Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2016 – ΦΕΚ 3039/Β/22-9-201 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Κατάργηση της υπ΄ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 80β ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κατάργηση της υπ΄ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 80β«Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον ΚΤΠ, σε εναρμόνιση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 314/1.12.2015) «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Έχοντας υπόψη:

1. Τo υπ’ αριθ. οικ. 30/003/000/2591/12-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους
[…]
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 82/2016 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2016, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την «Κατάργηση της υπ΄ αριθ. 1901/1985 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80  «Είδη γάλακτος» του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 80β «Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον ΚΤΠ, σε εναρμόνιση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 314/1.12.2015) «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου»” ως εξής:

1. Καταργείται η υπ’ αριθμ. 1901/85 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986).

2. Διαγράφονται οι παράγραφοι 19, 20, 21 και 22 του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του ΚΤΠ.

3. Μετά το άρθρο 80α, προστίθεται άρθρο 80β «Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον ΚΤΠ, ως εξής:

«Άρθρο 80β

Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και στα μείγματά τους.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «βρώσιμη όξινη καζεΐνη»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα.

β) «βρώσιμη καζεΐνη πυτιάς»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται με διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση του όξινου καθιζάνοντος πήγματος του αποβουτυρωμένου γάλακτος και/ή άλλων προϊόντων που λαμβάνονται από το γάλα το πήγμα λαμβάνεται μέσω της αντίδρασης της πυτιάς ή άλλων πηκτικών ενζύμων.

γ) «βρώσιμο καζεϊνικό άλας»: προϊόν γάλακτος που λαμβάνεται από την αντίδραση βρώσιμης καζεΐνης ή τυροπήγματος βρώσιμης καζεΐνης με παράγοντες εξουδετέρωσης, της οποίας έπεται ξήρανση.

3.
α) Τα προϊόντα γάλακτος που ορίζονται στην παράγραφο 2 διατίθενται στην αγορά, υπό τις οριζόμενες σε αυτήν ονομασίες, μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους κανόνες του παρόντος άρθρου και στα πρότυπα που ορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ, και

β) οι καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα I ενότητα Ι στοιχεία β) και γ), στο παράρτημα I ενότητα ΙΙ στοιχεία β) και γ) ή στο παράρτημα II στοιχεία β) και γ) δεν χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων και, όταν διατίθενται νομίμως στην αγορά για άλλους σκοπούς, ονομάζονται και επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε να μην παραπλανάται ο αγοραστής όσον αφορά τη φύση, την ποιότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται.

4)
α) Οι ακόλουθες ενδείξεις επισημαίνονται στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες των προϊόντων γάλακτος που ορίζονται στην παράγραφο 2 και είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες:

αα) η ονομασία του προϊόντος γάλακτος όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α),

β) και γ) μαζί με ένδειξη, στην περίπτωση των βρώσιμων καζεϊνικών αλάτων, του ή των κατιόντων όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II στοιχείο δ).

αβ) στην περίπτωση προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως μείγματα:

i) η ένδειξη «μείγμα…» ακολουθούμενη από τις ονομασίες των διαφόρων προϊόντων που συνθέτουν το μείγμα, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας κατά βάρος.

ii) στην περίπτωση των βρώσιμων καζεϊνικών αλάτων, ένδειξη του ή των κατιόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II στοιχείο δ).

iii) η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όταν πρόκειται για μείγματα που περιέχουν βρώσιμα καζεϊνικά άλατα.

αγ) η καθαρή ποσότητα των προϊόντων, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα ή γραμμάρια.

αδ) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του οποίου ή της επιχείρησης του οποίου διατίθεται στην αγορά το προϊόν ή, εφόσον ο εν λόγω υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, του εισαγωγέα στην αγορά της Ένωσης.

αε) το όνομα της χώρας καταγωγής όταν πρόκειται για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

αστ) ο κωδικός αναγνώρισης της παρτίδας των προϊόντων ή η ημερομηνία παραγωγής.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο iii) και στο πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), δ) και ε) δύνανται να αναγράφονται μόνο σε συνοδευτικό έγγραφο.

β. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο α της παρούσας παραγράφου πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων με άλλα μέσα. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να αναγράφονται σε πολλές γλώσσες.

