Προϋποθέσεις σφαγής και διάθεσης κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Οι υποχρεώσεις των χώρων σφαγής όπου βρίσκονται εντός αγροκτήματος εκτροφής και η εφαρμογή συστήματος HACCP.

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σφαγής και διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από τους παραγωγούς, σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4235/2014, όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

 1. Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων, (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης (EEL 139/30.4.2004, σ. 55), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300/14.11.2009, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (ΕΕ L 303/18.11.2009, σ. 1).

ε) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), (ΕΕ L 304/22.11.2011, σ. 18), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέα- τα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών (ΕΕ L 335/14.12.2013, σ. 19).

 1. Τα με αριθ. πρωτ. 2568/89434/13-8-2015 και 3772/135372/7-12-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.δ. 39/2001 (Α΄ 39) «Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων από τους παραγωγούς, σε εφαρμογή των περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004.
 2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους χώρους σφαγής, οι οποίοι βρίσκονται εντός του αγροκτήματος εκτροφής πουλερικών και λαγόμορφων και οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 853/2004 (εφεξής χώροι σφαγής).

Άρθρο 2
Θανάτωση, σφαγή και διάθεση πουλερικών και λαγόμορφων

 1. Η θανάτωση των πουλερικών και λαγόμορφων στους χώρους σφαγής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Κανονισμού 1099/2009, κατά περίπτωση.
 2. Σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004, τα αγροκτήματα εκτροφής πουλερικών και λαγόμορφων, τα οποία σφάζουν μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) πουλερικά και λαγόμορφα ετησίως, δύνανται να προμηθεύουν:

α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή στο αγρόκτημα τους ή/και στην εβδομαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό ή/και

β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα του αγροκτήματος (εφεξής οικεία Περιφερειακή Ενότητα), μέχρι εκατόν πενήντα (150) ολόκληρα πουλερικά ή λαγόμορφα χωρίς τεμαχισμό, την εβδομάδα, δικής τους παραγωγής, τα οποία σφάζονται εντός του αγροκτήματος σε χώρους σφαγής που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, διατηρούνται και μεταφέρονται υπό ψύξη, ώστε η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 4 °C και εκτίθενται προς πώληση μόνο σε ψυγείο προθήκη.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις χώρων σφαγής

 1. Ο ιδιοκτήτης των χώρων σφαγής υποχρεούται να διατηρεί για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αγρόκτημά του, αρχείο στο οποίο καταγράφονται:

α) το είδος και ο αριθμός των ζώων που σφάζονται καθώς και η ημερομηνία της σφαγής τους και
β) ο αγοραστής του κρέατος, με εξαίρεση τους τελικούς καταναλωτές.

 1. Το κρέας των πουλερικών ή λαγόμορφων που διατίθεται πρέπει να φέρει ετικέτα με την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής, τον κωδικό εκμετάλλευσης, τον αριθμό καταχώρισης του σφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και διατηρησιμότητας, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στον Κανονισμό 1169/2011, στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1337/2013 και στα τυχόν εθνικά συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής τους.

Άρθρο 4
Καταχώριση χώρων σφαγής και εγγραφή στο μητρώο

 1. α) Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού 852/2004, οι χώροι σφαγής καταχωρίζονται στο μητρώο της παρ. 2 και λαμβάνουν αριθμό καταχώρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως κάθε φορά ισχύει, μετά από αίτηση των υπευθύνων τους, η οποία υποβάλλεται και εξετάζεται σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο. Η απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α. AT.

β) Στην απόφαση καταχώρισης αναφέρονται:

αα) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης.
ββ) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης.
γγ) Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εκμετάλλευσης.
δδ) Ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα ετησίως.

 1. Η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τηρεί μητρώο των χώρων σφαγής που καταχωρίζει σύμφωνα με την παρ. 1, το οποίο και κοινοποιεί στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, όταν το ζητά.

Άρθρο 5
Απαιτήσεις καταχώρισης εγκατάστασης

 1. Οι χώροι σφαγής καταχωρίζονται στο μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 4, εφόσον μετά από τον επιτόπιο έλεγχο της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, διαπιστωθεί ότι διαθέτουν:

α) Κατάλληλους χώρους εργασίας, τουλάχιστον πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, σαφώς διακριτούς από το υπάρχον πτηνοτροφείο ή κονικλοτροφείο, διευθετημένους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις.

