∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕΤ 01/04/2016

Ποιοι οι κίνδυνοι για τη χώρα µας από τα παραποιηµένα τρόφιµα της επιχείρησης της INTERPOL-EUROPOL

Τα νοθευµένα και υποβαθµισµένα τρόφιµα ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για την υγεία των καταναλωτών και να αποδειχθούν κερδοφόρα για το οργανωµένο έγκληµα, βλάπτοντας την οικονοµία. Με βάση αυτή την παραδοχή η Interpol και η Europol ξεκίνησαν µία κοινή επιχείρηση (OPSON) µε στόχο την εξιχνίαση των δικτύων και του οργανωµένου εγκλήµατος πίσω από το παράνοµο εµπόριο νοθευµένων και υποβαθµισµένων τροφίµων/ποτών.

Η επιχείρηση OPSON έχει τρεις βασικούς στόχους:
• Την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στους κινδύνους που προέρχονται από νοθευµένα ή υποβαθµισµένα τρόφιµα
• Τη δηµιουργία συνεργασιών µε τον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να προωθηθεί µία συνεκτική απάντηση σε αυτού του είδους τα εγκλήµατα
• Την προστασία των καταναλωτών µέσω της κατάσχεσης και καταστροφής των υποβαθµισµένων/νοθευµένων τροφίµων και εντοπισµού των δραστών.

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η δράση εναντίον του φαινοµένου σε αυτό το πρόγραµµα συµµετέχουν η αστυνοµία, τα τελωνεία, οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς για τα τρόφιµα και συνεργάτες από τον ιδιωτικό τοµέα. Η επιχείρηση που πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση περιλαµβάνει τρεις φάσεις:
Την πρώτη φάση, της προπαρασκευής, όπου κάθε συµµετέχουσα χώρα αποφασίζει ποια υπόθεση θα εντάξει στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και καθορίζει µε λεπτοµέρεια το πλάνο δράσης της .              Την επιχειρησιακή φάση όπου κάθε χώρα ανεξάρτητα και αυτόνοµα αποφασίζει το είδος των ελέγχων που θα διενεργήσει. Ο ρόλος των Interpol και Europol περιλαµβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων µε τις βάσεις δεδοµένων τους και το συντονισµό της διάθεσης των πληροφοριών προκειµένου να υποστηριχτούν οι τρέχουσες δράσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης ακολουθούνται οι
διαδικασίες και λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Στην µετα επιχειρησιακή φάση τα συµµετέχοντα κράτη µαζεύουν και στέλνουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους στη Interpol και Europol και οι δύο οργανισµοί αναλύουν τα δεδοµένα για να εκτιµήσουν τον κίνδυνο να αναγνωρίσουν τις καλύτερες πρακτικές και τα σηµεία που χρίζουν βελτίωσης. Όλα αυτά αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση του προγράµµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο η Europol στις 30.03.2016 στην ιστοσελίδα της εξέδωσε δελτίο τύπου κάνοντας τον απολογισµό του προγράµµατος OPSON V
(https://www.europol.europa.eu/content/largest-ever-seizures-fake-food-and-drinkinterpol-europol-operation).

Όσον αφορά στην Ελλάδα ο συντονισµός του OPSON είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών, οι υπηρεσίες του οποίου σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο των τροφίµων οργανώνουν και εκτελούν τους απαιτούµενους ελέγχους ακολουθώντας τις καθορισµένες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο διαδικασίες.
Τα αναφερόµενα στον παραπάνω απολογισµό του προγράµµατος OPSON V ευρήµατα σχετικά µε τα τρόφιµα δεν αποτελούν κίνδυνο για την χώρα µας όχι µόνο γιατί πρόκειται για µικρές ποσότητες που κατασχέθηκαν στο στάδιο της εισαγωγής τους σε κάθε χώρα αλλά και γιατί δεν διακινούνται στην χώρα µας τέτοια τρόφιµα.
 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