Εγκύκλιος Γ1/Γ.Π. οικ. 93041 Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Σχετ.

1) Οι υπ΄αρ. 178/02, 852/04 & 882/04 Κανονισμοί της Ε.Ε.
[…]
15 ) Το Π.Δ. 106/2014 ‘’ Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας ( ΦΕΚ 173/Α/) όπως ισχύει.

Το Υπουργείο Υγείας, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και της γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων, κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να υπενθυμίσει την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των υγειονομικών
ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη υγειονομική νομοθεσία.

Επισημαίνεται η βαρύτητα η οποία πρέπει να δίδεται α) στον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα στον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων καθώς και β) στην εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής.

Οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται:

 •  με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν ιδιαίτερα την αποφυγή κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.
 • με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευθεί και διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται η ανάγκη ελέγχου στους εξής τομείς:
Α.

1. Σε όλα τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών, στις παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας,
νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, προϊόντων σοκολάτας, παγωτού κ.λ.π.
2. Στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων.
3. Στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, στις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών όπως οι υπεραγορές τροφίμων, τα cash carry, οι αποθήκες χονδρικού εμπορίου, στα κρεοπωλεία, στα παντοπωλεία, στα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, στις κάβες ξηρών καρπών, στα αρτοποιεία, στα πρατήρια άρτου λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών κ.λ.π
4. Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες παρασκευάζουν, ή προσφέρουν τρόφιμακαι ποτά όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες,ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, κ.λ.π
5. Στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και ποτών (logistics providers),oι οποίες λόγω των ημερών δέχονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων προς αποθήκευση.
6. Στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν ειδικά αυτοκίνητα πώλησης προϊόντων.
7. Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες ιδρύονται και λειτουργούν σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους, ή εντός εκθεσιακών κέντρων οι οποίες διακρίνονται σε :

 • επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά και είναι μόνιμα εγκατεστημένες εντός των εκθεσιακών κέντρων οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις αδειοδότησης της ΚΥΑ 31600/2013 & της Υγ. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 96967/2012 και
 • επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε προσωρινούς χώρους, όπου γίνεται έκθεση και προσφορά τροφίμων και ποτών οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του νόμου 4264/2014. Για τις εν λόγω δραστηριότητες, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά στα πλαίσια διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει οι διοργανωτές των εκθέσεων –εκδηλώσεων κ.λ.π να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε αυτές, για την απόκτηση βεβαίωσηςκαταλληλότητας, του προσωρινού χώρου, όπου θα γίνεται η έκθεση και πώληση των  προϊόντων τους.Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της Υγειον. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π. 96967/2012 & του Ε.Κ. 852/2004.

8. Σε όλους τους αυτόματους πωλητές και ειδικά σε αυτούς που πωλούν θερμικά επεξεργασμένο γάλα, πίτσα, παγωτό κ.α. και γενικότερα ευαλλοίωτα προϊόντα.
9. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως κομμωτήρια,εργαστήρια περιποίησης χεριών και ποδιών κ.λ.π..
10. Στα νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές, θεραπευτήρια, οίκους ευγηρίας κ.λ.π και ειδικά στα μαγειρεία, στα κυλικεία, χώρους υγιεινής αυτών και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
11. Στους χώρους παραμονής και σίτισης αστέγων και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών
12. Στις εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών τρένων,αεροδρομίων και λιμανιών, καθώς και στα κάθε είδους μέσα μαζικής μεταφοράς.
13. Στα Δημόσια θεάματα (θέατρα, συναυλιακούς χώρους κ.λ.π).
14. Στις επιχειρήσεις αναψυχής όπως Κέντρα Διασκέδασης, χώρους εκδηλώσεων στεγασμένους και υπαίθριους με μουσική ή όχι , στους οποίους υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ηχορύπανσης.

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και αφού προηγηθεί η απαιτούμενη συνεννόηση με τα εργαστήρια, με τα οποία η υπηρεσία σας συνεργάζεται (Κ.Ε.Δ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ, περιφ. Εργαστήρια του ΕΦΕΤ, εργαστήρια ιατρικών σχολών κ.λ.π), να διενεργούνται δειγματοληψίες τροφίμων και ποτών, με σκοπό τον μικροβιολογικό έλεγχο αυτών.

Β.

Στα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού (πηγή, γραμμή παραγωγής, αποθήκευση), όσο και στους χώρους εμπορίας αυτών, με ελέγχους και δειγματοληψίες, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων.

Γ.

Στα τουριστικά καταλύματα όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, με ιδιαίτερη προσοχή:

 • στον έλεγχο της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος, ώστε να
  ροστατεύεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα
 • στη λειτουργία των υδρευτικών συστημάτων και των δεξαμενών αποθήκευσης
  πόσιμου νερού, τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς
 • στην ποιότητα νερών του υδραυλικού συστήματος των κλιματιστικών μηχανημάτων τους για τη διασφάλιση ποιότητας νερού απαλλαγμένου λεγεωνέλας. Για το ανωτέρω θέμα, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη πιστής εφαρμογής της ΔΥΓ2/οικ70777/12-7-12 εγκυκλίου μας για «Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων»
 • στη διαχείριση στερεών αποβλήτων (αστικών, επικίνδυνων και λοιπών) ως προς
  τις διαδικασίες συλλογής και διάθεσης αυτών. Τονίζεται ότι απαιτείται λήψη μέτρων για την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (π.χ. στους δρόμους κ.λ.π) σε συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α.
 • Στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την προβλεπόμενη από την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη άδεια. Θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση βιβλίων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και γενικά η τήρηση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας τους. Για την παρακολούθηση της αποδοτικής λειτουργίας τους απαιτούνται συνεχείς υγειονομικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι.

Δ.

Τέλος τονίζεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.
Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.
Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Δε’ιυε την Εγκ’υκλιο εδώ