Νέος Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελμάτων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ ο νέος Οδηγός Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελμάτων.

 

ΜΕΡΟΣ 1 – ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Εισαγωγή
.
Ο παρών «Οδηγός Ορθής Πρακτικής» είναι ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται στους υπευθύνους των
επιχειρήσεων παραγωγής ζαχαροπλαστικής ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας που
πρέπει να τηρεί µια µικρή επιχείρηση για να εφαρµόζει τα απαιτούµενα υγειονοµικά µέτρα µε βάση τις αχές του
HACCP.
[…]
Στον οδηγό αναφέρονται οι γενικές και οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την εφαρµογή των Κανόνων Ορθής Πρακτικής στις επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής.

[…]

1.2 Επιχειρήσεις Ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελµάτων που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος «Οδηγού Ορθής Πρακτικής»

Α. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος «οδηγού» περιλαµβάνονται όλες οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων και όλες εκείνες, οι δραστηριότητες των οποίων εµπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου Β. του παρόντος κεφαλαίου :
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής (ζαχαροπλαστείο µε εργαστήριο).
Επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν συνεστιάσεις
Καφετέριες
Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
Αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής (ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο)
Ζαχαροπλαστείο µε τραπεζοκαθίσµατα
Γαλακτοπωλείο
Αναψυκτήρια

Μπουγατσάδικα
Αµιγή λουκουµατζίδικα
Παγωτοπωλεία

Β. Οι επιχειρήσεις αυτές ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες, στα πλαίσια ενός συστήµατος
διασφάλισης υγιεινής των τροφίµων
, ανάλογα µε τις δραστηριότητες τους:

Κατηγορία 1. Επιχειρήσεις που παραλαµβάνουν, διατηρούν, προετοιµάζουν, επεξεργάζονται,διαθέτουν τρόφιµα εντός της επιχείρησης, – τραπέζι ή πακέτοαλλά και διακινούν ασυσκεύαστα τρόφιµα έτοιµα προς κατανάλωση σε άλλες επιχειρήσεις ή κατευθείαν σε καταναλωτές (π.χ. ζαχαροπλαστεία που διενεργούν και µεταφορές γλυκισµάτων)

Κατηγορία 2. Επιχειρήσεις που παραλαµβάνουν, διατηρούν, προετοιµάζουν, επεξεργάζονται καιδιαθέτουν τρόφιµα εντός της επιχείρησης τραπέζι ή πακέτο– (π.χ. ζαχαροπλαστεία µε τραπεζοκαθίσµατα)

Κατηγορία 3. Επιχειρήσεις που παραλαµβάνουν έτοιµα προς κατανάλωση τρόφιµα , τα διατηρούνκαι τα διαθέτουν εντός της επιχείρησηςτραπέζι ή πακέτο – (π.χ. ζαχαροπλαστεία χωρίς παρασκευαστήριο).

Κατηγορία 4. Επιχειρήσεις που προετοιµάζουν και πωλούν soft ice cream.

[…]

 

Δείτε Αναλυτικά τον οδηγό εδώ