ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1842 – Αλλαγές στα πιστοποιητικά ελέγχου εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1842 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2016

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα για εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και για κάποια άλλα στοιχεία, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συντηρημένα ή μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα και τη διαβίβαση πληροφοριών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 38 στοιχεία α), δ) και ε),

 Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής (2) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

[…]

(25) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής

α)τα σημεία 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   “έλεγχος της αποστολής”: ο έλεγχος που διενεργεί η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και του παρόντος κανονισμού μέσω συστηματικών ελέγχων των εγγράφων, τυχαίων ελέγχων ταυτότητας και, αν ενδείκνυται βάσει της εκτίμησης κινδύνων, μέσω φυσικών ελέγχων, πριν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού·

6.  “αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους”: η τελωνειακή αρχή, αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων ή άλλες αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ως υπεύθυνες για τον έλεγχο των αποστολών και τη θεώρηση των πιστοποιητικών ελέγχου·

(*)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).»·»

β)προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 8 έως 11:

«8.   “προϊόντα υδατοκαλλιέργειας”: τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας όπως ορίζονται στο σημείο 34 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**)·

9.  “μη μεταποιημένο”: ο όρος μη μεταποιημένο όπως χρησιμοποιείται στον ορισμό των μη μεταποιημένων προϊόντων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***), ανεξάρτητα από τις εργασίες συσκευασίας ή επισήμανσης·

10.  “μεταποιημένο”: ο όρος μεταποιημένο όπως χρησιμοποιείται στον ορισμό των μεταποιημένων προϊόντων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τις εργασίες συσκευασίας ή επισήμανσης·

11.  “σημείο εισόδου”: το σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(**)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).»

(***)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).».»

2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα αναγνώρισης και καταχώρισης του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 μόλις παραλάβει από τον σχετικό αντιπρόσωπο του φορέα ή της αρχής ελέγχου την αίτηση καταχώρισης η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης που έχει δημοσιοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Μόνον οι αιτήσεις που είναι πλήρεις και έχουν παραληφθεί πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2017 λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου.».

3) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, τα στοιχεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε) την ονομασία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διαδικτυακή διεύθυνση και τον κωδικό αριθμό της αρχής ή των αρχών και του φορέα ή των φορέων ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο δ) για τους σκοπούς της διενέργειας των ελέγχων·

στ) την ονομασία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διαδικτυακή διεύθυνση και τον κωδικό αριθμό της αρχής ή των αρχών και του φορέα ή των φορέων ελέγχου που είναι υπεύθυνοι στην τρίτη χώρα για την έκδοση των πιστοποιητικών με σκοπό την εισαγωγή προϊόντων στην Ένωση·».

4) Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) αν, μετά την καταχώριση τρίτης χώρας στον κατάλογο επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που ισχύουν στην τρίτη χώρα ή στην εφαρμογή τους, και ιδίως στο σύστημα ελέγχου, η εν λόγω τρίτη χώρα κοινοποιεί άμεσα στην Επιτροπή τις σχετικές αλλαγές· κάθε αλλαγή που γίνεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) του άρθρου 7 παράγραφος 2 κοινοποιείται άμεσα στην Επιτροπή μέσω του πληροφορικού συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008·».

5) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 στοιχείο β), τα προϊόντα που προέρχονται από αναγνωρισμένη τρίτη χώρα καταχωρισμένη σύμφωνα με το άρθρο 7, αλλά δεν καλύπτονται από την αναγνώριση που χορηγήθηκε στην εν λόγω τρίτη χώρα, μπορούν να καταχωρίζονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.».

6) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13 Πιστοποιητικό ελέγχου

 1. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση μιας αποστολής προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού, προϋποθέτει:

α) την υποβολή πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·

β) τον έλεγχο της αποστολής και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους· και

γ) την αναγραφή του αριθμού του πιστοποιητικού ελέγχου στην τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (****).

έλεγχος της αποστολής και η θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου διενεργούνται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους στο κράτος μέλος στο οποίο η αποστολή τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα σημεία εισόδου στην επικράτειά τους και ενημερώνουν την Επιτροπή για τα σημεία εισόδου που καθορίστηκαν.

 1. Το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από την οικεία αρχή ή τον φορέα ελέγχου, θεωρείται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους και συμπληρώνεται από τον πρώτο παραλήπτη με βάση το υπόδειγμα και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V και με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES που θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής (*****).

Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου είναι αντίγραφο του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού στο σύστημα TRACES σε έντυπη μορφή και με ιδιόχειρη υπογραφή ή, εναλλακτικά, πιστοποιητικού ελέγχου που υπογράφεται στο σύστημα TRACES με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (******) ή με ηλεκτρονική υπογραφή που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις με εκείνες που χαρακτηρίζουν την ιδιόχειρη υπογραφή με την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και προϋποθέσεων όπως εκείνων που καθορίζονται στις διατάξεις της Επιτροπής όσον αφορά τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιοποιημένα έγγραφα, όπως ορίζεται στην απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής (*******).

Όταν το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου είναι αντίγραφο του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού στο σύστημα TRACES σε έντυπη μορφή και με ιδιόχειρη υπογραφή, οι αρχές ελέγχου, οι φορείς ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και ο πρώτος παραλήπτης ελέγχουν σε κάθε στάδιο της έκδοσης, θεώρησης και λήψης του πιστοποιητικού ελέγχου ότι το εν λόγω αντίγραφο αντιστοιχεί στις πληροφορίες που αναφέρονται στο σύστημα TRACES.

 1. Για να γίνει δεκτό για θεώρηση, το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρχή ή τον φορέα ελέγχου της επιχείρησης παραγωγής ή μεταποίησης του συγκεκριμένου προϊόντος ή, σε περίπτωση που η επιχείρηση που εκτέλεσε την τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής είναι διαφορετική από την επιχείρηση παραγωγής ή μεταποίησης του προϊόντος, από την αρχή ή τον φορέα ελέγχου της επιχείρησης που εκτέλεσε την τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Η εν λόγω αρχή ή ο φορέας ελέγχου είναι:

α)  αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα και για την τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται τα προϊόντα, ή, κατά περίπτωση, στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής· ή

β) αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα και για την τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται τα προϊόντα, ή, κατά περίπτωση, στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής.

 1. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού διενεργήσει έλεγχο των εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, το πρόγραμμα παραγωγής για το υπό εξέταση προϊόν, τα έγγραφα μεταφοράς και τα εμπορικά έγγραφα και, εφόσον απαιτείται με βάση την εκτίμηση κινδύνου, αφού προβεί σε φυσικό έλεγχο της αποστολής.

Ωστόσο, για μεταποιημένα προϊόντα, αν η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου είναι αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού ελέγξει ότι όλα τα βιολογικά συστατικά του προϊόντος έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί από την οικεία τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα, ή αν η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου είναι αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού ελέγξει ότι όλα τα βιολογικά συστατικά των συγκεκριμένων προϊόντων έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III ή IV ή έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση που πραγματοποιεί την τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής είναι διαφορετική από τον παραγωγό ή την επιχείρηση μεταποίησης του προϊόντος, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικού ελέγχου και περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού διενεργήσει έλεγχο εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, που συμπεριλαμβάνουν τα έγγραφα μεταφοράς και τα εμπορικά έγγραφα, αφού ελέγξει ότι η παραγωγή ή η μεταποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος έχει ελεγχθεί ή πιστοποιηθεί από φορέα ή αρχή ελέγχου που έχει αναγνωριστεί για τα συγκεκριμένα προϊόντα και τη συγκεκριμένη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και αφού διενεργήσει, αν ενδείκνυται, σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνων, φυσικό έλεγχο στην αποστολή.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο καθιστά άμεσα διαθέσιμο τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων της αλυσίδας βιολογικής παραγωγής και τις αρχές ή τους φορείς ελέγχου υπό τον έλεγχο των οποίων οι εν λόγω επιχειρήσεις έθεσαν τις δραστηριότητές τους.

 1. Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο.

Ο πρώτος παραλήπτης ή, αν ενδείκνυται, ο εισαγωγέας δύναται να εκδώσει αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση των αρχών ή φορέων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Κάθε τέτοιο αντίγραφο πρέπει να φέρει την ένδειξη “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, τυπωμένη ή με σφραγίδα.

