Απόφαση 07-02-2016

Αριθμ. 3275 Φ.700.17/7.2.2016 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων
ΦΕΚ Β’ 388/19-2-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΑΡΙΘΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17/2016)

Έχοντας υπόψη

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα γραφεία και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

1.

2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται και στις ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το γραφείο και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης:

α. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο).

β. Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως αίθουσα εκδηλώσεων – διαλέξεων, γυμναστήριο και εστιατόριο)

γ. Χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης, αποθήκες καυσίμων, κουζίνα).

3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

α. Γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει

β.

γ. Κυλικεία. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.

δ.

4. Στις περιπτώσεις γραφείων που καταλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.

Άρθρο 2: Ορισμοί-Χρήσεις κτιρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 3: Οδεύσεις διαφυγής – Έξοδοι κινδύνου

Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού

1.

2.

Β. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου

1.Παροχή οδεύσεων διαφυγής

α.

β.

2. Αριθμός και πλάτος οδεύσεων διαφυγής

α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.

3. Έξοδοι κινδύνου

3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου

3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής

3.1.2. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής

α.

β.

4. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων

α.

β.

γ.

Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής – εξόδων κινδύνου

1. Οδεύσεις διαφυγής – έξοδοι κινδύνου

1.1. Γενικά

α.

β.

γ.

1.2. Κλιμακοστάσια

α.

β.

γ.

δ.

ε.

1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής

1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις

1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις

1.3.3. Ανοίγματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων

2. Θύρες

2.1. Κατεύθυνση περιστροφής- πλάτος

2.2. Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου

α.

β.

γ.

2.3. Εξοπλισμός

α.

β.

Άρθρο 4: Διαμερισματοποίηση – Δείκτες πυραντίστασης

1.

2.

3.

4.

Άρθρο 5: Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

1. Φωτισμός ασφαλείας

α.

β.

γ.

2. Σήμανση ασφαλείας

α.

β.

3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 6 :Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

1. Όλα τα γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του γραφείου, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλέγουν.

δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του γραφείου και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλέγουν.

στ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

ζ. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.

η. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

θ. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.

ι. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίμων, επαρκούς χωρητικότητας.

ια. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Δεν επιτρέπεται:

α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.

β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών, σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας.

γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους χώρους.

δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.

ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από άλλα υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 7 Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

1. Πυροσβεστήρες

Α. Φορητοί πυροσβεστήρες

α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21A-113B-C.

β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων των ανωτέρω πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

ε.

Β. Πυροσβεστήρες οροφής

1.

2.Χειροκίνητο σύστημα

3. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
α.

β.

γ.

4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο-απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο

4.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α.

β.

5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης

5.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α.

β.

5.2. Σύστημα πυρόσβεσης (μη συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται:

α.

β. Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικότητα άνω των 3 κ.μ.

γ.

6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης

Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφόσον επιβάλλεται από την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 8 :Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9 :Οργάνωση – Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των γραφείων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 10: Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις

1. Μελέτη Πυροπροστασίας- Σχέδια κάτοψης

α. Για τα γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα.

β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται γραφεία για τα οποία:

i)

ii)

γ. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. (β) ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής:

i. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των ανωτέρω γραφείων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση-εγκατάσταση, όπου μεταξύ άλλων σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται και απεικονίζονται ο θεωρητικός πληθυσμός, τα πλάτη εξόδων, τα μήκη απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων, τα πυροδιαμερίσματα, ο δείκτης πυραντίστασης, οι επικίνδυνοι χώροι, οι χώροι αποθήκευσης ή/και κατανάλωσης υγρών ή αερίων καυσίμων, αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και οι χώροι συνάθροισης κοινού.

ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού ή/και συστήματος τοπικής κατάσβεσης, ή επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω συστημάτων.

iii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εξέταση αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης, αυτές αναγράφονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόμνημα.

δ. Σε περίπτωση συστέγασης παρακείμενων γραφείων ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, δύναται να συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισμός τους.

ε. Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Αποκλίσεις

α. Γραφεία που λειτουργούν σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17-02-1989, και μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 3 και 4 και χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στις περιπτώσεις προσαύξησης εμβαδού πυροδιαμερίσματος του Πίνακα 3 της παρ.3 του άρθρου 4, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δομικής πυροπροστασίας αυτών, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των ενοίκων, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένσταση του που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με το σχετικό φάκελο στη έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή/και ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας.

Άρθρο 11: Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας γραφείων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Άρθρο 12: Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Η διάρκεια του πιστοποιητικού πυροπροστασίας ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.

3. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές γραφείων στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωση του.

4. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυραντοχων ανοιγμάτων-χωρισμάτων-κλιμακοστασίων, εφόσον επιβάλλονται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών για την εγκατάσταση τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να ληφθούν.

6. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1δ του άρθρου 10 της παρούσας, είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε γραφείο.

Άρθρο 13: Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Άρθρο 14 : Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων γραφείων όπου έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 Εγκύκλιο Διαταγή Α.Π.Σ., οι εκθέσεις επιθεώρησης εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.

2. Στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων με χρήση γραφείων που εμπίπτουν στην ανωτέρω παρ. 1, παρέχεται το δικαίωμα με την υποβολή νέας μελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα, από τους όρους των άρθρων 3,4 και 7 της παρούσας.

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

Δείτε εδώ:Αριθμ. 3275 Φ.700.17/7.2.2016   Τροποποίηση Παραρτήματος Ε του ΕΑΚ