Νόμος 4366/15-02-2016

23/02/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 /(ΦΕΚ Α’ 18/15-2-2016)

Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’ 182) και β) της από 30.12.2015Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184) και άλλες διατάξεις.

Αρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24.12.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α’ 182).

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών»

Άρθρο 1 : Ρύθμιση ζητημάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4:Δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων και μισθωμάτων Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 5:Παράταση λειτουργίας ΚΗΦΗ και Κέντρων Ρομά

Άρθρο 6:Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α’ 18)

Άρθρο 7 :Αναστολή εφαρμογής διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (Α’ 24)

Άρθρο 8:Τροποποιήσεις του ν. 3907/2011 (Α’ 7)

Άρθρο 9:Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 10:Διαδικασία Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης/ Ναύλωσης Πλωτών Μέσων

Άρθρο 11:Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων

Άρθρο 12:Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ του ν. 2667/1998 (Α’ 281)

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19:Συστέγαση οινοποιείων με έτερες εγκαταστάσεις.

Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 (Α’ 198), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4337/ 2015 (Α’ 129), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις συστέγασης οινοποιείων με εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, ή με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.6 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).»

Άρθρο 20:Επιλεξιμότητα πρώτου αιτήματος πληρωμής στο ΠΑΑ 2007-2013

Άρθρο 21:Τροποποίηση του ν. 4174/2013 (Α’ 170)

Άρθρο 22:Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α’ 129)

Άρθρο 23

 

Αρθρο δεύτερο.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.12.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184).

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α’ 184).

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Παράταση θητείας μελών ΕΠ.Ε.Σ.

Άρθρο 6

Άρθρο 7:Ρύθμιση που αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού που μεταφέρθηκε στους Δήμους από τις τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις

Άρθρο 8:Παράταση προθεσμίας συγχώνευσης υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ

Άρθρο 9:Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13:Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 14:Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α’ 16)

Άρθρο 15:Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού

Άρθρο 16:Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Πλοηγικών Σταθμών

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23:Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων Δ.Υ.ΠΕ

Άρθρο 24: Παράταση Λειτουργίας Ε.Π.Υ

Άρθρο 25:Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 26:Παράταση συμβάσεων παροχών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Άρθρο τρίτο.

Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων – Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α’ 94), του ν. 3869/2010 (Α 130) και του ν. 4354/2015 (Α 176)

 

Άρθρο τέταρτο.

«ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 1198/1981 (Α’ 238) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο πέμπτο.

 

Έναρξη ισχύος

 

Δείτε εδώ:18a-16