Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/31/ΕΕ σχετικά με τα «Μη αυτόματα όργανα ζύγισης».

Αριθμ. Οικ. ΔΠΠ1417

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 1α και 2 του άρθρου 2 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990),

2. το Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 89/Α/1992) και κωδικοποιήθηκε από το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

3. το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

4. το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

5. την υπ’ αριθμ. 107837/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη»,

6. τον Κανονισμό (ΕΕ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9.7.2008 σχετικά με τον «καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/1993 του Συμβουλίου»,

7. την απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (OJ L 218, σελ. 82 − 128),

8. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή,

9. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή τυποποίηση,

10. την υπ’ αριθμ. Φ2−1347/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία»,

11. Την Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 29ης Μαρτίου 2014 (L 96, σελ. 107 έως 148) για την ενσωμάτωση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας,

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Ν. 1558/85, άρθρο 29Α),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2014/31/ΕE Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαρτίου 2014 (L 96, σελ. 107 έως 148) «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία (αναδιατύπωση)».

Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 31/2014)
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 31/2014)
Ορισμοί

Άρθρο 4 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 31/2014)
Διαθεσιμότητα στην αγορά και θέση σε λειτουργία

Άρθρο 5 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 31/2014)
Ουσιώδεις απαιτήσει

ρθρο 6 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 31/2014)
Ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 7 (Άρθρο 6 της Οδηγίας 31/2014)
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Άρθρο 8 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 31/2014)
Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων

Άρθρο 9 (Άρθρο 8 της Οδηγίας 31/2014)
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

Άρθρο 10 (Άρθρο 9 της Οδηγίας 31/2014)
Υποχρεώσεις των διανομέων

Άρθρο 11 (Άρθρο 10 της Οδηγίας 31/2014)
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Άρθρο 12 (Άρθρο 11 της Οδηγίας 31/2014)
Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 13 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 31/2014)
Τεκμήριο συμμόρφωσης των οργάνων

Άρθρο 14 (Άρθρο 13 της Οδηγίας 31/2014)
Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Άρθρο 15 (Άρθρο 14 της Οδηγίας 31/2014)
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Άρθρο 16 (Άρθρο 15 της Οδηγίας 31/2014)
Σήμανση συμμόρφωσης

Άρθρο 17 (Άρθρο 16της Οδηγίας 31/2014)
Γενικές αρχές της σήμανσης CE και της συμπληρωματικής μετρολογικής σήμανσης

Άρθρο 18 (Άρθρο 17 της Οδηγίας 31/2014)
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE, της συμπληρωματικής
μετρολογικής σήμανσης και λοιπές σημάνσεις

Άρθρο 19 (Άρθρο 18 της Οδηγίας 31/2014)
Περιοριστικό της χρήσης σύμβολο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 20 (Άρθρο 19 της Οδηγίας 31/2014)
Κοινοποίηση – Κοινοποιημένος Οργανισμός

Άρθρο 21 (Άρθρο 20 της Οδηγίας 31/2014)
Κοινοποιούσα Αρχή

Άρθρο 22 (Άρθρο 21 της Οδηγίας 31/2014)
Απαιτήσεις σχετικές με τις Κοινοποιούσες Αρχές

Άρθρο 23 (Άρθρο 22 της Οδηγίας 31/2014)
Υποχρέωση ενημέρωσης για τις Κοινοποιούσες Αρχές

Άρθρο 24 (Άρθρο 23 της Οδηγίας 31/2014)
Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

Άρθρο 25 (Άρθρο 24 της Οδηγίας 31/2014)
Τεκμήριο συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών

Άρθρο 26 (Άρθρο 25 της Οδηγίας 31/2014)
Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών

Άρθρο 27 (Άρθρο 26 της Οδηγίας 31/2014)
Αίτηση για κοινοποίηση

Άρθρο 28 (Άρθρο 27 της Οδηγίας 31/2014)
Διαδικασία κοινοποίησης

Άρθρο 29 (Άρθρο 28 της Οδηγίας 31/2014)
Αριθμοί μητρώου
και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών

Άρθρο 30 (Άρθρο 29 της Οδηγίας 31/2014)
Αλλαγές στην κοινοποίηση

Άρθρο 31 (Άρθρο 30 της Οδηγίας 31/2014)
Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

Άρθρο 32 (Άρθρο 31 της Οδηγίας 31/2014)
Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

Άρθρο 33 (Άρθρο 32 της Οδηγίας 31/2014)
Προσφυγή κατά αποφάσεωντων κοινοποιημένων οργανισμών

Άρθρο 34 (Άρθρο 33 της Οδηγίας 31/2014)
Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

Άρθρο 35 (Άρθρο 34 της Οδηγίας 31/2014)
Ανταλλαγή εμπειρίας

Άρθρο 36 (Άρθρο 35 της Οδηγίας 31/2014)
Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 37 (Άρθρο 36 της Οδηγίας 31/2014)
Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των οργάνων που εισέρχονται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ρθρο 38 (Άρθρο 37 της Οδηγίας 31/2014)
Διαδικασία αντιμετώπισης των οργάνων που ενέχουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 39 (Άρθρο 38 της Οδηγίας 31/2014)
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

Άρθρο 40 (Άρθρο 39 της Οδηγίας 31/2014)
Συμμορφούμενα όργανα που παρουσιάζουν κίνδυνο

Άρθρο 41 (Άρθρο 40 της Οδηγίας 31/2014)
Τυπική μη συμμόρφωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Διαδικασία επιτροπής

Άρθρο 43
Κυρώσεις

Άρθρο 44

Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις (τροποποίηση)

Άρθρο 46
Κατάργηση
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση Φ2−1347/2013 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/23/ΕΚ.

Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Η ισχύς και η εφαρμογή της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 20η Απριλίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

 

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