτός ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: Β43ΡΘ-ΤΑΦ).

14. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0).

15. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (153 Α΄) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

16. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 (ΦΕΚ 110/Β΄/30.3.2017) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

17. Το υπ’ αριθμ. οικ. 22063/747/3.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

18. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2014 (171 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 (167 Α΄) Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 172), όπως ισχύει.

21. Την αναγκαιότητα ενιαίας, πειθαρχημένης και αποτελεσματικής διαχείρισης, αλλά και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και καλύτερης αξιοποίησής τους.

22. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

23. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 198/2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο», αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 και των άρθρων 2, 7, 15 και 31 του ν. 2971/2001, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, έναντι ανταλλάγματος, με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παρούσα.

Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της προστασίας των ακτών, και της προστασίας του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, παραλίας και δεν παραβλάπτεται η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού.

Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωμα απλής χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με άλλο τρόπο.

Η παραχώρηση της απλής χρήσης των χώρων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος 1 «Πίνακας θέσεων ηλεκτρονικών δημοπρασιών, διενεργούμενες αποκλειστικά από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών» της παρούσας γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικασίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που διενεργείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών. Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 2α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4467/2017.

 

Άρθρο 2

Σκοπός παραχώρησης

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (εφεξής αιγιαλού, παραλίας), γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και της παρούσας.

Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατάξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ ) επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

 

Άρθρο 3

Δικαιούχοι Παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης

Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6, με δικαίωμα παραχώρησης

α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης

β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και

γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 «Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα επόμενα άρθρα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), μετά το χρονικό όριο του άρθρου 6 είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την παραχώρηση απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 με το αντάλλαγμα του άρθρου 6 σε: α) υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης, β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος και γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 «Σκοπός Παραχώρησης» της παρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα επόμενα άρθρα.

 

Άρθρο 4

Τρόπος και Είδος σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης

Κάθε παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας) σύμφωνα με την παρούσα.

1. Παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω του Δήμου, εντός των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στην παρούσα, ακολουθεί τις περί δημοπρασιών διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄ 77) και της παρούσας.

Εφόσον η δημοπρασία διενεργείται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων / Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας ακολουθεί τις περί πλειοδοτικών δημοπρασιών διατάξεις της υπουργικής απόφασης της παρ. 2α του α. 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει και της παρούσας.

2. Παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία (απευθείας παραχώρηση).

Δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, είτε αυτή διενεργείται μέσω του Δήμου είτε μέσω των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών, είναι:

Α. Οι νομίμως λειτουργούσες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία, εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού και με τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Στους έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, η δυνατότητα της απευθείας παραχώρησης παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς, ως ομόρους, για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα.

Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που προκύπτει από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης επί της ακτογραμμής.

Β. Οι δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266, μετά την ολοκλήρωση των μισθώσεων λόγω ομορότητας.

 

Άρθρο 5

Παραχώρηση σε όμορους

Έννοια του «όμορου» για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απευθείας παραχώρησης:

Εάν μεταξύ της επιχείρησης και της κοινόχρηστης παραλίας – αιγιαλού παρεμβάλλεται:

α) Δημόσιο κτήμα, προκειμένου να καταστεί όμορη με τον αιγιαλό απαιτείται η υποβολή του μισθωτηρίου που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ για την έκταση του παρεμβαλλόμενου δημόσιου κτήματος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από νεότερη διάταξη νόμου.

β) Δρόμος έχει εφαρμογή η αριθμ. 548/1993 γνωμοδότηση ΝΣΚ.

γ) Πλατεία έχει εφαρμογή η αριθμ. 1075985/5379/Β0010/14.10.1991 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 10/1991 ατομική γνωμοδότηση του γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπ. Οικονομικών.

δ) Ιδιωτική έκταση ή έκταση διαχείρισης άλλου φορέα, προκειμένου να καταστεί όμορη και να ολοκληρωθεί η απευθείας μίσθωση, πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης το συναφθέν μισθωτήριο.

 

Άρθρο 6

Χρόνος παραχώρησης – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2019.

Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2017 ή 31.12.2018 ή 31.12.2019. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων. Αυτονόητο είναι ότι οι μονοετείς συμβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν για το έτος 2017 υπολείπονται εκ των πραγμάτων του δωδεκαμήνου. Εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους.

Από την 1η Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από το Δήμο μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας.

