Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων κρέατος, προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, καθώς και νωπού κρέατος κατοικίδιων μονόπλων που καθορίζονται στις αποφάσεις 2000/572/ΕΚ και 2007/777/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2010, όσον αφορά τις απαιτήσεις δημόσιας υγείας για τα κατάλοιπα. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη:
[…]

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
[…]

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης 2000/572/ΕΚ
Το παράρτημα II της απόφασης 2000/572/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της απόφασης 2007/777/ΕΚ
Το παράρτημα III της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010
Το μέρος 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2017, εξακολουθεί να επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση αποστολών παρασκευασμάτων κρέατος που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό για τα παρασκευάσματα κρέατος, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα II της απόφασης 2000/572/ΕΚ πριν από τις τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί το αργότερο την 28η Φεβρουαρίου 2017.
2. Για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2017, εξακολουθεί να επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση αποστολών προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό για τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα επεξεργασμένα προϊόντα, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα III της απόφασης 2007/777/ΕΚ πριν από τις τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί το αργότερο την 28η Φεβρουαρίου 2017.
3. Για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Μαρτίου 2017 εξακολουθεί να επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση αποστολών νωπού κρέατος ιπποειδών που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίες συνοδεύονται από πιστοποιητικό EQU που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 πριν από τις τροποποιήσεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί το αργότερο την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 280/18.10.2016).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα II της απόφασης 2000/572/ΕΚ, στο υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για τα παρασκευάσματα κρέατος που προορίζονται για αποστολή από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βεβαίωση δημόσιας υγείας στο μέρος II προστίθεται το ακόλουθο σημείο ΙΙ.1.10:

«(2) [II.1.10. εάν περιέχουν υλικά από οικόσιτα μόνοπλα, το νωπό κρέας που χρησιμοποιείται στην παρασκευή των παρασκευασμάτων κρέατος:

είτε (2) [προέρχεται από οικόσιτα μόνοπλα τα οποία, αμέσως πριν τη σφαγή, είχαν παραμείνει επί έξι τουλάχιστον μήνες ή από τη γέννησή τους, εάν εσφάγησαν σε ηλικία μικρότερη των έξι μηνών, ή από την εισαγωγή τους ως ιπποειδών για παραγωγή τροφίμων από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είχαν εισαχθεί λιγότερο από έξι μήνες πριν από τη σφαγή, σε τρίτη χώρα:

α) στην οποία η χορήγηση στα οικόσιτα μόνοπλα:

i) θυρεοστατικών ουσιών, στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων, αλάτων και εστέρων τους, οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της απαγορεύεται·

ii) άλλων ουσιών με οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση, καθώς και β-ανταγωνιστών επιτρέπεται μόνον για:

– θεραπευτική αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 96/22/ΕΚ, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, ή

– ζωοτεχνική αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 96/22/ΕΚ, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας· και

β) η οποία είχε, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν από τη σφαγή των ζώων, σχέδιο για την παρακολούθηση των ομάδων καταλοίπων και ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 96/23/ΕΚ η οποία καλύπτει τα ιπποειδή που έχουν γεννηθεί και εισαχθεί στην τρίτη χώρα, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 96/23/ΕΚ·]]

και/ή (2) [έχει εισαχθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.]]».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα III της απόφασης 2007/777/ΕΚ, στο υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα που προορίζονται για αποστολή από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη βεβαίωση δημόσιας υγείας στο μέρος II προστίθεται το ακόλουθο σημείο ΙΙ.2.10:

«(2) II.2.10. εάν περιέχουν υλικά προερχόμενα από οικόσιτα ιπποειδή, το νωπό κρέας, τα στομάχια, οι ουροδόχοι κύστεις ή τα έντερα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των προϊόντων με βάση το κρέας και/ή τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα

(2) είτε [προέρχονται από οικόσιτα ιπποειδή τα οποία, αμέσως πριν τη σφαγή, είχαν παραμείνει επί έξι τουλάχιστον μήνες ή από τη γέννησή τους, εάν εσφάγησαν σε ηλικία μικρότερη των έξι μηνών, ή από την εισαγωγή τους ως ιπποειδών για παραγωγή τροφίμων από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είχαν εισαχθεί λιγότερο από έξι μήνες πριν από τη σφαγή, σε τρίτη χώρα:

α) στην οποία η χορήγηση στα οικόσιτα ιπποειδή:

i) θυρεοστατικών ουσιών, στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων, αλάτων και εστέρων τους, οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της απαγορεύεται·

ii) άλλων ουσιών με οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση, καθώς και β-ανταγωνιστών επιτρέπεται μόνον για:

– θεραπευτική αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 96/22/ΕΚ, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, ή

– ζωοτεχνική αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 96/22/ΕΚ, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας· και

β) η οποία είχε, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν από τη σφαγή των ζώων, σχέδιο για την παρακολούθηση των ομάδων καταλοίπων και ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 96/23/ΕΚ η οποία καλύπτει τα ιπποειδή που έχουν γεννηθεί και εισαχθεί στην τρίτη χώρα, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 96/23/ΕΚ.]

(2) και/ή [έχει/έχουν εισαχθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.]».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο μέρος 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, στο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού «EQU» για το νωπό κρέας, εξαιρουμένου του κιμά, κατοικίδιων μονόπλων (Equus caballus, Equus asinus και των διασταυρώσεών τους), το σημείο II.1.7 της βεβαίωσης δημόσιας υγείας στο μέρους II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«II.1.7. το κρέας προέρχεται από οικόσιτα μόνοπλα τα οποία, αμέσως πριν τη σφαγή, είχαν παραμείνει επί έξι τουλάχιστον μήνες, ή από τη γέννησή τους, εάν εσφάγησαν σε ηλικία μικρότερη των έξι μηνών, ή από την εισαγωγή τους ως ιπποειδών για παραγωγή τροφίμων από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είχαν εισαχθεί λιγότερο από έξι μήνες πριν από τη σφαγή, σε τρίτη χώρα:

α) στην οποία η χορήγηση στα οικόσιτα μόνοπλα:

i) θυρεοστατικών ουσιών, στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων, αλάτων και εστέρων τους, οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της απαγορεύεται·

ii) άλλων ουσιών με οιστρογόνο, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση, καθώς και β-ανταγωνιστών επιτρέπεται μόνον για:

– θεραπευτική αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 96/22/ΕΚ, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας ή

– ζωοτεχνική αγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 96/22/ΕΚ, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας· και

β) η οποία είχε, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν από τη σφαγή των ζώων, σχέδιο για την παρακολούθηση των ομάδων καταλοίπων και ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 96/23/ΕΚ η οποία καλύπτει τα ιπποειδή που έχουν γεννηθεί και εισαχθεί στην τρίτη χώρα, το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 96/23/ΕΚ·».

 

 

 

Δείτ τον Κανονισμό της ΕΕ εδώ