Εγκύκλιος Αριθμ. Πρωτ. Γ1β-Γ.Π-19337 &102223 Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων με συγκρότηση εστιατορίου

ΘΕΜΑ: «Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων με συγκρότηση εστιατορίου».

Σχετ:

α) Ο Ε.Κ 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
υγιεινή των τροφίμων.

β) Η με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012(ΦΕΚ Β΄2718) Υ.Α «Υγειονομικοί όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

γ) Η με ΑΔΑ:ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 διευκρινιστική εγκύκλιος.

δ) Τα με αριθμ. πρωτ. Υ.Ε:οικ.13159-17-12-15 & 1741,1549/2-3-16 έγγραφά της
Δ/νσης Υγειονομικού ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Θεσσαλονίκης.

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών (δ) και προς ενημέρωση επί συναφών θεμάτων των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δνσεων Υγειονομικού ελέγχου & Περιβαλλοντικής υγιεινής, αναφορικά με την δυνατότητα προσθήκης δραστηριότητας Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος σε ήδη λειτουργούσα επιχείρηση Υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων, σας γνωρίζουμε ότι:
Στο άρθρο 14 στην παράγραφο Β υποπαράγραφο 3 της σχετ.(β) ρυθμίζεται ως ακολούθως, «Στεγασμένοι & Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων , είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση».
Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο σχετ.(α,β,γ) η διαδικασία προσφοράς γευμάτων στους ανωτέρω χώρους δεν είναι δεσμευτική. Συγκεκριμένα εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί, δύναται να προβεί σε προσθήκη στεγασμένου χώρου αναπτύσσοντας & τη δραστηριότητα «Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος» με αντικατάσταση της άδειας κατόπιν γνωμοδότησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι:
-Δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις χρήσεων γης, νομιμότητας κτιρίου κλπ.(αρμοδιότητα της αδειοδοτούσας αρχής και του υπεύθυνου Μηχανικού)                         – Τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση για τις διαδικασίες παρασκευής και προσφοράς των γευμάτων.(αρμοδιότητα Υγειονομικής Υπηρεσίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