Εντός του Ιουνίου εκάστου έτους οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης), καθώς επίσης εντός της αιχμής της θερινής περιόδου ανά περιοχή να διενεργούνται αυτοψίες.

Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης).

 

Άρθρο 7

Αντάλλαγμα

Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης προσδιορίζεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής, το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της ίδιας θέσης των 5 τελευταίων ετών και σε περίπτωση ανυπαρξίας (νέα σύμβαση παραχώρησης) των ομόρων με αυτή θέσεων, καθώς επίσης τα πραγματικά δεδομένα, ως προς τις διαμορφωμένες σήμερα αξίες των χώρων αυτών.

Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον υπέρ ου προς το ελληνικό δημόσιο.

Το αντάλλαγμα καθορίζεται από τους εξής:

1. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και εγκρίνεται από την ΠΔΔΠ.

2. Στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών:

2α. Για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της έδρας των. Π.Δ.Δ.Π, εισηγείται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄ και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π.

2β Για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της έδρας των Α.Γ.Δ.Π., εισηγείται ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΑΓ και εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π.

3. Το υπέρ του δημοσίου ποσοστό ανταλλάγματος ορίζεται:

α. Στην περίπτωση που η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους κοινόχρηστους χώρους διενεργείται από τους Δήμους το αντάλλαγμα υπέρ του δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 30% επί του συνολικού ανταλλάγματος εκάστης σύμβασης παραχώρησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία το δικαίωμα απλής χρήσης έχει παραχωρηθεί σε τρίτους, το αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε 30% επί του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος, το οποίο καταβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρ. 13 της παρούσας.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ίδιοι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού χρησιμοποιούν τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα υπέρ του δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2, όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους, οι οποίοι κοινοποιούνται στις αρμόδιες ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ εντός μηνός από την έγκρισή τους.

Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαίωμα έχει μεταβιβαστεί, από τον Δήμο, σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, το υπέρ του δημοσίου αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί η ίδια η δημοτική ανώνυμη εταιρεία από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους κοινόχρηστους χώρους και απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος προς τον Δήμο. Η δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 οφείλει να κοινοποιεί τον ισολογισμό της στο οικείο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας εντός μηνός από την έκδοσή του.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, στη συνέχεια φροντίζει άμεσα για την σύνταξη σχετικού Χρηματικού καταλόγου με τα ποσά του ανταλλάγματος και τον αποστέλλει για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω υποχρέωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του εδαφίου β’, του άρθρου 15 της παρούσας.

β) Στην περίπτωση που η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης διενεργείται από τις ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται στο 50% υπέρ του δημοσίου.

4. Για το υπέρ του δημοσίου ποσοστό (είτε αυτό καταβάλλεται εφάπαξ είτε σε δόσεις) εκδίδεται οίκοθεν σημείωμα από την Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Δημόσιας Περιουσίας στο ΚΑΕ 2224 και το διπλότυπο /τα διπλότυπα είσπραξης αναγράφονται – επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

5. Είναι δυνατή η καταβολή του συνολικού ανταλλάγματος μετά από αίτηση σε δόσεις, οι οποίες θα αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης, ως εξής:

Για τις συμβάσεις παραχώρησης από την ισχύ της παρούσας μέχρι 31.12.2017 η καταβολή γίνεται εφάπαξ.

Για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31.12.2018 η καταβολή μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης και η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2018.

Για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 31.12.2019 η καταβολή μπορεί να γίνει σε τρεις δόσεις, η πρώτη δόση με την σύναψη της σύμβασης, η δεύτερη δόση μέχρι 31.3.2018 και η τρίτη δόση μέχρι 31.3.2019.

Αναλογικά η καταβολή των δόσεων εφαρμόζεται ως ανωτέρω και για τις νέες παραχωρήσεις απλής χρήσης που θα συναφθούν στα έτη 2018 και 2019.

Το υπέρ του δημοσίου αντάλλαγμα ακολουθεί κατά το ίδιο ποσοστό (30% ή 50%) τις δόσεις και ο υπέρ ου η παραχώρηση οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της δόσης, να υποβάλει το διπλότυπο καταβολής του στη Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι παραχωρούμενοι χώροι.

6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής έστω και μιας δόσης η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και είναι δυνατή η σύναψη νέας σύμβασης παραχώρησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.

7. Η Περιφερειακή Διεύθυνση / Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι συμβάσεις παραχώρησης με πλήρη στοιχεία, μέσω του οποίου γίνεται η συστηματική παρακολούθηση καταβολής του ανταλλάγματος, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εσόδων και η δημιουργία μητρώου αξιών τιμών των παραχωρούμενων χώρων.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης το πρωτόκολλο αυθαίρετης χρήσης να είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση να αιτιολογείται η διαφορά. Είναι δυνατός ο συμβιβασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 115α του π.δ. 11/1929, μέχρι ποσοστό 25%, κλιμακούμενο ως εξής:

– για ποσό από 2.001 έως 6.000 ευρώ μείωση κατά 5%

– για ποσό από 6.001 έως 12.000 ευρώ μείωση κατά 10%

– για ποσό από 12.001 έως 18.000 ευρώ μείωση κατά 15%

– για ποσό από 18.001 έως 24.000 ευρώ μείωση κατά 20%

– για ποσό από 30000 ευρώ και άνω μείωση κατά 25%.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποδεικνύεται ότι έχει καταλάβει αυθαίρετα το χώρο πριν τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης επιτρέπεται, μόνο για το έτος 2017 η σύναψη σύμβασης εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσει, καταβάλλοντας στο καθορισθέν μίσθωμα, προσαύξηση ύψους 20% επί του συνόλου του ετήσιου ανταλλάγματος.

 

Άρθρο 8

Εξαιρούμενοι από την παραχώρηση χώροι

Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι κοινόχρηστοι χώροι:

α. Όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λπ.).

β. Όταν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 14 και 14Α του ν. 3986/2011. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης έως 31.5.2017 η παραχώρηση μπορεί να γίνει με τη διαδικασία και τους όρους της παρούσας απόφασης για χρονική διάρκεια έως 31.12.2017. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε έτος, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης από τους ενδιαφερόμενους την 31η Μαρτίου και ημερομηνία λήξης της σύμβασης αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

γ. Όταν υφίστανται νόμιμες παραχωρήσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 σε εμπορικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χύδην φορτία, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, μεταλλευτικές, λατομικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέργειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών με το δημόσιο

είτε βάσει μονομερούς πράξεως του δημοσίου.

δ. Όταν επ’ αυτών υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας ή έχει ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.

ε. Όταν έχουν εκτελεσθεί στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους έργα άνευ αδείας του ν. 2971/2001 ή καθ’ υπέρβαση αυτής.

στ. Όταν οι γεωμορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις – απόκρημνες ακτές) ή τίθεται θέμα ασφάλειας και υγείας των λουομένων.

στ. Όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι μικρότερο των τριών (3) μέτρων.

 

Άρθρο 9

Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας

α). Για τις περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστασίας του Υπ. Πολιτισμού, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 (ΦΕΚ 110/Β΄/30.3.2017) ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή (παράρτημα 2).

Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει η παρ. 6 του α.13, ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

β). Για τις περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστασίας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύει το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22063/747/3.5.2017 έγγραφο ΥΠΕΝ (παράρτημα 3).

Ο έλεγχος της τήρησης των όρων που έχουν τεθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις (παραρτήματα 2 και 3) γίνεται από τις κατά τόπους και καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας και μη τήρηση των όρων που έχουν τεθεί στα παραρτήματα 2 και 3 να ενημερώνονται άμεσα οι ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις Δήμων

Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου.

Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση β΄ του π.δ. 23/2000 (18 Α΄), οι Δήμοι υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω π.δ. για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς.

Οι Δήμοι, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τα κατά τόπους αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας προκειμένου να εισηγηθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από Δήμο σε επιχείρηση του άρθρου 266 της παρούσας ή τρίτο αυτοί καθίστανται συνυπεύθυνοι στις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Η συμβατικά οριζόμενη διάρκεια της παραχώρησης απλής χρήσης στις συμβάσεις παραχώρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ισχύος της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις λιμενικών και αστυνομικών αρχών

Οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τα κατά τόπους αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 12

Περιορισμοί – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις υπέρ ων

Οι υπέρ ων στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς – υποχρεώσεις – απαγορεύσεις:

(α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

(β) Οφείλουν να εξασφαλίζουν και να μην εμποδίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας.

