ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51
Καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης  λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του N.δ. 243/1969 (Α΄ 144), όπως το άρθρο 9 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του N. 427/1976 (Α΄ 230), την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του N. 1697/1987 (Α΄ 57) και το άρθρο 21 του N. 1849/1989 (Α΄113).
β) Της υποπαραγράφου Ε.5. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των Nόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2. Τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (Α΄ 32), όπως ισχύει.
3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και και Τουρισµού» (Α΄114).
4. Το Π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Την υπ’ αριθµ. 60/2016 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι ο καθορισµός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την έναρξη λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (Α΄ 32), των υποχρεώσεων των οινολόγων και των οινολογικών εργαστηρίων, των ελέγχων τήρησης των προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία αυτών, καθώς και η κατάργηση των περιορισµών λειτουργίας περισσότερων του ενός οινολογικών εργαστηρίων από φυσικά και νοµικά πρόσωπα και των κατώτατων αµοιβών των οινολόγων που απασχολούνται σε αυτά, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις
ε΄ και θ΄, αντίστοιχα, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω ν. 3919/2011.
Άρθρο 2
Παροχή υπηρεσιών οινολογικών εργαστηρίων,διάθεση οινολογικών ουσιών και αµοιβή οινολόγων
1. Η παροχή υπηρεσιών από τα οινολογικά εργαστήρια περιλαµβάνει:
α) εργαστηριακές αναλύσεις αµπελοοινικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στο µέρος ΙΙ του Παραρτήµατος VII του Κανονισµού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει, και
β) έγγραφες οινολογικές συµβουλές.
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν επιβάλλονται υποχρεωτικές κατώτατες τιµές.                  2. Τα οινολογικά εργαστήρια διαθέτουν τις απαιτούµενες οινολογικές ουσίες στους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
3. Η αµοιβή των απασχολούµενων οινολόγων σε οινολογικά εργαστήρια, καθορίζεται από τις κάθε φορά ισχύουσες συµβάσεις.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων
1. Κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση οινολογικού εργαστηρίου που ανήκει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πρέπει να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να απασχολεί τουλάχιστον ένα οινολόγο ως υπεύθυνο, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του ν.δ. 243/1969, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, αναγγέλλων, διαθέτει πτυχίο οινολόγου, δύναται να ορίζεται ο ίδιος ως υπεύθυνος του οινολογικού εργαστηρίου και δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτόν.
2. Το οινολογικό εργαστήριο διενεργεί τις αναλύσεις αµπελοοινικών προϊόντων µε την εφαρµογή των µεθόδων ανάλυσης που συνιστώνται και δηµοσιεύονται από το ∆ιεθνή Οργανισµό Αµπέλου και Οίνου, σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 5 του Κανονισµού 1308/2013.
3. Σε κάθε περίπτωση, το οινολογικό εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό προκειµένου να είναι σε θέση να διεξάγει τις αναλύσεις που κατ’ ελάχιστον αφορούν στον προσδιορισµό του αλκοολικού τίτλου, του ειδικού βάρους, της πτητικής οξύτητας, της ολικής οξύτητας, του θειώδους ανυδρίτη, του στερεού υπολείµµατος, της ενεργής οξύτητας (pH), των σακχάρων, καθώς και να διεξάγει µικροσκοπική παρατήρηση του δείγµατος.
Άρθρο 4
Έναρξη λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων
1. Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, τα ενδιαφερόµενα φυσικά πρόσωπα υπο-βάλλουν στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει το οινολογικό εργαστήριο (εφεξής αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ.), αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόµενη από:
α) φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου,
β) φωτοαντίγραφο του πτυχίου του απασχολούµενου οινολόγου, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν.δ. 243/1969, όπως ισχύει,
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος, ότι το οινολογικό εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος,
δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αναγγέλλοντος, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου οινολόγου και
ε) αντίγραφο της σχετικής σύµβασης πλήρους ή µερικής απασχόλησης του οινολόγου, ή σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
2. Για την έναρξη λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, τα ενδιαφερόµενα νοµικά πρόσωπα, υποβάλλουν δια των νόµιµων εκπροσώπων τους, στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ., αναγγελία έναρξης λειτουργίας, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και επιπλέον από:                         α) νοµιµοποιητικά έγγραφα του νοµικού προσώπου, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του, όπως κωδικοποιηµένο καταστατικό, νοµίµως δηµοσιευµένο ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο, µε πιστοποιητικό µεταβολών της αρµόδιας αρχής και ΦΕΚ δηµοσίευσης για ΑΕ και ΕΠΕ ή
αποδεικτικό δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και έγγραφο νόµιµης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του νοµικά υπεύθυνου της εταιρείας και
β) πιστοποιητικό µη κήρυξης σε πτώχευση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ηµεδαπές αρχές.
