Υπ. Υγείας Εγκύκλιος Γ1(δ)/ Γ.Π. οικ88061: Ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά νερά στο εμπόριο

ΘΕΜΑ: Ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά νερά στο εμπόριο

Σχετ.:

α)Το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Υ2/οικ.329/98 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998)
β) Η ΚΥΑ 56591/9.6.04 (ΦΕΚ 887/Β/15.6.04) «Καθορισμός του καταλόγου των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών….»
γ) Η ΔΥΓ2/ΓΠοικ.66825/13.5.2008 εγκύκλιος μας με θέμα «Επισήμανση φυσικών μεταλλικών νερών»
δ) Η ΔΥΓ2/Γ.Π.87194/28.7.2009 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Επισήμανση εμφιαλωμένων νερών

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ.1.1. του άρθρου 7
του (α) σχετ.: Η ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά νερά είναι:
I. «Φυσικό μεταλλικό νερό»,
ή,
αν πρόκειται για φυσικό μεταλλικό νερό αεριούχο, όπως καθορίζεται στο τμήμα ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι ου (α) σχετ. κατά περίπτωση :
ΙΙ. «Φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο».                                                                             (Η ονομασία αυτή δηλώνει ένα νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα προερχόμενο από την πηγή, μετά ενδεχόμενο καθαρισμό με καθίζηση και εμφιάλωση, είναι η ίδια με εκείνη κατά την ανάβλυση αφού ληφθεί υπόψη η εκ νέου εις πίεση ποσότητας, αερίου, που προέρχεται από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ποσοτικά ισοδύναμης προς το αέριο που έφυγε κατά τις διαδικασίες αυτές και με την επιφύλαξη των παραδεκτών τεχνικών ανοχών)
III. «Φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο της πηγής».
(Η ονομασία αυτή δηλώνει ένα νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα προερχόμενο από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα, μετά ενδεχόμενο καθαρισμό με καθίζηση, είναι μεγαλύτερη από εκείνη που διαπιστώνεται κατά την ανάβλυση).
ΙV. «Φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα».
(Η ονομασία αυτή δηλώνει νερό, στο οποίο έχει προστεθεί διοξείδιο του άνθρακα προελεύσεως άλλης από εκείνη του υδροφόρου ορίζοντα, από τον οποίο προέρχεται το νερό).

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο φέρουν ονομασία διαφορετική από τις ως ανωτέρω προβλεπόμενες (πχ ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, αντί των ορθών σύμφωνα με τα σημεία I,II,III και IV του παρόντος) παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ώστε τα φυσικά μεταλλικά νερά να φέρουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ονομασία κυκλοφορίας.

Επιπλέον παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Δείτε την Υπ.Αποφ onomasies-emf-neron-88061-161134595146