(γ) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

(δ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο παράρτημα 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»,

(ε) Ο υπέρ ου δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, σε περίπτωση δε που ο υπέρ ου είναι Δήμος και του Υπουργού Εσωτερικών.

(στ) Οφείλουν να παραδώσουν τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση αμέσως μετά τη λήξη της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.

(ζ) Οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 ισχύουν μόνο για τις κατόπιν δημοπρασίας συμβάσεις παραχώρησης. Ο περιορισμός των 100 μέτρων ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απλή χρήση ασκείται από τους ίδιους τους Δήμους ή τις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006. Ο περιορισμός των 500 τ.μ. ισχύει και για όσα κέντρα αναψυχής και κάμπινγκ έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση απλής χρήσης άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001.

(η) Ο περιορισμός του β’ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 των πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων για κάθε παραχώρηση δεν ισχύει για τις όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (σχετική η υπ’ αριθμ. 52/2005 γνωμοδότηση του Α’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

(θ) σύμβαση παραχώρησης που ο υπέρ ου συνάπτει με το Δήμο χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της Π.Δ.Δ.Π. ή του Α.Γ.Δ.Π., όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας, είναι άκυρο και ο υπέρ ου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.

Οι υπέρ ων υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της παρούσας και των παραρτημάτων της.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας [ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει], ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας.

 

Άρθρο 13

Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους

Η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας για την απλή χρήση τους, σε τρίτους, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας, γίνεται με σύμβαση παραχώρησης σύμφωνα. με το παρόν άρθρο που συνάπτεται:

α) από το Δήμο και τον υπέρ ου με προσυπογραφή της ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ ή

β) από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ και τον υπέρ ου,

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπέρ ου, το είδος της παραχώρησης (απευθείας ή μη), η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κτλ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα.

Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τις ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης.

Τόσο στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στην περίπτωση της δημοπρασίας, μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπέρ ου έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

1. Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία.

1α. στην περίπτωση που συνάπτεται από Δήμο:

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ακολουθείται η εξής διαδικασία: το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση ή στο αρμόδιο Αυτ/λες Γραφείο Δημ. Περιουσίας, αντίγραφο σχεδίου της προς υπογραφή σύμβασης συνοδευόμενου από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του παρόντος άρθρου.

Ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχεδίου, τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, email κτλ), εάν συμφωνεί με το περιεχόμενο της σύμβασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας.

Αν ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής του ορισθέντος ανταλλάγματος χρήσης.

Το έγγραφο με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ή τυχόν υποδείξεις αυτού κατά τα ανωτέρω, συνοδευόμενο από οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ ου υπέρ του δημοσίου ποσοστού 30 % επί του τελικού ανταλλάγματος, προσαρτάται στην οριστική σύμβαση παραχώρησης.

Σε περίπτωση που η σύμφωνη γνώμη τεκμαίρεται λόγω παρέλευσης της προθεσμίας των 7 εργάσιμων ημερών, το ανωτέρω οίκοθεν σημείωμα αποστέλλεται στον Δήμο από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας εντός των επόμενων δύο ημερολογιακών ημερών που έπονται της λήξης της προθεσμίας αυτής.

Ο οικείος Δήμος επί ποινή ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης, οφείλει να ενσωματώσει στο οριστικό σχέδιο αυτής, τις υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και τον αριθμό διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου.

Το οριστικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπογεγραμμένο από τον οικείο Δήμο και τον υπέρ ου, αποστέλλεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας σε τρία (3) αντίγραφα, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 1β στην περίπτωση που συνάπτεται από τις ΠΔΔΠ/τα ΑΓΔΠ

Οι συμβάσεις παραχώρησης υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας και τους ενδιαφερόμενους, με το αντάλλαγμα 50% υπέρ του δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Δήμου.

Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες απευθείας παραχώρηση, υποβάλλουν αίτηση στην Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή στα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας κατ’ αρμοδιότητα συνοδευόμενη από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του παρόντος άρθρου.

Οι Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας / Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας κατ’ αρμοδιότητα ελέγχουν την συνδρομή των προϋποθέσεων για την απευθείας παραχώρηση.

Σε περίπτωση που αυτές συντρέχουν, ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας εκδίδει οίκοθεν σημείωμα για την καταβολή από τον αιτούντα ποσοστού 50% επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος.

Μετά την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής από τον αιτούντα, συνάπτεται μεταξύ αυτού και του Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης.

2. Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας

2α. Στην περίπτωση που συνάπτεται από Δήμο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του παρόντος άρθρου.

Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπέρ ου υπέρ του δημοσίου ποσοστού 30% επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος.

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/Αυτ/λές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Αιγιαλού και Παραλίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του δημοσίου. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου.

2β Στην περίπτωση που συνάπτεται από Π.Δ.Δ.Π/ΑΓΔΠ ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Η διενέργεια των δημοπρασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 2α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4467/2017, κατά τους χρόνους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας, εξαιρουμένων των δημοπρασιών που έχουν ήδη αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι την 31η Μαΐου 2017, οι οποίες ολοκληρώνονται από το Δήμο.

Οι συμβάσεις παραχώρησης των παραγράφων 1β και 2β κοινοποιούνται, εντός 10 ημερών από τη σύναψή τους, με μέριμνα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας στον δικαιούχο δήμο, προκειμένου να λάβει γνώση και να προβεί στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του αναλογούντος σε αυτόν ποσοστού 50% επί του ανταλλάγματος.

Για όσες παραχωρήσεις χρήσης γίνονται από το Δήμο η ανάρτηση των προκηρύξεων και των συμβάσεων παραχώρησης στη Διαύγεια γίνεται με μέριμνα του Δήμου. Για όσες παραχωρήσεις χρήσης γίνονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας ή τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας η ανάρτηση στη Διαύγεια γίνεται με μέριμνα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας / Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας κατ’ αρμοδιότητα.

Η ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ τηρεί το φυσικό αρχείο των παραχωρήσεων απλής χρήσης που συνάπτει ή προσυπογράφει και κάθε σύμβαση παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας. Κάθε σύμβαση παραχώρησης θα φέρει τον μοναδικό αριθμό ID που προέρχεται από την βάση του Πληροφοριακού Συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων).

 

Άρθρο 14

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), αυτοκινούμενων ή μη, εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Η σύμβαση παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους της παρούσας.

Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κτλ) και επίσης τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα μεταξύ τους.

Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται:

Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει.

Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή, ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ.

Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 1 προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ.

 

Άρθρο 15

Ανάκληση παραχώρησης

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το δημόσιο:

(α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

(β) Λόγω μη τήρησης από το Δήμο, των όρων, προϋποθέσεων και οικονομικών υποχρεώσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του ν. 2971/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(γ) εφόσον η δημοτική εταιρεία του άρθ. 266 δεν κοινοποιήσει εμπρόθεσμα τον ισολογισμό της στην οικεία Π.Δ.Δ.Π./Α.Γ.Δ.Π.

Στις περιπτώσεις β και γ η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται τη βεβαίωση σε βάρος του Δήμου και υπέρ του δημοσίου τόσο του καταβληθέντος όσο και τυχόν οφειλόμενου ανταλλάγματος μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από την ΠΔΔΠ/ΑΓΔΠ.

Επιπλέον η μη τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων, ανεξάρτητα από την σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την καταβολή ανταλλάγματος.

Η χρήση των χώρων αιγιαλού – παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς την προσυπογραφή της ΠΔ/ΑΓΔΠ η σύμβαση είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

 

Άρθρο 16

Εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ

Είναι δυνατή η τοποθέτηση από το Δήμο μέσων εξυπηρέτησης ΑμεΑ σύμφωνα με τα εξής:

«Σε (1) τουλάχιστον θέση ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Δήμοι υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:

α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή

β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής

γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ.

δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια

ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ΄ αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ.

στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8%

ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και

η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.).

Οι Δήμοι υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης.

Επίσης οι Δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εκτός της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 17

Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν και τα παραρτήματα 1 έως και 4.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2017

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

(Ακολουθεί πίνακας για τον οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956/21-3-2017 (ΦΕΚ 1100Β)

 

Καθορισμός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (άρθρο 13 του ν. 2971/2001).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (I. II)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ»

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

•        Για περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι οποίες διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, βάσει του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στις διατάξεις χαρακτηρισμού τους.

•        Η παραχώρηση για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας επιτρέπεται σε θέσεις όπου, εφόσον υπάρχει δρόμος πρόσβασης σε αυτές, θα είναι νόμιμα υφιστάμενος και εφόσον υπάρχει χώρος στάθμευσης, αυτός θα είναι νόμιμα διαμορφωμένος και εκτός αμμοθινικών τύπων οικοτόπων (κωδικοί τύπων οικοτόπων: 1210, 2110, 2120, 2220, και 2230). Απαγορεύεται επί των αμμοθινών, οποιαδήποτε διάνοιξη δρόμου για πρόσβαση στις παραλίες, καθώς και οποιαδήποτε νέα διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων των επισκεπτών.

