Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών

Παροχή επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

  • Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
  • Λιανικού εμπορίου
  • Εξωστρέφειας και διεθνούς εμπορίου (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
  • Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

H πράξη έχει δημοσιευθεί με εμπροσθοβαρή χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 όπου θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Υλοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΕ-ΕΚΤ) από κοινού με τους ακόλουθους φορείς ανά κλάδο:

  • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics): Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η: www.logistics-eede.gr
  • Λιανικό Εμπόριο: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής είναι η www.esee-emporio.gr
  • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο: Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η www.exagogiko-eede.gr
  • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η edu.sepe.gr

Σε ποιους απευθύνεται : Άνεργοι νέοι 18-24 ετών

Περίοδος υποβολής: από 16/2/2016 έως 31/3/2016

 

Δείτε εδώ : Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους