Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2017 για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Έπειτα από διαβουλεύσεις με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται σε υπηρεσίες που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται ειδικά κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

3) Με τις αποφάσεις της Επιτροπής 2009/564/ΕΚ και 2009/578/ΕΚ θεσπίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, για τις υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ και τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων, αντιστοίχως, που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

4) Για να αντικατοπτρίζονται καλύτερα τα κοινά στοιχεία των υπηρεσιών κατασκήνωσης/κάμπινγκ και των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων καθώς και για να επιτευχθούν συνέργειες από μια κοινή προσέγγιση για τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων και να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση των κριτηρίων, θεωρείται σκόπιμο να συγχωνευθούν οι δύο κατηγορίες προϊόντων σε μία κατηγορία προϊόντων με την ονομασία «τουριστικό κατάλυμα».

5) Τα αναθεωρημένα κριτήρια έχουν στόχο την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τη μείωση των απορριμμάτων και τη βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος. Λαμβανομένου υπόψη του κύκλου της καινοτομίας όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα αναθεωρημένα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν για έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

6) Ο κωδικός που αντιστοιχεί στην κατηγορία προϊόντων είναι αναπόσπαστο μέρος του αριθμού καταχώρισης οικολογικού σήματος της ΕΕ. Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να χορηγούν αριθμό καταχώρισης οικολογικού σήματος της ΕΕ στα τουριστικά καταλύματα που συμμορφώνονται με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί ένας κωδικός αριθμός για την εν λόγω ομάδα προϊόντων.

7) Συνεπώς, οι αποφάσεις 2009/564/ΕΚ και 2009/578/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν.

8) Θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους αιτούντες στα τουριστικά καταλύματα ή τις κατασκηνώσεις/κάμπινγκ των οποίων έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα της ΕΕ για υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ και για υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2009/564/ΕΚ και στην απόφαση 2009/578/ΕΚ, αντιστοίχως, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι αιτούντες θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τα οικολογικά κριτήρια που καθορίζονται στις αποφάσεις 2009/564/ΕΚ και 2009/578/ΕΚ για επαρκές χρονικό διάστημα.

9) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η κατηγορία προϊόντων «τουριστικά καταλύματα» περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων/κάμπινγκ, καθώς και των ακόλουθων βοηθητικών υπηρεσιών υπό τη διαχείριση του τουριστικού καταλύματος:

1) υπηρεσίες σίτισης·
2) εγκαταστάσεις αναψυχής και εκγύμνασης·
3) χώροι πρασίνου·
4) εγκαταστάσεις για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, όπως επαγγελματικές διασκέψεις, συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις κατάρτισης·
5) εγκαταστάσεις υγιεινής, εγκαταστάσεις πλυντηρίων και μαγειρεία ή υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται στους τουρίστες των κατασκηνώσεων/κάμπινγκ, τους ταξιδιώτες και τους ενοίκους για συλλογική χρήση.

2. Οι υπηρεσίες μεταφοράς και τα ταξίδια αναψυχής εξαιρούνται από την κατηγορία προϊόντων «τουριστικό κατάλυμα».

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων»: η παροχή, έναντι αμοιβής, καταλύματος διανυκτέρευσης σε δωμάτια, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα κρεβάτι, και των ιδιωτικών ή κοινόχρηστων εγκαταστάσεων υγιεινής, που παρέχονται σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους.

2) «υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ»: η παροχή, έναντι αμοιβής, χώρων εξοπλισμένων για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δομές: σκηνές, ρυμουλκούμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, κινητές κατοικίες, παραθεριστικές μονοκατοικίες (bungalows) και διαμερίσματα, καθώς και ιδιωτικών ή κοινόχρηστων εγκαταστάσεων υγιεινής, που παρέχονται σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους.

3) «υπηρεσίες σίτισης»: η παροχή υπηρεσιών πρωινού ή άλλων γευμάτων·

4) «εγκαταστάσεις αναψυχής και εκγύμνασης»: σάουνες, πισίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα ευεξίας στα οποία έχουν πρόσβαση οι πελάτες του καταλύματος ή πρόσωπα πλην των πελατών ή αμφότερες οι κατηγορίες·

5) «χώροι πρασίνου»: πάρκα, κήποι ή άλλοι εκτός των περιοχών οι οποίες είναι ανοικτές σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους.

Άρθρο 3

Για να λάβει οικολογικό σήμα της ΕΕ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα τουριστικό κατάλυμα ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «τουριστικά καταλύματα», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις, καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης:

α) συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο τμήμα A του παραρτήματος της παρούσας απόφασης·

β) συμμορφώνεται με επαρκή αριθμό κριτηρίων που καθορίζονται στο τμήμα B του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, για να συγκεντρώνει τους απαιτούμενους βαθμούς που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.

Άρθρο 4

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), η υπηρεσία τουριστικού καταλύματος συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 βαθμούς.

2. Το ελάχιστο σύνολο βαθμών που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυξάνεται ως εξής:

α) κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες σίτισης·

β) κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος θέτει στη διάθεση των πελατών χώρους πρασίνου·

γ) κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος παρέχει εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής ή 5 βαθμούς αν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής συνιστούν κέντρο ευεξίας στο οποίο έχουν πρόσβαση και πρόσωπα πλην των πελατών.

Άρθρο 5

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), η υπηρεσία κατασκήνωσης/κάμπινγκ συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 βαθμούς ή, αν παρέχονται συλλογικές υπηρεσίες, 24 βαθμούς.

2. Το ελάχιστο σύνολο βαθμών που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυξάνεται ως εξής:

α) κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης/του κάμπινγκ παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες σίτισης·

β) κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης/του κάμπινγκ θέτει στη διάθεση των πελατών χώρους πρασίνου·

γ) κατά 3 βαθμούς όταν η διαχείριση ή ο ιδιοκτήτης της κατασκήνωσης/του κάμπινγκ παρέχει εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής ή 5 βαθμούς αν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αναψυχής ή γυμναστικής συνιστούν κέντρο ευεξίας στο οποίο έχουν πρόσβαση και πρόσωπα πλην των πελατών.

Άρθρο 6

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «τουριστικά καταλύματα», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «τουριστικό κατάλυμα» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «051».

Άρθρο 8

Οι αποφάσεις 2009/564/ΕΚ και 2009/578/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 9

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στις ομάδες προϊόντων «υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων» ή «υπηρεσίες κατασκήνωσης/κάμπινγκ» οι οποίες έχουν υποβληθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης μπορούν να βασίζονται είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην απόφαση 2009/578/ΕΚ ή στην απόφαση 2009/564/ΕΚ είτε στα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Οι άδειες οικολογικού σήματος της ΕΕ που απονέμονται σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2009/564/ΕΚ και της απόφασης 2009/578/ΕΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 20 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA
Μέλος της Επιτροπής

 

Δείτε την Απόφαση τη ΕΕ εδώ