•        Αποφυγή αλλαγής του τοπογραφικού ανάγλυφου, δηλαδή ισοπέδωση των χαμηλών θινών.

•        Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχέρσωση θέσεων και εκρίζωση αμμόφιλων και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμμώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων.

•        Η πρόσβαση σε παραλίες με αμμοθινικούς τύπους οικοτόπων θα γίνεται μέσω ξύλινων διαδρόμων που θα τοποθετούνται κάθετα στην ακτή και θα είναι κατάλληλα υπερυψωμένοι, ώστε να μειώνεται η επιφάνεια επαφής με τις αμμοθίνες και να ελαχιστοποιούνται οι επεμβάσεις σε αυτές.

•        Διασφάλιση καθημερινής καθαριότητας των εκτάσεων και αποκομιδής των απορριμμάτων από το Δήμο και τον παραχωρησιούχο.

•        Απομάκρυνση μετά το πέρας της περιόδου χρήσης όλων των υλικών και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων (ενδεικτικά: τροχήλατες καντίνες, καθίσματα, τραπέζια, ομπρέλες, βάσεις για ομπρέλες) που θα τοποθετηθούν για την εξυπηρέτηση των λουομένων και την αναψυχή του κοινού.

•        Διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης των λουσμένων μέσω των προς παραχώρηση εκτάσεων, καθώς και μεταξύ των ομπρελοκαθισμάτων και ξαπλωστρών και της ακτογραμμής.

•        Διασφάλιση εγκατάστασης ικανοποιητικού αριθμού χημικών τουαλετών για την εξυπηρέτηση των κολυμβητών.

•        Απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη ή ημιμόνιμη κατασκευή. Όλες οι κατασκευές να συνδέονται με το έδαφος με τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπει σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης.

•        Λόγω της οικολογικής αξίας των περιοχών αυτών, να υπάρχει μέριμνα από το Δήμο και τον παραχωρησιούχο, για την αποφυγή της αισθητικής υποβάθμισης και αλλοίωσης του περιβάλλοντος, την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1.       Παράκτιοι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, όπως αυτοί καταγράφονται και χαρτογραφούνται στο Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ 229/19.6.2012).

2.       Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων (όπου προβλέπεται) (ΦΕΚ 621 Δ’ /2003).

3.       Στο παράκτιο τμήμα από Νέδα προς βορρά μέχρι το ρέμα Μπραζέρη προς νότο, του Κυπαρισσιακού κόλπου, για λειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής και τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης.

4.       Παράκτιες περιοχές που εμπίπτουν στις κάτωθι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτές):

•        Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή του υγροβιότοπου Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι του Δήμου Ιστιαίας και κοινότητας Ασμηνίου Νομού Εύβοιας (ΦΕΚ 205/Δ/1990).

•        Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του Δήμου Πυλαρέων Νομού Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 441/ΑΑΠ/2009).

•        Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, των Δήμων Άργους και Μιδέας και των Κοινοτήτων Νέας Κίου, Μύλων, Τίρυνθας, Δαλαμανάρας, Κιβερίου, Κουτσοποδίου, Σκαφιδακίου Νομού Αργολίδας (ΦΕΚ 396/Δ/1999).

•        Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 περιοχή της Κοινότητας Λάρδου της νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 281/Δ/1994).

•        Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή Αλυκής των κοινοτήτων Ασφενδίου και Πυλίου νήσου Κω Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 1024/Δ/1997).

•        Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης λοιττών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, των κοινοτήτων Καλαμίτσι – Αμυγδάλι, Μάζης, Γεωργιούπολης, Κουρνά, Φυλακής, Καστέλλου Νομού Χανίων και Επισκοπής Νομού Ρεθύμνης (ΦΕΚ 211/Δ/1990).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»

(ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

Α) Για τους Αιτούντες:

Κάθε αίτημα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτώντης ΕΚΧΑΑ.Ε. (www.ktimatoloaio.gr). Στο απόσπασμα αυτό θα αποτυπώνεται υπό μορφή πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού.