3. Η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. χορηγεί στους ενδιαφερόµενους των παραγράφων 1 και 2 Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας.
4. Εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων της νόµιµης έναρξης λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου.
5. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων της παραγράφου 4, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. εντός των δύο (2) προαναφερόµενων µηνών, εγγράφει το οινολογικό εργαστήριο στο µητρώο του άρθρου 6 και το οινολογικό εργαστήριο ξεκινάει να λειτουργεί νοµίµως.
6. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων της παραγράφου 4, διαπιστωθεί:
α) έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού των παραγράφων 1 και 2, κατά περίπτωση, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ο οποίος οφείλει να προσκοµίσει σε αυτήν, το/τα δικαιολογητικό/ά για τα οποία ειδοποιήθηκε, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που παρέλαβε την ειδοποίηση.
β) έλλειψη κάποιων απαιτούµενων προϋποθέσεων του άρθρου 3, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ο οποίος οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που παρέλαβε την ειδοποίηση. Αν ο ενδιαφερόµενος συµµορφωθεί στις έγγραφες ειδοποιήσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5.
7. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν συµµορφωθεί στις έγγραφες ειδοποιήσεις της παραγράφου 6, τότε η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, για την απαγόρευση της έναρξης λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους. Ο ενδιαφερόµενος αφού συµµορφωθεί µπορεί να επανέλθει µε νέα αναγγελία έναρξης λειτουργίας προς την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. και ακολουθείται
η διαδικασία του παρόντος άρθρου.
8. Σε περίπτωση που η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ., εντός των δύο (2) µηνών από την υποβολή της αναγγελίας, δεν απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου σύµφωνα µε την παράγραφο 7, τότε ο ενδιαφερόµενος λειτουργεί το οινολογικό εργαστήριο ελεύθερα χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια και εγγράφεται από την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. στο µητρώο του άρθρου 6.
9. Το δικαίωµα λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου που αποκτάται µε τη διαδικασία του παρόντος, δεν µεταβιβάζεται, δεν παραχωρείται, δεν κληρονοµείται και δεν πωλείται.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις οινολόγων και οινολογικών εργαστηρίων
1. Τα οινολογικά εργαστήρια υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να τηρούν αρχείο, στο οποίο καταχωρίζονται αναλυτικά το ιστορικό του δείγµατος, η ταυτότητα (κάτοχος, κατηγορία, ποσότητα, περιέκτης), το δελτίο ανάλυσης, η µέθοδος ανάλυσης και οι ποσότητες ουσιών που διατίθενται.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης του οινολόγου από το οινολογικό εργαστήριο στο οποίο απασχολείται ως υπεύθυνος, αυτός υποχρεούται να το δηλώσει στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την αποχώρησή του.
3. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το οινολογικό εργαστήριο, υποχρεούται σε περίπτωση αποχώρησης του υπεύθυνου οινολόγου για οποιονδήποτε λόγο, να τον αντικαταστήσει εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την αποχώρησή του και να δηλώσει τα στοιχεία του νέου υπεύθυνου οινολόγου στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ., προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Μέχρι την αντικατάσταση του υπεύθυνου οινολόγου, το οινολογικό εργαστήριο δεν µπορεί να διεξάγει αναλύσεις, να παρέχει οινολογικές συµβουλές
και να διαθέτει οινολογικές ουσίες.
4. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το οινολογικό εργαστήριο, υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. για οποιαδήποτε µεταβολή της πραγµατικής ή νοµικής του κατάστασης.
Άρθρο 6
Μητρώο οινολογικών εργαστηρίων
1. Σε κάθε ∆.Α.Ο.Κ. τηρείται Μητρώο οινολογικών εργαστηρίων (εφεξής Μητρώο), στο οποίο καταχωρίζονται:
α) τα οινολογικά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν στην περιοχή της αρµοδιότητάς της κατόπιν υποβολής αναγγελίας έναρξης σύµφωνα µε το άρθρο 4 και
β) τα οινολογικά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν στην περιοχή της αρµοδιότητάς της και έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα µε τις διατάξεις του β.δ. 641/1970 (Α΄ 217).
