Αριθμ. 7264/ 2017 Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β’ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014,όπως ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την Α2-797/29.8.2014 (Β’ 2398) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια».
2. Το άρθρο 90, του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
3. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’ 185).
4. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις».
7. Την παρ. 6, του άρθρου 33, του ν. 4264/2014.
8. Το γεγονός ότι οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, είχαν ως συνεπακόλουθο και τη σημαντική μείωση των προσόδων των πωλητών υπαιθρίου εμπορίου, απαιτεί αναλογική αναπροσαρμογή των προστίμων. Συνεπώς, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός των ποσών των διοικητικών κυρώσεων , οι οποίες επιβάλλεται να υπακούουν στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες στην αγορά και στην οικονομία της χώρας διατηρώντας παράλληλα την αποτρεπτική τους ισχύ.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Το άρθρο 4 της Α2-797/29.8.2014 (Β’ 2398) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια» αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1, του άρθρου 32, του ν. 4264/2014, όπως αυτά έχουν αναπροσαρμοστεί με το άρθρο 4 της Α2-797/29.8.2014 (Β’ 2398) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

Παράβαση  /  Κύρωση

 1. ‘Ελλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές…2.500 ευρώ
 2. Έλλειψη άδειας σε Υπαίθριο Εμπόριο (Πλανόδιο και Στάσιμο)…1.500 ευρώ
 3. Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο ή Στάσιμο Εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα…200 ευρώ
 4. Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο…100 ευρώ
 5. Δραστηριοποίηση χωρίς ανανεωμένη άδεια…500 ευρώ
 6. Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου...500 ευρώ
 7. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα…300 ευρώ
 8. Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου΄…800 ευρώ
 9. Άρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου…200 ευρώ
 10. Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας… 500 ευρώ
 11. Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού-επαγγελματία… 400 ευρώ
 12. Αναληθής σήμανση παραγωγού-επαγγελματία… 1.000 ευρώ
 13. Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς …1.000 ευρώ ανά προϊόν
 14. Μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμήςπώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος…Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5α και β της αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/ 31-07-2014) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει.
 15. Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό …2.000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της  άδειας για ένα έτος
2. Ως προς τις λοιπές παραβάσεις που δεν ορίζονται στη παράγραφο 1, του άρθρου 32, του ν. 4264/2014, με απόφαση της αρχής που χορηγεί την συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό(100) έως χίλια (1000) ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δείτε την Υπ.Αποφ εδώ