Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4328/2015 [Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις (Α΄ 51)»].

2. Το άρθρο 90,του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξη και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72561/08-07-2016 εγκύκλιο της υπηρεσίας.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 217908/31803/02-09-2016 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη και το υπ’ αριθμ. 101193/30-09-2016 έγγραφο της υπηρεσίας.

9. Την παρ.5, του άρθρου 3, της αριθμ. 74532/2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2031) και την εγκύκλιο 61 (αριθμ. 74894/30-12-2010) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10. Το γεγονός ότι παρεσχέθη εκ νέου η δυνατότητα για διακανονισμό των οφειλών των ενδιαφερομένων, η παράταση αξιολόγησης διευκολύνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών προκειμένου να προβούν σε ανανέωση των επαγγελματικών τους αδειών.

11. Η σχετική παράταση για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, κρίνεται απαραίτητη μετά από αιτήματα Δήμων και Περιφερειών για ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου για να μην τεθούν σε δυσχερή θέση οι ενδιαφερόμενοι. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, που οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβεί στην τήρηση των προθεσμιών ενημέρωσης για την έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών ανανέωσης, όπως ορίζεται στην παρ.2, του άρθρου 39, του ν.4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει, ήτοι δύο (2) μήνες πριν την λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-03-2017 (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί). Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν έως την 31η-01-2017, στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014, όπως ισχύει.

2) Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-03-2017. Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 121/24.01.2017).

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

Δείτε την Υπ.Αποφ. εδώ