γ. Όταν τα προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 2 υπερβαίνουν την ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος που καθορίζεται στο παράρτημα I ενότητα Ι σημείο 2 στοιχείο α) και στο παράρτημα I ενότητα ΙΙ σημείο 2 στοιχείο α) ή σε καζεΐνη γάλακτος σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 2 στοιχείο α), το γεγονός αυτό μπορεί, με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, να σημειώνεται κατάλληλα στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες των προϊόντων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΚΑΖΕΪΝΕΣ

Ι. ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΟΞΙΝΕΣ ΚΑΖΕΪΝΕΣ

α) Ουσιώδεις παράγοντες της σύνθεσης

1. Μέγιστη υγρασία    12 % κατά βάρος

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού 90 % κατά βάρος από την οποία ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνες 95 % κατά βάρος

3. Μέγιστη περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος 2,0 % κατά βάρος

4. Μέγιστη τιτλοδοτούμενη οξύτητα, εκφραζόμενη σε ml δεκατοκανονικού διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου ανά g 0,27

5. Μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα (στην οποία περιλαμβάνεται και το Ρ2Ο5 2,5 % κατά βάρος

6. Μέγιστη περιεκτικότητα σε άνυδρη λακτόζη 1 % κατά βάρος

7. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ίζημα (καμένα σωματίδια 22,5 mg σε 25 g

β) Ουσίες που επιμολύνουν Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,75 mg/kg

γ) Ξένες προσμείξεις

Ξένες ύλες (όπως σωματίδια ξύλου, μετάλλου, τρίχες ή τμήματα εντόμων μηδέν σε 25g

δ) Τεχνολογικά βοηθήματα, βακτηριακές καλλιέργειες και επιτρεπόμενα συστατικά

1. οξέα: γαλακτικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, θειικό οξύ, κιτρικό οξύ, οξικό οξύ, ορθοφωσφορικό οξύ

2. βακτηριακές καλλιέργειες που παράγουν γαλακτικό οξύ

3. ορός γάλακτος

ε) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

1. Οσμή: Απουσία ξένων οσμών

2. Όψη: Χρώμα μεταξύ του λευκού και του υπόλευκου το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει συσσωματώματα που ανθίστανται σε ελαφρά πίεση

II. ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΚΑΖΕΪΝΕΣ ΠΥΤΙΑΣ

α) Ουσιώδεις παράγοντες της σύνθεσης

1. Μέγιστη υγρασία12 % κατά βάρος

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού 84 % κατά βάρος από την οποία ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνες 95 % κατά βάρος

3. Μέγιστη περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος 2 % κατά βάρος

4. Μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα (στην οποία περιλαμβάνεται και το Ρ2Ο5 7,50 % κατά βάρος

5. Μέγιστη περιεκτικότητα σε άνυδρη λακτόζη 1 % κατά βάρος

6. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ίζημα (καμένα σωματίδια) 15 mg σε 25 g

β) Ουσίες που επιμολύνουν Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο&nbsp 0,75 mg/kg

γ) Ξένες προσμείξει
Ξένες ύλες (όπως σωματίδια ξύλου, μετάλλου, τρίχες ή τμήματα εντόμων μηδέν σε 25g

δ) Τεχνολογικά βοηθήματα

– πυτιά που πληροί τις απαιτήσεις του καν. (ΕΚ) αριθ. 1332/2008

– άλλα ένζυμα που προκαλούν πήξη του γάλακτος τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008

ε) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

1. Οσμή: Απουσία ξένων οσμών

2. Όψη: Χρώμα μεταξύ του λευκού και του υπόλευκου το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει συσσωματώματα που ανθίστανται σε ελαφρά πίεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΖΕΪΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΖΕΪΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

α) Ουσιώδεις παράγοντες της σύνθεσης

1. Μέγιστη υγρασία 8 % κατά βάρος

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού 88 % κατά βάρος από την οποία ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνες 95 % κατά βάρος

3. Μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος 2,0 % κατά βάρος

4. Μέγιστη περιεκτικότητα σε άνυδρη λακτόζη 1,0 % κατά βάρος

5. ρΗ 6,0 έως 8,0

6. Μέγιστη περιεκτικότητα σε ίζημα (καμένα σωματίδια) 22,5 mg σε 25 g

β) Ουσίες που επιμολύνουν

Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,75 mg/kg

γ) Ξένες προσμείξεις

Ξένες ύλες (όπως σωματίδια ξύλου, μετάλλου, τρίχες ή τμήματα εντόμων μηδέν σε 25g

δ) Πρόσθετα τροφίμων

(παράγοντες εξουδετέρωσης και ρυθμιστικά διαλύματα)

Υδροξείδια Νατρίου

Ανθρακικά άλατα Καλίου

Φωσφορικά άλατα του Ασβεστίου

Κιτρικά άλατα Αμμωνίου

Μαγνησίου

ε) Χαρακτηριστικά

1. Οσμή: Πολύ ελαφρά ξένα αρώματα και οσμές

2. Όψη: Χρώμα μεταξύ του λευκού και του υπόλευκου το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει συσσωματώματα που ανθίστανται σε ελαφρά πίεση

3. Διαλυτότητα: Σχεδόν τελείως διαλυτά στο αποσταγμένο νερό, εκτός από το καζεϊνικό άλας του ασβεστίου».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Τα μέλη:

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

 

 

 

 

Δείτε την Υπ.Απόφαση εδώ