 1. Κατά τον έλεγχο αποστολής, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους θεωρεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου στο τετραγωνίδιο 20 και το επιστρέφουν στο πρόσωπο που υπέβαλε το πιστοποιητικό.
 1. Κατά την παραλαβή της αποστολής, ο πρώτος παραλήπτης συμπληρώνει το τετραγωνίδιο 21 του πιστοποιητικού ελέγχου, πιστοποιώντας ότι η παραλαβή της αποστολής πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Στη συνέχεια, ο πρώτος παραλήπτης αποστέλλει το πρωτότυπο πιστοποιητικό στον εισαγωγέα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(****)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).»

(*****)  Απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44).»

(******)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).»

(*******)  Απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2004, για την τροποποίηση του εσωτερικού της κανονισμού (ΕΕ L 251 της 27.7.2004, σ. 9).».»

7) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 13α έως 13δ:

«Άρθρο 13α  Περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις

 1. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις που εμποδίζουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, και ιδίως σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος ή αδυναμίας διαρκούς σύνδεσης, πιστοποιητικά ελέγχου και αποσπάσματα αυτών μπορούν να εκδίδονται και να θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 7 χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα υποδείγματα και της σημειώσεις του παραρτήματος V ή VI. Οι αρμόδιες αρχές, οι αρχές ελέγχου, οι φορείς ελέγχου και οι επιχειρηματίες ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή και εισάγουν στο σύστημα TRACES όλα τα απαραίτητα στοιχεία εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την αποκατάσταση του συστήματος.

 

 1. Όταν το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και συμπληρώνεται, εκτός από τις σφραγίδες και τις υπογραφές, είτε εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα είτε εξ ολοκλήρου με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εκτελωνισμού. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους δύνανται να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού ελέγχου στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.

Μη επικυρωμένες αλλοιώσεις ή σβησίματα καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό.

 1. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου χορηγεί αύξοντα αριθμό σε κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται και κρατά μητρώο με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε χρονολογική σειρά και κάνει έπειτα την αντιστοίχιση με τον αύξοντα αριθμό που χορηγείται από το σύστημα TRACES.
 1. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται και θεωρείται χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 παράγραφος 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν εφαρμόζονται.

Άρθρο 13β Εισαγωγέας

Ο εισαγωγέας αναγράφει τον αριθμό του πιστοποιητικού ελέγχου στην τελωνειακή διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Άρθρο 13γ Δικαιώματα πρόσβασης

Η Επιτροπή επιφορτίζεται με τη χορήγηση και την ενημέρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES των αρμόδιων αρχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών που είναι αναγνωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και των αρχών και φορέων ελέγχου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III ή IV του παρόντος κανονισμού. Πριν από τη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES, η Επιτροπή επαληθεύει την ταυτότητα των αρμόδιων αρχών, των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου.

Οι αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση και την ενημέρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES σε επιχειρηματίες, αρχές και φορείς ελέγχου στην Ένωση. Πριν από τη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES, οι αρμόδιες αρχές επαληθεύουν την ταυτότητα των επιχειρήσεων, των αρχών και των φορέων ελέγχου. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία και μόνο αρχή ως αρμόδια για τον συντονισμό της συνεργασίας και των επαφών με την Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χορήγηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Η Επιτροπή ενεργοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα TRACES.

Άρθρο 13δ Ακεραιότητα και ευανάγνωστο των πληροφοριών

Το σύστημα TRACES προστατεύει την ακεραιότητα των πληροφοριών που καταχωρίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει τα εξής εχέγγυα:

α) επιτρέπει σε κάθε χρήστη να προσδιορίζεται κατηγορηματικά και ενσωματώνει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των δικαιωμάτων πρόσβασης προκειμένου να παρέχεται προστασία από την παράνομη, κακόβουλη ή ανεπίτρεπτη πρόσβαση, τη διαγραφή, αλλοίωση ή μετακίνηση των πληροφοριών, των αρχείων και των μεταδεδομένων·

β) είναι εξοπλισμένο με συστήματα φυσικής προστασίας κατά των παρεισδύσεων και των περιβαλλοντικών συμβάντων, καθώς και με συστήματα προστασίας του λογισμικού κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

γ) διαφυλάσσει τα αποθηκευμένα στοιχεία σε περιβάλλον που είναι ασφαλές τόσο από φυσική άποψη, όσο και από άποψη λογισμικού·

δ) αποτρέπει, με διάφορα μέσα, κάθε μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή και διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς ακεραιότητας που ελέγχουν αν οι πληροφορίες έχουν υποστεί διαχρονικές αλλοιώσεις·

ε) τηρεί στοιχεία ελέγχου της πορείας για κάθε βασικό στάδιο της διαδικασίας·

στ) παρέχει αξιόπιστες διαδικασίες μετατροπής μορφότυπου και μετεγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι ευανάγνωστες και προσβάσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της απαιτούμενης περιόδου αποθήκευσης·

ζ) διαθέτει επαρκώς διεξοδική και επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση για τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, η οποία είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή στις οργανωτικές οντότητες που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργικές ή/και τεχνικές προδιαγραφές.».

8) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Σε περίπτωση που αποστολή προερχόμενη από τρίτη χώρα τίθεται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, και υποβάλλεται σε μία ή περισσότερες από τις παρασκευαστικές διαδικασίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διενεργεί έλεγχο της αποστολής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού πριν από την πρώτη παρασκευαστική διαδικασία. Ο αριθμός αναφοράς της τελωνειακής διασάφησης με την οποία έχουν δηλωθεί τα αγαθά για τελωνειακή αποταμίευση ή για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή επισημαίνεται στο τετραγωνίδιο 19 του πιστοποιητικού ελέγχου.

Η παρασκευαστική διαδικασία περιορίζεται στα παρακάτω είδη εργασιών:

α) συσκευασία ή ανασυσκευασία· ή

β) σήμανση σχετικά με την παρουσίαση της μεθόδου βιολογικής παραγωγής.

Μετά την εν λόγω παρασκευαστική διαδικασία, η αποστολή υπόκειται, πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Μετά την εν λόγω διαδικασία, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου επιστρέφεται, αν ενδείκνυται, στον εισαγωγέα της αποστολής, που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.».

)  Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

 1. i) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για καθεμία από τις παρτίδες που προκύπτουν από τη διαίρεση, ο εισαγωγέας που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού ελέγχου υποβάλλει απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μέσω του συστήματος TRACES, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις σημειώσεις του παραρτήματος VI. Μετά τον έλεγχο της παρτίδας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θεωρεί το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου στο τετραγωνίδιο 13 για τον σκοπό της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Ο έλεγχος της παρτίδας και η θεώρηση του αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου διεξάγεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο κράτος μέλος στο οποίο η παρτίδα τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.»·

 1. ii) το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

9) Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο και τρίτο εδάφιο:

«Όταν ο έλεγχος αποστολής από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους οδηγεί στη διαπίστωση παράβασης ή παρατυπίας που οδηγεί σε άρνηση της θεώρησης του πιστοποιητικού και της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η εν λόγω αρχή κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω παράβαση ή παρατυπία στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη μέσω του συστήματος TRACES.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών που διεξάγουν επίσημους ελέγχους με σκοπό την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον εντοπισμό αποστολών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα οποία φέρουν όρους που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, αλλά δεν δηλώνονται ως προοριζόμενα για εισαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα εν λόγω ευρήματα μέσω του συστήματος TRACES.»·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Ο εισαγωγέας, ο πρώτος παραλήπτης ή η αρχή ή ο φορέας ελέγχου αποστέλλει τις πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις ή παρατυπίες όσον αφορά εισαγόμενα προϊόντα στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών χρησιμοποιώντας το μηχανογραφικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 μέσω του συστήματος TRACES.».

10) Στο άρθρο 17, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει να καθιστά δυνατή τη συλλογή των αιτήσεων, εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, κατά περίπτωση.».

11) Στο άρθρο 18, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο πρώτος κατάλογος αναγνωρισμένων χωρών περιλαμβάνει την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία, το Ισραήλ (********), τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία. Δεν περιέχει τους κωδικούς αριθμούς που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κωδικοί αριθμοί προστίθενται πριν από την 1η Ιουλίου 2010 με επικαιροποίηση του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2.

(********)  Στο εξής νοείται ως το κράτος του Ισραήλ, με εξαίρεση τα εδάφη που τελούν υπό ισραηλινή διοίκηση από τον Ιούνιο του 1967, δηλαδή τα υψίπεδα του Γκολάν, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και την υπόλοιπη Δυτική Όχθη.»»

12) Το άρθρο 19 απαλείφεται.

13) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 19α:

«Άρθρο 19α

Μεταβατικοί κανόνες για τη χρήση πιστοποιητικών ελέγχου που δεν εκδίδονται από το σύστημα TRACES

Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2017 τα πιστοποιητικά ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 13 ος 1 στοιχείο α) και τα αποσπάσματά τους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, μπορούν να εκδίδονται και να θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 7 χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, σύμφωνα με τα άρθρα 13α παράγραφοι 1, 2 και 3 και σύμφωνα με τα υποδείγματα και τις σημειώσεις του παραρτήματος V ή VI.».

14) Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

15)  Στο παράρτημα IV, στον κατάλογο των κατηγοριών προϊόντων, ο τίτλος «Γ: Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Γ: Μη μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια».

16) Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

17) Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία κ) και κα):

«κ)   “συντήρηση”: κάθε ενέργεια, πέρα από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή, που πραγματοποιείται στα προϊόντα, αλλά δεν χαρακτηρίζεται ως μεταποίηση όπως ορίζεται στο στοιχείο κ. ), συμπεριλαμβανομένων όλων των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*********) με εξαίρεση τη συσκευασία ή την επισήμανση του προϊόντος·

κα)   “μεταποίηση”: κάθε ενέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Οι εργασίες συσκευασίας ή επισήμανσης δεν θεωρούνται μεταποίηση.

(*********)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).».»

2) Η επικεφαλίδα του τίτλου II αντικαθίσταται από την ακόλουθη επικεφαλίδα:

«ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

3) Ο τίτλος του κεφαλαίου 3 του τίτλου II αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συντηρημένα και μεταποιημένα προϊόντα».

4) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 26

Κανόνες συντήρησης προϊόντων και παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων

 1. Οι επιχειρήσεις συντήρησης προϊόντων ή παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών ή τροφίμων καθιερώνουν και επικαιροποιούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες βάσει συστηματικού εντοπισμού των κρίσιμων σταδίων μεταποίησης.

Η εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών πρέπει να εγγυάται ανά πάσα στιγμή ότι τα συντηρημένα ή μεταποιημένα προϊόντα τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

 1. Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διαδικασίες. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να:

α) λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης για να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα·

β) εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα καθαρισμού, παρακολουθούν την αποτελεσματικότητά τους και καταγράφουν τις εργασίες αυτές·

γ) εγγυώνται ότι τα μη βιολογικά προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά με ένδειξη που περιέχει αναφορά σε βιολογική μέθοδο παραγωγής.

 1. Όταν στην εξεταζόμενη μονάδα παρασκευής παρασκευάζονται ή αποθηκεύονται μη βιολογικά προϊόντα, ο επιχειρηματίας:

α) πραγματοποιεί τις εργασίες αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης σειρά, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι οποίες διεξάγονται σε μη βιολογικά προϊόντα·

β) αποθηκεύει τα βιολογικά προϊόντα, πριν και μετά τις εργασίες, σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα μη βιολογικά προϊόντα·

γ) ενημερώνει την αρχή ή τον φορέα ελέγχου για τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) και τηρεί ενημερωμένο μητρώο όλων των εργασιών και των ποσοτήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·

δ) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των παρτίδων και να αποτρέπονται οι προσμίξεις ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

ε) πραγματοποιεί εργασίες σε βιολογικά προϊόντα μόνο αφού προηγουμένως έχει προβεί στον απαραίτητο καθαρισμό του εξοπλισμού παραγωγής.

 1. Πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες και συστατικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ζωοτροφών ή τροφίμων και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις αρχές της ορθής πρακτικής κατά την παραγωγή.».

5) Στο άρθρο 84, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

«Ο εισαγωγέας διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα TRACES (Trade Control and Expert System) που θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής (**********).

(**********)  Απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44).».»

6) Το άρθρο 94 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α) πριν από τις 30 Ιουνίου 2017, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, και στη συνέχεια κάθε αλλαγή όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες·

β) πριν από τις 30 Ιουνίου 2017, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, και στη συνέχεια κάθε αλλαγή όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες·»·

β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) πριν από τις 30 Ιουνίου 2017, την ονομασία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διαδικτυακή διεύθυνση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, και στη συνέχεια κάθε αλλαγή όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 19 Απριλίου 2017. Ωστόσο, το άρθρο 1 σημείο 2 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και το άρθρο 1 σημείο 15 εφαρμόζεται από τις 7 Μαΐου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό της ΕΕ εδώ