Εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας για το θεσμό του εγκεκριμένου εμπόρου νωπών οπωροκηπευτικών

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση λεπτομερειών για την εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με το θεσμό του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών

ΣΧΕΤ. :
α. Η με Α.Π. 2533/63997/29.5.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1380/Β/06-06-2013) των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β. Η με Α.Π. 4453/116157/27.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ-Η32) εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Στο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών και της απορρέουσας απαλλαγής υποχρέωσής τους από κάθε υποβολή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου κατά την εξαγωγή νωπών οπωροκηπευτικών (Καν. (ΕΕ) 543/2011), σας κοινοποιούμε συνημμένα Πίνακα (Συνημμένο 3) με τις Αποφάσεις εγκρίσεων υπαγωγής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

Σημειώνεται ότι, ο αριθμός μητρώου ΜΕΝΟ των εγκεκριμένων εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών, δηλώνεται – αντί Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου – στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής, με τη χρήση του κωδικού πιστοποιητικού Ν002, ενώ ως σχετικό υποστηρικτικό έγγραφο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ICISnet η από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΑΑΤ εκδοθείσα Απόφαση (ανανέωσης) έγκρισης υπαγωγής στο ΜΕΝΟ. Υπενθυμίζουμε δε, ότι η δήλωση στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής των πιστοποιητικών / αδειών / εγκρίσεων που σχετίζονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς (εν προκειμένω του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, της Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου ή του αριθμού μητρώου ΜΕΝΟ), καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω υποστηρικτικών εγγράφων, είναι υποχρεωτική, βάσει της με Α.Π. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015/11.2.2015 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΦΩΚΗ-9ΛΚ).

Για διευκόλυνσή σας, σας υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το θεσμό του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Ως έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του νωπά οπωροκηπευτικά που υπόκεινται σε προδιαγραφές εμπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι έμποροι νωπών οπωροκηπευτικών, οι οποίοι τυποποιούν και συσκευάζουν με σκοπό να εξάγουν προς τρίτες χώρες ή/και να αποστείλουν προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωπά οπωροκηπευτικά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς του εγκεκριμένου εμπόρου.

(β) Ως εγκεκριμένος έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών νοείται ο έμπορος νωπών οπωροκηπευτικών ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 4 της με αρ. πρωτ. 2533/63997/29.5.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1380/Β/06-06-2013), παρέχει εγγυήσεις συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας, διενεργεί αυτοέλεγχο, χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη σήμανση της κάθε συσκευασίας και του έχει χορηγηθεί η σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή.

(γ) Ως νωπά οπωροκηπευτικά νοούνται τα οπωροκηπευτικά για τα οποία ισχύουν οι γενικές ή ειδικές προδιαγραφές εμπορίας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, ή/και αναφέρονται στο έντυπο της αναγγελίας στη «Βάση δεδομένων των συναλλασσομένων», εφαρμογή Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) στην οποία καταχωρούνται όλοι όσοι συμμετέχουν στην εμπορία νωπών οπωροκηπευτικών.

(δ) Αναγγελία νοείται το έντυπο αναγγελίας της προαναφερθείσας εφαρμογής ΜΕΝΟ.

(ε) Ο αριθμός μητρώου του εγκεκριμένου εμπόρου αποτελείται από:

• τα δύο αρχικά γράμματα της χώρας (π.χ. GR για την Ελλάδα),

• τον μοναδικό, σε εθνικό επίπεδο, τετραψήφιο αύξοντα αριθμό του εγκεκριμένου εμπόρου (π.χ. 0034),

• τον αριθμό της περιφέρειας με λατινικούς αριθμούς (π.χ. Ι) και

• τα τρία γράμματα της περιφερειακής ενότητας με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. KOR).

Για παράδειγμα, ο αριθμός μητρώου GR0034/I/KOR αντιστοιχεί στον εγκεκριμένο έμπορο με αύξοντα αριθμό εγγραφής στο μητρώο 0034, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η έγκριση που λαμβάνει ο έμπορος οπωροκηπευτικών έχει τριετή διάρκεια και ανανεώνεται στην λήξη της τριετίας μετά από αίτηση του εμπόρου. Ο εγκεκριμένος έμπορος δύναται να κάνει χρήση του Αριθμού Μητρώου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011, στην σήμανση της κάθε συσκευασίας κατά τα στάδια της Εξαγωγής/Αποστολής μόνο νια τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης και μόνο για τα προϊόντα των γραμμών παραγωγής των εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί. Για τρία χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης και μόνο για τα προς εξαγωγή/αποστολή προϊόντα των γραμμών παραγωγής των εγκαταστάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί, απαλλάσσεται από κάθε συνοδεία Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του Καν. (ΕΕ) 543/2011 ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου της με αριθ. 4451/116103/27.9.2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, και ειδικότερα στοιχεία αποφάσεων εγκρίσεων, μπορείτε να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) http://www.minagric.gr/ ακολουθώντας τη διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας > Γεωργία > Οπωροκηπευτικά > Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά.

Τέλος και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 543/2011, σας υπενθυμίζουμε ότι η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή νωπών οπωροκηπευτικών προϋποθέτει την έκδοση και επίδειξη (ηλεκτρονική υποβολή) στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου, εκδοθέντων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η ύπαρξη φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού, το οποίο εκδίδεται από τη Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής και αφορά σε ελέγχους φυτοϋγείας, δεν υποκαθιστά / ακυρώνει την υποχρέωση διενέργειας του ποιοτικού ελέγχου των ΔΑΟΚ και την έκδοση από αυτές των προαναφερθέντων πιστοποιητικών / βεβαιώσεων στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Μόνες εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση αποτελούν οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών που πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών, οι εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών από τις τρίτες χώρες που παρατίθενται στο Παράρτημα IV του Καν. (ΕΕ) 543/2011 (και για τα είδη που αναφέρονται σε αυτό), καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών κάτω των 500 κιλών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