β) Διακριτούς χώρους:

αα) ακάθαρτης περιοχής, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της αναισθητοποίησης, της αφαίμαξης, του ζεματίσματος και της αποπτίλωσης αν πρόκειται για πουλερικά ή εκδοράς αν πρόκειται για λαγόμορφα,

ββ) καθαρής περιοχής, όπου πραγματοποιείται ο εκσπλαχνισμός, η πλύση και η υδρόψυξη για τα πουλερικά και η προετοιμασία του σφαγίου και

γγ) τουαλέτας με προθάλαμο.

γ) Ψυγείο για την αποκλειστική αποθήκευση των σφάγιων πουλερικών ή των λαγομόρφων, στο οποίο εξασφαλίζεται η διατήρησή τους στη θερμοκρασία μέχρι των 4 °C, απαγορευομένης της κατάψυξής τους.

δ) Δάπεδο από στεγανό και ανθεκτικό υλικό που καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα με σχάρες και σιφώνια για τη συλλογή των απορριμμάτων και διάθεση των νερών πλύσης.

ε) Λείους τοίχους και οροφή που καθαρίζονται εύκολα.

στ) Πόρτες από αναλλοίωτο υλικό που καθαρίζονται εύκολα.

ζ) Επαρκή φωτισμό (φυσικό ή τεχνητό) και επαρκή εξαερισμό.

η) Κατάλληλο σύστημα προστασίας και απολύμανσης από ανεπιθύμητα έντομα και τρωκτικά.

θ) Έναν τουλάχιστον ποδοκίνητο νιπτήρα με παροχή κρύου και ζεστού νερού για τον καθαρισμό χεριών και εργαλείων και εξοπλισμού με θερμοκρασία τουλάχιστον 82° C για την αποστείρωση.

ι) Εξοπλισμό και εργαλεία, όπως λεκάνες εμβαπτισμού των πουλερικών από ανοξείδωτο υλικό, που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα.

ια) Κατάλληλα δοχεία εφοδιασμένα με καπάκι για την αποθήκευση του αίματος και των άλλων ζωικών υποπροϊόντων του χώρου σφαγής, τα οποία απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1069/2009 και τυχόν εθνικών συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του.

 1. Οι χώροι και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της σφαγής πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται μετά την ολοκλήρωση της σφαγής και πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους, με εγκεκριμένα απορρυπαντικά και απολυμαντικά, τα οποία φυλάσσονται σε ειδικό για τον σκοπό αυτόν αποθηκευτικό χώρο ή ερμάριο.
 2. Για όλες τις χρήσεις της παρ. 1 πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό, ήτοι το νερό που πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές της αριθ. Υ2/2600/21.06.2001 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» (B’ 892/11.7.2001).
 3. Κατά τη λειτουργία του σφαγείου πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής για την πρόληψη της μόλυνσης των σφαγίων.
 4. Το προσωπικό που απασχολείται στην εγκατάσταση πρέπει να:

α) τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες που αφορούν την υγιεινή και την καθαριότητα,
β) είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος» και
γ) φέρει κατάλληλο και καθαρό ιματισμό εργασίας.

Άρθρο 6
Εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

 1. Οι υπεύθυνοι των χώρων σφαγής εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004.
 2. Κατά την εφαρμογή των αρχών του HACCP απαιτείται:

α) η διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων με συχνότητα προσαρμοσμένη στη δυναμικότητα της επιχείρησης και

β) η ουσιώδης και εξισορροπημένη τήρηση αρχείων που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, προσαρμοσμένη στο μέγεθος της επιχείρησης και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

Άρθρο 7
Έλεγχοι – Κυρώσεις

Οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 εφαρμόζονται αναλογικά για τους ελέγχους επί της τήρησης των διατάξεων της παρούσας και την επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η αριθ. 255610/4-3-2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών – λαγόμορφων από τους παραγωγούς των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά».

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄2330/27.07.2016).

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

 

Δείτ την Απόφαση εδώ