Τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10).

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας  υπ’  όψιν:
1. Τις διατάξεις:
[…]
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β’ 10) ύστερα από τις  διαπιστωθείσες, κατά την εφαρμογή της, δυσχέρειες ως επίσης την ανάγκη συμπλήρωσης αυτής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν  προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10) ως εξής:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Όπου στο Παράρτημα γίνεται αναφορά σε ελάχιστα εμβαδά οι αποκλίσεις δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2%».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού των επιχειρήσεων ξενοδοχείων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 διέθεταν Ε.Σ.Λ. ή διαθέτουν εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.δ. 43/2002 (Α’ 43) χωρίς να διαθέτουν εστιατόριο ή αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού, θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια με α/α 7.1 και 7.3 του Παραρτήματος της παρούσας και λαμβάνουν 500 μόρια».
3. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:«Σε κτίρια τα οποία στο παρελθόν διέθεταν Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου και έχουν διατηρήσει την τουριστική χρήση, στο ισόγειο των οποίων λειτουργούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανεξάρτητη είσοδο, τα οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, επιτρέπεται η έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
4. Το κριτήριο με α/α 1.8 του πίνακα «1. ΚΤΙΡΙΟ» του παραρτήματος του άρθρου 7 αντικαθίσταται και από το κριτήριο με α/α 1.10 απαλείφεται η παρατήρηση, ως εξής:
[…]
5. Τα κριτήρια με α/α   2.4,  2.5,  2.6,  2.7,  2.9,  2.10,  2.11,  2.13  και   2.16  του πίνακα   «2.ΥΠΟΔΟΧΗ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ» του παραρτήματος του άρθρου 7  συμπληρώνονται ως εξής:
[…]
6. Το κριτήριο με α/α   3.4  του πίνακα «3.  ΔΩΜΑΤΙΑ  – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» του παραρτήματος του άρθρου  7 , τροποποιείται, ως εξής:
[…]
7. Τα κριτήρια με  α/α  4.5,  4.6,  4.27 και  4.39 του πίνακα « 4.ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ » του παραρτήματος του άρθρου  7, αντικαθίστανται ως εξής :
[…]
8. Προστίθεται στον πίνακα  «6.ΛΟΥΤΡΟ » του παραρτήματος του άρθρου  7 κριτήριο με α/α 6.1.α και αναριθμείται το κριτήριο με α/α  6.1 σε κριτήριο με α/α  6.1.β, ως επίσης συμπληρώνεται το κριτήριο με α/α 6.9, ως εξής :
[…]
9. Τα κριτήρια με α/α 7.1 και  7.4 του πίνακα  « 7 ΕΣΤΙΑΣΗ » του παραρτήματος του άρθρου 7 αντικαθίστανται, ως εξής:
[…]
10. Τα κριτήρια με α/α   8.2,  8.8,  8.9  και  8.11 του πίνακα «8.ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  – ΑΘΛΗΣΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ » του άρθρου 7 αναδιατυπώνονται και συμπληρώνονται ως εξής : […]
11. Τα κριτήρια με α/α 9.1, 9.5 και  9.8 του πίνακα   «9.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος του άρθρου  7 συμπληρώνονται, ως εξής :
[…]
12. Τα κριτήριο με α/α  10.4,  10.5 και   10.6 του πίνακα « 10.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ »του Παραρτήματος του άρθρου  7 τροποποιούνται, ως εξής :
[…]

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. υπ’ αρ. 216/08.01.2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Δείτε αναλυτικά την Υπ.Απόφαση εδώ