2. Στο Μητρώο καταχωρίζονται τουλάχιστον το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ του φυσικού ή του νοµικού προσώπου, η έδρα του οινολογικού εργαστηρίου, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. δ/νση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, φαξ κλπ), καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου οινολόγου.
3. Το Μητρώο ενηµερώνεται από τις αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ. για οποιαδήποτε µεταβολή σηµειωθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας των οινολογικών εργαστηρίων.
4. Το Μητρώο τηρείται µε ηλεκτρονικό τρόπο και δύναται να εντάσσεται σε σχετικό πληροφοριακό σύστηµα.
5. Κάθε καταχώριση στο Μητρώο και διαγραφή από αυτό γνωστοποιείται από τις αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ. στο Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της ∆ιεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής  Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο ενηµερώνει σχετικά τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
6. Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε βάση την ενηµέρωση της παραγράφου 5, αναρτά κατάλογο οινολογικών εργαστηρίων της επικράτειας ανά Περιφερειακή Ενότητα, στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο κατάλογος περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία της επιχείρησης, την έδρα του οινολογικού εργαστηρίου, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. δ/νση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, φαξ κλπ) καθώς και το ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου οινολόγου.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Κατά τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων, οι αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ. διενεργούν αυτεπάγγελτους δειγµατοληπτικούς ή κατόπιν καταγγελίας, επιτόπιους ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, για τους οποίους συντάσσεται έκθεση ελέγχου από τον αρµόδιο, κάθε φορά, ελεγκτή. Οι αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται στα διαπιστευµένα, από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.), και πιστοποιηµένα εργαστήρια τουλάχιστον µια φορά κάθε πέντε (5) έτη, ενώ στα υπόλοιπα τουλάχιστον µια φορά κάθε δυο (2) έτη.
2. Αν µετά τη διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 1 διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. απευθύνει έγγραφη σύσταση στο ελεγχόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο οφείλει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της, να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη συµµόρφωσή του και να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ..
3. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν συµµορφωθεί εντός του οριζοµένου στην παράγραφο 2 χρονικού διαστήµατος, το οινολογικό εργαστήριο διαγράφεται από το µητρώο του άρθρου 6 και επιβάλλεται η κύρωση για τη µη συµµόρφωση µε αριθµό 14 του «Υποτοµέα κανόνωνπαραγωγής και διάθεσης τροφίµων µη ζωικής προέλευσης» της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Άρθρο 8
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος, καταργούνται οι διατάξεις του β.δ. 641/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων» (Α΄217),καθώς και οι αποφάσεις έγκρισης αµοιβής οινολογικών εργασιών των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω β.δ..
2. Κάθε παραποµπή στο ως άνω καταργούµενο β.δ.641/1970, νοείται ως παραποµπή στο παρόν διάταγµα.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ. ενηµερώνουν εγγράφως τα οινολογικά εργαστήρια τα οποία αδειοδοτήθηκαν σύµφωνα  µε το καταργούµενο β.δ. 641/1970, σχετικά µε τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
2. Εντός έξι (6) µηνών από την ενηµέρωση της παραγράφου 1, τα οινολογικά εργαστήρια οφείλουν να προσαρµοστούν στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του παρόντος διατάγµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων ∆.Α.Ο.Κ. και να τις ενηµερώσουν σχετικά.
Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος οινολόγος του αδειοδοτηµένου οινολογικού εργαστηρίου είναι πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης, το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. τα δικαιολογητικά των περ. β΄, δ΄και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, για την ενηµέρωση του µητρώου του άρθρου 6.Κατά τη µεταβατική περίοδο των έξι (6) µηνών, για τα ως άνω οινολογικά εργαστήρια ισχύουν οι διατάξεις βάσει των οποίων ήδη λειτουργούν.
3. Κατόπιν ενηµέρωσης των ∆.Α.Ο.Κ. από τα οινολογικά εργαστήρια σε ότι αφορά την προσαρµογή τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2, αυτές διενεργούν τους απαιτούµενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.
4. Σε περίπτωση που µετά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος, οι αιτήσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης οινολογικών εργαστηρίων, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων του καταργούµενου β.δ. 641/1970 και εκκρεµούν, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος και όπου απαιτείται, η αρµόδια για την εξέτασή τους ∆.Α.Ο.Κ. ζητά την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

 

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα εδώ