Β) Για τις Υπηρεσίες

Κάθε απόφαση παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), θα φέρει τον μοναδικό αριθμό ID που προέρχεται από την Βάση του Πληροφοριακού Συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων)

 

2.       ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουομένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), ομπρελών, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου )

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, κλπ.)

Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου.

 

2.       ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στους παραχωρούμενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους μέχρι 1 μ., στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης).

Για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας μέχρι 30 μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόμων πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούμενη επιφάνεια αιγιαλού-παραλίας, ενώ για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόμων με αναλογία ενός διαδρόμου ανά 20 επί πλέον μέτρα μήκους παραχωρούμενης έκτασης.

Για την κυκλοφορία παράλληλα με την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου παράλληλα με την ακτή ανά δύο σειρές ομπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια με τους κάθετους προς την ακτή διαδρόμους.

 

3.       ΦΥΤΕΥΣΗ

Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφισταμένου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του αρμόδιου Δήμου και του επιχειρηματία που έχει την εκμετάλλευση του χώρου.

 

4.       ΑΡΧΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στις κατασκευές-διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.

Παραδείγματα υλικών ανάλογα με το αντικείμενο δίνονται στη συνέχεια:

1.       Ομπρέλες : Ξύλινος ιστός από εμποτισμένο ξύλο, σκελετός από εμποτισμένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο. Επικάλυψη από ύφασμα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγμένο καλάμι.

2.       Ξαπλώστρες : Οι ξαπλώστρες μπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόμενες, ξύλινες, μεταλλικές (αλουμινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται με ύφασμα και μπορεί να διαθέτουν υφασμάτινα μαξιλάρια.

3.       Τραπεζάκια : Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά δύνανται να συμπληρώνουν μόνο τη συνηθισμένη διάταξη-σετ (ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι ξύλινα, μεταλλικά (γαλβανισμένου χάλυβα ή αλουμινίου) ή πλαστικά.

4.       Διάδρομοι πρόσβασης Για την κατασκευή τους προτιμάται η χρήση υδατοπερατών και θερμοαπωθητικών ψυχρών υλικών με αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το εμποτισμένο ξύλο στερεωμένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέματος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου, ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε άμμο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού.

•        Χειρολισθήρες – κουπαστές : (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑμεΑ).

Από ξύλο εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι μεταλλικοί σκελετοί των λυόμενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑμεΑ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας με δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όμως και τακτική συντήρηση.

Αρθρωτό (κουμπωτό) ξύλινο δάπεδο : (όπου προβλέπεται και όπου επιτρέπεται). Συνίσταται από επί μέρους τεμάχια μέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.μ., από ξύλα εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένα ή ακατέργαστα ,πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς μόνιμη στήριξη, που ενδείκνυνται για χρήση κοντά στη θάλασσα και με μέγιστο ύψος

δέκα (10) εκατοστών. Τα τεμάχια αυτά κουμπώνουν μεταξύ τους ή μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.

 

5.       ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπεται μόνον χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να μην αλλοιώνεται η σχέση με τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώματα που παρέχουν διάχυτο φωτισμό και έχουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να εμποδίζεται ο σχηματισμός φωτεινής δέσμης που θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα, να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους καθώς και πλωτά μέσα. Σε περίπτωση που ο φωτισμός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώματα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των διαμορφωμένων διαδρόμων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σημεία συνήθως υποδαπέδια (προστατευμένα εντός μεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) είτε κατ’ εξαίρεση εναέρια πάντα με ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγμένο τρόπο. Συνιστάται η ηλεκτροδότηση με χαμηλή τάση 48V (ΙΡ65)για λόγους ασφαλείας.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

 

6.       ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ. (ξαπλώστρα+ομπρέλα-τραπεζάκι+ξαπλώστρα). Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί.

Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος χώρος (ελεύθερη λωρίδα), υποχρεωτικού πλάτους 3 μ. ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων παράλληλα με τη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.

 

7.       ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ

Επιτρεπόμενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά μόνιμης σύνδεσης με το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έμπηξης – πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραμμένου Τ, χωρίς σκυρόδεμα) και εάν πρόκειται για κρηπίδωμα,χωρίς πάκτωση, με έδραση με σύστημα μεταλλικής πλάκας και κοχλία με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους.

Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις – πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.

 

 

 

Δείτε την Κοινή Υπ.Απόφαση με τα σχετικά παραρτήματα εδώ