ΥΠΟΙΑΝΤ 56203/30-5-16 : Παροχή διευκρινίσεων ως προς το στοιχείο στ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 633/5-1-15 υ.α.

Αθήνα,30/05/2016
Αρ. Πρωτ. : 56203
Σχετ.: Κ1-987

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων ως προς το στοιχείο στ΄ της υπ.αρθµ.πρωτ.633/05-01-2015
Υπουργικής Απόφασης

Έχοντας υπ’ όψη, την υπ.αρθµ.πρωτ.633/05-01-2015 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί µε άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου» (ΦΕΚ Β΄16)και µετά από αιτήµατα ενδιαφεροµένων, σχετικά µε την διευκρίνιση του όρου «κουλούρια» που αναφέρεται στο στοιχείο στ΄ των πωλούµενων ειδών που ορίζει η ως άνω απόφαση, σηµειώνουµε τα εξής:
Ο όρος «κουλούρια», περιλαµβάνει τόσο το παραδοσιακά ονοµαζόµενο «κουλούρι
Θεσσαλονίκης», όσο και ευρύτερα, τα συναφή µε αυτό εν εξελίξει είδη, όπως κουλούρι µε σταφίδες, γλυκό κουλούρι, ξεροψηµένο κουλούρι που παραπέµπει στον όρο κριτσίνι.
Οι ανωτέρω διευκρινήσεις, αφορούν τόσο τους ελεγκτές, όσο και τους ενδιαφερόµενους πωλητές, για την απρόσκοπτη άσκηση του ελέγχου και της δραστηριότητάς τους αντίστοιχα.
Συνεπώς, αυτό που απαιτείται από όλους για τα ευαίσθητα αυτά είδη, είναι η έµφαση στους κανόνες υγιεινής και διακίνησης των πωλούµενων προϊόντων, µε την εκάστοτε προβλεπόµενη διαδικασία.

 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Αγοράς
Κων/νος Κουκολιάς

 

 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