Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης 518/9689/25−01−2016

Αριθμ. 1049/22061 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης 518/9689/25−01−2016 (ΦΕΚ 89 Β΄) σχετικά με:«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671) και (ΕΚ) αριθ. 288/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 38) σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που προκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 518/9689/25−01−2016 (ΦΕΚ 89 Β΄), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης 518/9689/25−01−2016 (ΦΕΚ 89 Β΄) ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υλοποίηση του Σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύνη των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας συμμετέχουν στη διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 10».

3. Η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από υπαλλήλους της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας κατά την άφιξη των οπωροκηπευτικών. Ειδικότερα ο ανάδοχος ειδοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηρώντας το αποδεικτικό παράδοσης στο αρχείο του, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα την Περιφερειακή Ενότητα του τόπου προορισμού του φορτίου, σχετικά με την ημέρα, τον τόπο και την ώρα άφιξης του, με ταυτό−
χρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής. Με την άφιξη του φορτηγού αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ελέγχουν τη σφράγιση του φορτίου και αποσφραγίζουν αυτό, ελέγχουν την προβλεπόμενη ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία, διενεργούν μακροσκοπικό − ποιοτικό έλεγχο του προς διανομή προϊόντος και συντάσσουν πρακτικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα VII του Παραρτήματος III του άρθρου 14 της παρούσας. Ένα πρακτικό παραμένει στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας και δύο παραλαμβάνει ο ανάδοχος, προκειμένου να διαβιβάσει το ένα εξ’ αυτών στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Αν οι ελεγκτές διαπιστώσουν κάποια παράβαση σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση, την καταγράφουν στο ανωτέρω πρα−
κτικό, το οποίο διαβιβάζουν αυθημερόν στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής και το προϊόν αντικαθίσταται με έξοδα του αναδόχου. Η παράδοση   του έτοιμου προϊόντος στους δικαιούχους φορείς εκπροσώπησης γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η  εκφόρτωση και παράδοση του προϊόντος γίνεται στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Καν.288/2009, διενεργούνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου, από τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και τη Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑ και Τ, καθώς και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

5. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:«δ) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑ και Τ, καθώς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 του Καν. 288/2009, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου».

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο, η αρμόδια αρχή ελέγχου συντάσσει έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Καν. 288/2009, λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο ελέγχου του υποδείγματος Ι του Παραρτήματος III του άρθρου 14 της παρούσας, το πρακτικό του υποδείγματος VII του ιδίου ως άνω Παραρτήματος, καθώς και κάθε άλλο εύρημα».

7. Το υπόδειγμα VII του παραρτήματος III του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

8. Το υπόδειγμα VIII του παραρτήματος III του άρθρου 14 καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δείτε εδώ :Τροποποίηση της υπ αριθμ. κοιν. υπουργ. απόφ. 518/9689/25−01−2016 (ΦΕΚ 89 Β΄)