Θέσπιση Εθνικών Εφαρμοστικών Μέτρων για την παροχή πληροφοριών που αφορούν την παρουσία αλλεργιογόνων συστατικών σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011

Απόσπασμα πρακτικού 12/15-09-2016

Θέμα Θέσπιση Εθνικών Εφαρμοστικών Μέτρων για την παροχή πληροφοριών που αφορούν την παρουσία αλλεργιογόνων συστατικών σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011

Το Δ.Σ μετά την με αρ. πρωτ. 12604/13-09-2016 εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., τη σχετική με το θέμα νομοθεσία και τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του έλαβε την εξής απόφαση:

Έχοντας υπόψη :

1.Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α/1999),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,ιδίως άρθρο 1 παρ. 5 περ. η (ζ), άρθ. 2 παρ. 9, παρ. η

2.Το Π.Δ 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ
192/Α/2000),

3.Το Π.Δ. 70/2015 με θέμα την Ανασύσταση και Μετονομασία Υπουργείων (ΦΕΚ
114/Β/22-09-2015),

4.Την υπ’αριθ. 16270/2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ του ΕΦΕΤ (ΦΕΚ 1723/Β ́/22.11.2004)

5.Την υπ’αριθ. 12932/01.08.2006 (ΦΕΚ1037/Β/01.08.2006) Απόφαση «Έγκριση του
Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΦΕΤ»,

6.Την υπ’αριθ. 4363/58710/03.06.2015 Απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός
μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 394/ΥΟΔΔ/03.06.2015),

7.Την υπ’ αριθ. 6851/84363/29.07.2015 (ΦΕΚ 567/τ.ΥΟΔΔ/05.08.2015) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της αρ ιθ. 4363/58710/27.05.2015
υπουργικής απόφασης “Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ -Ν.Π.Δ.Δ.”»,

8.Την υ’ αρ ιθ 640/7837/26.01.2016 (ΦΕΚ 54/τ.ΥΟΔΔ/02.02.2016) Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της αρ ιθ. 4363/58710/27.05.2015 υπουργικής απόφασης “Ορισμός μελών Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΦΕΤ-Ν.Π.Δ.Δ.”»,

9.Την υπ’αριθ. 150/Π/23.07.2015 Απόφαση του Προέδρου του ΕΦΕΤ «Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ του ΕΦΕΤ»

10.Το άρθρο 44 «Εθνικά μέτρα για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα», παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
Καταναλωτές

11 Την ΚΥΑ 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 178/2002, 852/2004, 53/2004,854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 1187 Β ́).

12.Το Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ιδίως το άρθρο 62 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις»,παρ. 2,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46, παρ. 2 του Ν.4384/2016 .

13.Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του τρόπου παροχής των
πληροφοριών που αφορούν ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, όπως αποτυπώνεται στην επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση

14.Το γεγονός ότι το προηγούμενο Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που επικυρώθηκε με την υπ’αριθ. 271/28-08-2014 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ δεν αναγράφει ως εξουσιοδοτική διάταξη το άρθρο 62 παρ.2του Ν. 4235/2014, το οποίο συμπληρώνεται στο παρόν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση του συνημμένου σχεδίου Υπουργικής απόφασης σχετικά με
τη θέσπιση Εθνικών Εφαρμοστικών Μέτρων για την παροχή πληροφοριών που αφορούν την παρουσία αλλεργιογόνων συστατικών σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, σε εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 προκειμένου να προωθηθεί στο ΥΠΑΑΤ προς υπογραφή και δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με το συνημμένο σχέδιο Υπουργικής απόφασης
Α) Θεσπίζονται εθνικά μέτρα σχετικά με τον τρόπο πληροφόρησης των καταναλωτών
για τις ενδείξεις που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Κανονισμού 1169/2011, (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες) σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα όπως προβλέπεται στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του εν λόγω Κανονισμού.
Β) Θεσπίζονται επιπλέον εθνικά μέτρα για την υποχρέωση παροχής στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα πληροφοριών σχετικά με την πιθανή και μη σκόπιμη
παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες καθώς και
για τον τρόπο παροχής αυτών των πληροφοριών.
Το εν λόγω σχέδιο έχει αποσταλεί στις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει περάσει τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34/ΕΚ (διαδικασία TRIS) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και έχει λάβει οριστική έγκριση.
Η απόφαση του ΔΣ που θα εκδοθεί αντικαθιστά την υπ’ αριθ. 271/28-08-2014
απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ

 

 

O Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΦΕΤ
Ιωάννης Τσιάλτας

 

 

Δείτε το Δελτίου Τύπου εδώ